تحقیق در مورد مديريت تعارض را در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها

بررسی ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض را در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور

فایل pdf به صورت رایگان می باشد

پژوهش حاضر سعي بر آن دارد كه نگاهي موشكافانه به مديران تربيت بدني و ورزش كه وظايف گوناگوني در محيط دانشگاهي بر عهده دارند ، داشته باشد . از طرفي بايد متذكر شد كه بين مديران آموزشي و اجرايي از نظر نوع كاري كه انجام مي دهند ماهيتاً تفاوت هايي وجود دارد . زيرا بخش عمده كار مدير آموزشي در ارتباط با مسائل آموزشي ، دانشجو و اساتيد كه صرفا مشغول به تحصيل و كار در يك رشته خاصي هستند مي باشد . ولي مديران اجرايي با تمام دانشجويان سر و كار دارند، كه هريك در رشته هاي خاصي مشغول به تحصيل مي باشند .

تحقیق تعارض و ماهيت آن

پژوهش حاضر در نظر دارد كه ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض را در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد، و همچنين ارتباط هوش عاطفي ومهارت هاي ارتباطي را با راهبردهاي مديريت تعارض مورد بررسي قرار داده و نهايتاً با توجه به يافته هاي حاصل از اين تحقيق و همچنين مطالعات انجام شده در اين زمينه الگوي مناسبي ارائه دهد كه بتواند مديران را در حل موفقيت آميز تعارضات كمك نمايد

زير بناي نظري تحقيق

يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروه هاي موجود در آنها مي باشد. مديران معمولاً نسبت به تعارض نگرشي منفي داشته و از آن هراسان و گريزان هستند و سعي در از بين بردن و سركوب كردن يا ناديده انگاشتن آن دارند. علت اساسي اين امر، عدم اطلاع از ماهيت و ويژگي هاي تعارض است.

مفـيد و قابل استفـاده بودن تـعـارض بـسـتگي به شناخت مدير از ويژگي هاي تعارض، علل شكل گيري و همچنين توانايي و آمادگي مدير در حل تعارض دارد. مدير براي آنكه بتواند اثربخشي سازمان را افزايش دهد به مشاركت و همكاري اعضاء سازمان نياز دارد.

در اين راستا او بايد كاركنان را برانگيزد و بر ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد و توانايي حل تعارض ميان افراد، گروه ها يا ميان دو يا چند ديدگاه را به شيوه اي كه پيامد آنها به دستيابي هدف هاي سازمان رهنمون شود، داشته باشد.

يكي از مهم ترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل مؤثر تعارض است، برخورداري او از هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي است. در اين فصل ابتدا به بررسي مباني نظري تعارض و سپس مباني نظري هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي پرداخته مي شود و در پايان فصل نظريه هاي الگو سازي و طرح تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تعارض

تعارض و ماهيت آن :

اگر همكاري و رفتارهاي خوب اجتماعي در يك طرف پيوستاري كه چگونگيِ كار كردن افراد وگروهها را با يكديگر در سازمانها توصيف مي كند قرار گيرد ، در طرف ديگر آن مطمئنا ً تعارض قرار مي گيرد . اين واژه معاني زيادي دارد و براي اشاره به رويدادهايي با دامنه وسيع نظير اضطرابهاي دروني ناشي از نيازها و خواسته هاي رقابتي ( تعارض دروني ) تا خشونت بازبين كشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرا رمي گيرد ( بارون وگرين برگ ، 1990 ) .

