اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR

پایان نامه ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR.

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مقطع کارشناسی ارشد

نمایش پایان نامه به صورت متحرک

اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR

اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR

چکیده
نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است.

با این حال روستاهای کشور با مشکلاتی مواجه هستند که بی توجهی به آنها می تواند موانعی برای توسعه ملی باشد.

از این رو طرح های هادی از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی داشته باشد. پس از گذشت سال های متمادی از تهیه و اجرای طرح های هادی، اثراتی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- زیست محیطی روستاها پدیدار شد.

به همین سبب پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی- اقتصادی اجرای طرح های هادی در روستاهای بخش طرهان از توابع شهرستان …. صورت گرفته است.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی و همبستگی می باشد.

ابزار گردآوری داده های اسنادی شامل تلخیص، نوت برداری و ترجمه متون مورد نیاز و ابزار گردآوری داده های کمی از طریق پرسشنامه و با روش پیمایشی بوده است.

برای تجزیه و تحلیل چهار فرضیه مطرح شده از روش تحلیل آماری با نرم افزار SPSS و چهارچوب استراتژیک Soar بود.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اجرای طرح های هادی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه شده است.

همچنین با کمک چهارچوب استراتژیک Soar، با در نظر گرفتن وضعیت اجرای طرح های هادی در روستاهای مورد مطالعه و همچنین استقبال مردم برای مشارکت در توسعه پایدار روستایی، به تدوین یک چهارچوب استراتژیک برای بهبود اثربخشی اجرای طرح های هادی و بهبود اثرات آنها در روستاهای بخش طرهان پرداخته شد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار روستایی، ارزیابی اثرات، طرح هادی، چهارچوب استراتژیک Soar، بخش طرهان.

اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR

اجرای طرح هادی در راستای توسعه پایدار روستایی با تکیه بر چهارچوب استراتژیکSOAR

 

مقدمه:

 

طرح هادی روستایی از جمله طرح های عمرانی روستایی است که می­تواند اثراتی بنیادی و زیر بنایی بر توسعه همه جانبه مناطق روستایی نیز داشته باشد.

این طرح، با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود می تواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی مانند؛ نوسازی مسکن روستایی، معابر جدیدالاحداث و حریم مسکونی، بهبود وضعیت زندگی روستاییان و مشارکت آنان و … باشد.

از جمله اقدامات مهمی که می تواند به تقویت و پایداری آثار این گونه طرح ها کمک شایانی نماید، نظارت و ارزشیابی آن ها می باشد.

در واقع انجام این کار، منجر به  آگاهی از نقطه نظرات و عقاید کارشناسان (اغلب نخبگان محلی)، شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح­ها و برنامه­های توسعه­ای خواهد شد.

در این راستا توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از طرح­ها و پروژه­های توسعه­ی روستایی به مرحله ارزشیابی نمی­رسند. لذا توسعه­گران روستایی، به ندرت از پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن مطلع می شوند.

علاوه بر این، در بسیاری از مطالعات ارزشیابی پروژه های روستایی  از روش کیفی و توصیفی و تکنیک های سطحی نگر استفاده می­شود و کمتر از روش های صحیح بهره گرفته شده است.

بنابراین هدف کلی این پژوهش میدانی، ارزشیابی تلفیقی طرح هادی روستایی و تهیه یک استراتژی از «فرصت­ها ومهمترین دارایی­ها، بهترین نتایج و آینده مطلوب و آرمانهای پیش رو»در روستاهای بخش طرهان شهرستان ….ازتوابع استان لرستان می­باشد.

نتایج این مطالعه می­تواند مسئولین طرح هادی روستایی …. و استان …. را در مدیریت آتی این طرح ها یاری رساند.

 

فهرست ها:

فصل اول کلیات
چکیده
فصل اول
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مسأله پژوهش ۲
۱-۲- اهداف پژوهش ۳
۱-۳- سوالات تحقیق ۴
۱-۳-۱- سوأل اصلی تحقیق ۴
۱-۳-۲- سوألات فرعی تحقیق ۴
۱-۴- فرضیه های پژوهش ۴
۱-۴-۱- فرضیه اصلی پژوهش ۴
۱-۴-۲- فرضیه های فرعی پژوهش ۵

۱-۵- روش تحقیق ۵
۱-۵-۱- شاخص ها و متغیر های تحقیق ۵
۱-۵-۲- سطح تحلیل و واحد تحلیل ۷
۱-۵-۳- جامعه آماری، نمونه آماری ۸
۱-۵-۴- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۱۰
۱-۵-۵- روش گردآوری داده ها ۱۱
۱-۵-۵- روش سنجش متغیرها ۱۱
۱-۵-۶- مدل استراتژیک پژوهش ۱۲
۱-۵-۷- مراحل انجام مدل استراتژیک SOAR 15
۱-۵-۸- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۷
۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۱۷
۱-۷- کاربردهای تحقیق ۱۷
۱-۸- مراجع استفاده کننده از نتایج پژوهش ۱۸
۱-۹- مشکلات و موانع انجام پژوهش ۱۹
جمع بندی فصل اول ۲۰

