پایان نامه در مورد مقایسه عقاید دینی دانشجویان

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین(مقایسه عقاید دینی دانشجویان)

«جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی»

اهداف پژوهشی:مقایسه عقاید دینی دانشجویان

۱) تعیین رابطه بین عقاید دینی و سلامت عمومی دانشجویان.

۲) تعیین رابطه بین عقاید دینی و خودکار آمدی دانشجویان.

عقاید دینی دانشجویان

عقاید دینی دانشجویان

 

 بیان مسئله

در تحقیق حاضر(مقایسه عقاید دینی دانشجویان) آن چه که ذهن محقق را به خود مشغول کرده مسئله ای است که در زندگی روزمرّه ی امروز از اهمیت بالایی برخوردار است و با بررسی و پاسخدهی به سؤالات آن روش ها و شیوه های بهتری برای رفع مشکلات روحی و روانی انسان عصر حاضر فراهم می شود.

دین از حقایقی است که در عرصه های گوناگون انسانی حضور جدی دارد و دین پژوهی نیز متناظر با این عرصه ها، شاخه های عدیده ای   یافته است.

روان شناسی دین، یکی از شاخه های مهم دین پژوهی است که با دین ورزی و دینداری ربط و نسبت وثیق دارد. امروزه در انجمن روان شناسی آمریکا، بخش مستقلّی به روان شناسی دین اختصاص یافته است و نشریات علمی پایگاه های اینترنتی و همایش های مستقل ویژه ای به این موضوع می پردازند و توجه به آن به گونه ای افزایش یافته است که به عنوان یک درس رسمی در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا جایگاه خود را یافته و حتی در برخی از مؤسسات علمی، رشته ای تخصصی به شمار می آید. (آذربایجانی، موسوی اصل ۱۳۸۵)

مسئله اساسی که در این تحقیق مطرح شده به رابطه ی بین دین و دین داری و عقاید مذهبی  با سلامت عمومی و خودکار آمدی افراد می پردازد. به عبارت دیگر بررسی این نکته حائز اهمیت است که آیا افرادی که عقاید دینی بالاتری دارند در زمینه بهداشت روانی هم به همین ترتیب در سطح بالایی از بهنجاری قرار دارند یا نه؟ دین مقوله ی شناخته شده ای است که در طول تاریخ همواره با انسان بوده، حتی انسان های اولیه هم مفهومی از خدا و پرستش و در نتیجه گرایشات دین داری را از خود بر جای گذاشته اند و مستندات تاریخی و باستان شناختی این نظر را تأیید می کنند. به طور کل در تعریف دین دو روی آورد کلّی وجود دارد.

الف) گاهی دین به عنوان پدیده ای مستقل از انسان در نظر گرفته می شود که برخی گزاره های اعتقادی، اخلاقی و عملی را در بر می گیرد. این معنا، با موارد کاربرد کلمۀ دین در فارسی (مثلاً دین اسلام، دین مسیحیت و …) بیشتر سازگاری دارد. (دهخدا، ۱۳۷۳، معین، ۱۳۷۱).

در قرآن کریم نیز هر چند کلمۀ دین در اصل به معنای جزا و پاداش (مانند «ملک یوم الدین» حمد، ۴) و اطاعت (مانند «امرت ان اعبدا… مخلصاً له الدین» زمر، ۱۱) است، ولی در مورد شریعت و آیین و کیش نیز بسیار به کار رفته است (مانند «لااکراه فی الدین» بقره، ۲۵۶ و نیز، «لکم دینک ولی دین» کافرون، ۶).

ب) گاهی نیز دین به معنای پایبندی به شریعت و آیین و به عبارت دیگر، تدین و دینداری است. این کاربرد میان دانشمندان غربی شیوع بیشتری دارد. واژه ی (دین در فارسی) و (religion) در انگلیسی، معادل هم گرفته می شوند ولی به نظر می رسد غالباً دین در معنای اول و religion در معنای دوم (دست کم در متون مربوط به روان شناسی دین) به کار می روند.

مثلاً برخی روان شناسان، دین (یا در واقع religion) را چنین تعریف کرده اند: «منظومه ای از اعتقاد به قدرت  خدایی یا فوق بشری و عبادت یا آیین های دیگری که به سوی چنین قدرتی جهت گیری شده اند» (بیت هالامی و آرگیل، ۱۹۹۷، ص ۶۰) بدیهی است این تعریف، در واقع تعریف دینداری و اعتقاد به دین است.