در حوزه رفتار سازماني تعارض عمدتا‌ً به مواردي اشاره دارد كه در آن واحدها يا افراد در درون يك سازمان بجاي كار كردن با همديگر در مقابل يكديگر كار مـي كنند. فرهنگ لغت و بستر، تعارض را به صورت (نبرد و اختلاف نيروهاي متـضاد، و تضـاد موجـود بين غرايز يا اخـلاقيات و ايده آل هاي ديني و اخلاقي) تعريف مي كند.. (فياضي، 1382). رابينز (1990) معتقد است كه تعارض فرايندي است كه در آن شخص اول به طور عمدي مي كوشد تا به گونه اي باز دارنده سبب ناكامي شخص دوم در رسيدن به علائق و اهدافش گردد. (به نقل از خواجه اي، 1372)

داج 3 (1993) تعارض را عدم تطابق و تفاهم در مورد فعاليتهاي انجام شده تعريف كرده است. تامسون4 تعارض را هر رفتاري كه از جانب اعـضاي يك سـازمان به منظور مخالفـت با ساير اعضاء صورت مي گيرد، مي داند.(ميركمالي، 1371)
با توجه به يك تعريف جامع و پذيرفته شده ، تعارض فرايندي است كه از طريق آن يك گروه متوجه مي شودكه گروه ديگر اقداماتي را انجام داده است و يا در حال انجام است كه اثرات منفي را برخواسته هاي او مي گذارد (گرين برگ، 1990) .

به عبارت ديگر عناصركليدي تعارض به نظر مي رسدكه در برگيرنده :

1) علائق متضاد بين افراد يا گروهها

2) شناخت چنين تضادهايي در علائق

3) اعتقاد بر اين اصل كه هر طرف علائق ديگري را خنثي خواهد كرد ( يا قبلا‌ً كرده است )

4) اقداماتي كه در واقع چنين اثرات را به وجود مي آورد .

 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

زيربناي نظري تحقيق

تعارض و ماهيت آن

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني

ديدگاه سنتي

ديدگاه كثرت گرا

ديدگاه تعامل گرا

تعارض و اثرات اصلي تعارض

تعارض و جنبه هاي منفي آن

تعارض و جنبه هاي مثبت آن

انواع تعارض

تعارض درون فردي

تعارض بين فردي

تعارض بين گروهي

تعارض بين سازماني

علل ايجاد تعارض در سازمان ها

تعارض و تغيير

تعاض در اثربخشي سازمان

راهبردهاي پيشگيري از تعارض

راهكارهاي رفع تعارض

سبك هاي مديريت تعارض

راهبردهاي مديريت تعارض

چانه زني

ميانجي گري

حكميت

خلاصه بحث تعارض

هوش عاطفي

تعريف هوش عاطفي

ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي

اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي

هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر

هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي

هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن

ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن

هوش عاطفي از ديدگاه گلمن

مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن

مؤلفه خودآگاهي

مؤلفه مديريت خود

مؤلفه آگاهي اجتماعي

مؤلفه مهارت هاي اجتماعي

مؤلفه خودانگيزي

توجه معاصر به هوش عاطفي

تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك

نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين

آموزش و يادگيري هوش عاطفي

هوش عاطفي در محل كار

خلاصه بحث هوش عاطفي

ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)

چهارچوب مفهومي ارتباطات

هدف ارتباط

اهميت ارتباطات

فرايند ارتباطات

انواع ارتباطات

مهارت هاي ارتباطي مديران

تعريف مهارت هاي ارتباطي

مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن

مهارت كلامي

مهارت بازخورد

مهارت شنود مؤثر

خلاصه بحث ارتباطات

الگو (مدل)

نظريه هاي الگوسازي

انواع الگو (مدل)

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق

اهداف

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه هاي اصلي

فرضيه هاي فرعي

پيش فرضهاي تحقيق

محدوديت هاي تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم پيشينه تحقي

مقدمه

تعارض

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

هوش عاطفي

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

ارتباطات

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق

فصل سوم روش شناسي تحقيق

مقدمه

جامعه آماري

نمونه تحقيق

انتخاب حجم نمونه لازم

متغيرهاي تحقيق

ابزار و وسيله تحقيق

نحوه امتياز دهي

پايايي پرسشنامه هاي تحقيق

نحوه جمع آوري اطلاعات

روش هاي آماري

رعايت مسائل اخلاقي

فهرست منابع

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0