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش

مقدمه ۲۲
۲-۱- دهیار و شوراء ۲۲
۲-۲- تعریف و مفهوم توسعه ۲۳
۲-۳- توسعه پایدار ۲۴
۲-۳-۱- روند شکل گیری مفهوم توسعه پایدار ۲۵
۲-۳-۲- مؤلفه های توسعه پایدار ۲۵
۲-۴- توسعه روستایی ۳۰
۲-۴-۱- ضرورت و اهداف توسعه روستایی ۳۱
۲-۵- راهبردهای توسعه روستایی ۳۲
۲-۶- تعریف و مفهوم مدیریت روستایی ۳۳

۲-۶-۱- اهداف مدیریت روستایی ۳۵
۲-۷- ارزیابی و ارزیابی عملکرد در توسعه روستایی ۳۵
۲-۷-۱- انواع ارزیابی از نظر زمانی و پیامدهای برنامه ۳۷
۲-۷-۲- ارزیابی مبتنی بر پیامدهای برنامه (اثرات برنامه) ۳۸
۲-۸- تاریخچه طرح هادی روستایی ۴۰
۲-۸-۱- طرح هادی روستایی: ۴۱
۲-۸-۲- مدت طرح (افق اجرایی طرح هادی): ۴۱
۲-۸-۳- بازنگری طرح هادی: ۴۱
۲-۸-۴- ضوابط و مقررات طرحهای: ۴۲
۲-۸-۵- اهداف طرح هادی روستایی ۴۲
۲-۸-۶- مراحل تهیه طرحهای هادی روستایی ۴۳
۱- شناخت و ارزیابی وضع موجود (مرحله اول) ۴۳
۱-۱- مطالعات جغرافیای طبیعی و سیاسی شهرستان: ۴۳
۲-۱- مطالعات حوزه نفوذ روستا: ۴۴
۳-۱- مطالعات حوزه اقتصادی بلافصل روستا: ۴۴

۴-۱- مطالعات کالبدی روستا: ۴۵
۵-۱- تجزیه و تحلیل وضع موجود ۴۵
۲-۸-۷- عملکرد تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی ۴۷
۲-۸-۸- نقش مشارکت های مردمی در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی ۵۱
۲-۸-۹- سازمانهای ذینفع و دخیل در تهیه و اجرای طرح هادی روستایی ۵۱
۲-۸-۱۰- نقش نهادهای محلی (شوراها و دهیاری ها) در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی ۵۲
۲-۸-۱۱- چالش ها و تنگناهای فراروی طرح های هادی روستایی ۵۴
۲-۸-۱۲- فرصتها و نتایج فراروی طرح های هادی روستایی ۵۵
۲-۹- پیشینه تحقیق و ادبیات مرتبط با طرحهای هادی روستایی ۵۶
جمع بندی فصل دوم ۵۹

فصل سوم معرفی منطقه مورد مطالعه

مقدمه ۶۱
۳-۱- معرفی ناحیه مورد مطالعه ۶۱
۳-۱-۱- موقیعت، حدود و وسعت ناحیه ۶۱
۳-۲-۲- ویژگی های طبیعی ناحیه مورد مطالعه ۶۳
۳-۲-۲-۱- وضیعت توپوگرافی ۶۳
۳-۲-۲-۲- وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۶۵
۳-۲-۲-۳- وضعیت دمایی منطقه مورد مطالعه ۶۶
۳-۲-۲-۴- وضعیت تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد مطالعه ۶۷
نمودار ۳-۲: میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه ….(سانتیگراد)۶۸

۳-۲-۲-۵- وضعیت نم نسبی در منطقه مورد مطالعه ۶۸
۳-۲-۲-۶- وضعیت بارشی در منطقه مورد مطالعه ۶۹
۳-۲-۳- وضعیت منابع آب در منطقه مورد مطالعه ۷۰
۳-۳- ویژگی اجتماعی ناحیه مورد مطالعه ۷۳
۳-۳-۱- تعداد خانوارهایمنطقه مورد مطالعه ۷۶
۳-۴- ویژگی های اقتصادی ناحیه ۷۸
۳-۴-۱- وضیعت اشتغال و بیکاری در بخش طرهان ۷۹
۳-۵- وضعیت اجرای طرحهای هادی در بخش طرهان ۸۰
جمع بندی فصل سوم ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و آزمون فرضیات

مقدمه ۸۷
۴-۱- یافته های توصیفی تحقیق ۸۷
۴-۱-۱- وضیعت سنی پاسخگویان ۸۷
۴-۱-۲- وضیعت جنسیتی پاسخگویان ۸۸
۴-۱-۳- وضیعت تأهل و تجرد پاسخگویان ۸۹
۴-۱-۴- وضیعت شغلی پاسخگویان ۹۰
۴-۱-۵- وضیعت سواد و تحصیلات پاسخگویان ۹۱
۴-۲- تحلیل استنباطی از داده های گردآوری شده ۹۸
۴-۳- آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۲
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۱۰۲
۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۰۴
۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۰۶
۴-۴- تدوین چهارچوب استراتژی SOAR برای توسعه اثربخش طرح های هادی ۱۰۸
جمع بندی فصل چهارم ۱۱۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۱۱۷
۵-۱- جمع بندی از نتایج فرضیه های پژوهش ۱۱۷
۵-۲- نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۳- پیشنهادات پژوهش ۱۳۲
۵-۳-۱- پیشنهادات تئوریک ۱۳۲
۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی ۱۳۳
منابع و مآخذ ۱۳۶
ضمائم
ضمیمه یک
ضمیمه دو

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0