علت این امر هم روشن است، آن چه برای روان شناسی اهمیت دارد، اعتقاد به دین و موضوعات مربوط به آن است، نه دین به عنوان پدیده ای مستقل از وجود انسان.

سلامت عمومی هم چنان که از نام آن پیداست یک مفهوم کلی است که جنبه های جسمانی و روانی را در بر می گیرد. سلامتی عمومی مفهومی است که دور بودن و عاری بودن از بیماری را در ذهن تداعی می کند و کلیه تلاش های پزشکان و روان شناسان در جهت حفظ این سلامتی و جلوگیری از بروز اختلال در جسم و روان بوده است. سلامتی در تحقیق حاضر مؤلفه های جسمانی، روابط اجتماعی، اضطراب و افسردگی را شامل می شود. به این معنی که فرد در این مؤلفه ها، آیا در حد بهنجار قرار دارد یا این که به ناهنجاری متمایل است.

 

چکیده

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

 

فهرست مطالب (مقایسه عقاید دینی دانشجویان)

 

فصل اول : بیان مسئله

۱-۱-)مقدمه         ۲

۱-۲-) بیان مسئله        ۵

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق       ۹

۱-۴) سوالات پژوهش  ۱۲

۱-۵) اهداف پژوهش       ۱۲

۱-۶) فرضیه های پژوهش       ۱۲

۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها       ۱۳

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق

۲-۱) آقار منفی بر تندرستی          ۱۶

۲-۲) زیگموندفروید

۲-۳) آلبرت الیس     ۲۵

۲-۴) وندل والترز      ۲۷

۲-۵) متخصصان مراقبت های اولیه    ۲۸

۲-۶) پزشکان مراقبت های اولیه     ۲۹

۲-۷) آرای روان شناسان موافق با دین    ۳۰

۲-۸) ویلیام جیمز      ۳۰

۲-۹) کارل گستاویونگ      ۳۶

۲-۱۰) دین و سلامت روان      ۴۳

۲-۱۱) مقابله ی دینی با تنش         ۴۴

۲-۱۲) خشنودی خوش بینانه از زندگی       ۴۷

۲-۱۳) تفسیر خوش بینانه از مرگ       ۵۰

۲-۱۴) افسردگی و خودکشی  ۵۲

۲-۱۵) اضطراب         ۵۶

۲-۱۶) مصرف سوء الکل و دارو     ۵۷

۲-۱۷) مطالعات درمانی          ۵۸

۲-۱۸) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین ۵۹

۲-۱۹) دین و سلامت بدن ۶۱

۲-۲۰) فشار خون بالا  ۶۱

۲-۲۱)سکته مغزی        ۶۲

۲-۲۲) بیماری قلبی      ۶۳

۲-۲۳) سرطان        ۶۷

۲-۲۴)مرگ ومیر ناشی از همه علل     ۶۹

۲-۲۵) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان انسان   ۷۰

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱) مقدمه    ۷۴

۳-۲) جامعه ی آماری پژوهش   ۷۴

۳-۳) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری  ۷۴

۳-۴) طرح پژوهش    ۷۴

۳-۵) روش دست یابی به داده ها     ۷۵

۳-۶) پرسش نامه ی نگرش مذهبی      ۷۵

۳-۷) پرسش نامه ی سلامت عمومی         ۷۶

۳-۸) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی        ۷۷

۳-۹) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی          ۷۸

۳-۱۰) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی        ۷۸

۳-۱۱) مقیاس های سلامت عمومی       ۷۹

۳-۱۲) پرسش نامه ی خودکارآمدی          ۸۰

۳-۱۳) روش جمع آوری داده ها      ۸۱

۳-۱۴) روش اجرای اصلی پژوهش      ۸۲

۳-۱۵) روش آماری                 ۸۲

فصل چهارم : یافته ها

۴-۱) مقدمه          ۸۵

۴-۲) داده های تحلیل شده      ۸۶

۴-۳) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها      ۸۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه            ۹۰

۵-۲) نتایج تحقیق و بحث و بررسی       ۹۰

۵-۳) محدودیت های پژوهش       ۹۴

۵-۴) پیشنهاد های تحقیق       ۹۵

منابع و ماخذ          ۹۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0