پایان نامه در مورد نگرش معلمان و دانش اموزان دختر به اجرای لباس متحدالشکل

بررسی نگرش معلمان و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور

 پایان نامه در مورد لباس متحدالشکل دختران در مقطع متوسطه

پایان نامه در مورد لباس متحدالشکل دختران در مقطع متوسطه

اهداف پژوهش

الف) هدف کلی

از آن جا که نظام آموزش و پرورش رایگان برای همه وجود دارد و همه به فراخور خود از آن بهره می گیرند و گاه مسائلی از قبل اقتصاد بالا یا پائین، شغل، درآمد و… باعث مشکلاتی در امر آموزش می باشد که شاید یکی از آن ها طرز لباس پوشیدن یا نوع لباس باشد، هدف از این پژوهش «بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابور» می باشد.

ب) اهداف جزئی

زمانی در مدارس مسائلی هرچند کوچک اتفاق می افتد که امر آموزش را تحت تأثیر قرار می دهد، به عنوان مثال به علت پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین در خانواده، دانش آموز از شخصیت متناسب برخوردار نیست و حتی خود را دست کم از دیگران می گیرد،

شاید این امر خود یکی از دلایل افت تحصیلی باشد و برعکس دانش آموز دیگر، با پایگاه اجتماعی و اقتصادی سطح بالا تحت تأثیر همین امر خود را از دیگری برتر می داند و مشغولیت ذهنی او نسبت به طرز و نوع لباس پوشیدن مشکلاتی را در برخوردها و ارتباط ها و حتی مسائل تحصیلی ایجاد می کند، و این امر ممکن است مشکلات روانی در حال یا آینده بر فرد و جامعه وارد سازد. با توجه به این مطلب هدف های جزئی زیر بیان می شود:

۱) بررسی تأثیر سن دانش آموزان در نگرش آنان نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

۲) بررسی تفاوت موجود بین نگرش دانش آموزان با رشته و پایه ی تحصیلی متفاوت در زمینه اجرای طرح لباس متحدالشکل

۳) بررسی تأثیر رشته ی تحصیلی دبیران در نگرش آنان نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

۴) بررسی رابطه ی موجود بین سابقه ی خدمت دبیران و نگرش آنان نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

۵) بررسی تأثیر میزان تحصیلات دبیران بر نگرش آنان نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

 

 

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه:
فصل اول
مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۸
فرضیه های پژوهش ۹
نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰
متغیرهای تعدیل کننده ۱۱
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ۱۲

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)
پیشینه نظری
مقدمه ۱۸
فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ۱۹
پوشش اولیه ادم و حوا ۲۸
کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند ۲۹
مدل و شکل پوشاک ۳۱
آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی ۳۳
ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب ۳۴
علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش ۳۵
رنگ پوشاک ۳۷
لباس متحد الشکل ۳۸
پیشینه عملی
تحقیقات انجام شده ۳۹

فصل سوم

روش تحقیق
مقدمه ۵۰
روش تحقیق و علت استفاده از آن ۵۱
معرفی جامعه ۵۲
معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری ۵۳
معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار ۵۴
ضمیمه
پرسشنامه مربوط به دانش آموزان ۵۶
پرسشنامه معلمان ۵۹
فهرست منابع ۶۹
فهرست منابع اینترنتی ۶۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0