پایان نامه بررسی نقش طرحهای شهری را در تغییرات کاربری زمین منطقه ۴

ضرورت و اهمیت : پایان نامه بررسی نقش طرحهای شهری را در تغییرات کاربری زمین در منطقه ۴ شهر تهران

 

منطقه ۴ شهرداری تهران آیینه تمام نمای تهران است این منطقه(منطقه ۴) شهری تمامی مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی ،ساختاری تهران را در مقیاسی کوچکتر به نمایش می گذارد,تضاد طبقاتی و جدایی گزینی اکولوژیک، ناهمگنی بافت شهری و نابرابری در بین نواحی منطقه، بافت های مسئله دار و نامقاوم ، حاشیه نشینی، عدم تعادل بین کاربریها در سطح منطقه و در بین نواحی، روند جمعیت پذیری و سایر ویژگی های منطقه، همگی به نوعی تداعی کننده کل کلانشهر تهران است .

مطالعاتی که تاکنون بر روی این منطقه (منطقه ۴) صورت گرفته بحث کاربری زمین را به گونه ای مفصل دنبال نکرده اند از جمله مطالعاتی که در مورد منطقه ۴ انجام گرفته اند، طرح پژوهشی بررسی عناصر هویت بخش محلات و GIS منطقه چهار و طرح شناسنامه محلات منطقه بوده است .

طرحهای شهری فرادست مانند طرح ساماندهی شهر تهران و یا طرح تفصیلی منطقه چهار مهندسان مشاور باوند و طرح تفصیلی اخیر منطقه که توسط مهندسین مشاور عرصه نگاشته شده، همگی مبحث کاربری زمین را طبق روال عمومی طرحهای شهری مطرح کرده و به ذکر سطوح و سرانه های وضع موجود و سرانه های افق طرح بسنده کرده اند. با این تفسیر جای یک مطالعه که مشخصا مسئله کاربری زمین در منطقه را از منظر فرآیند تاریخی و تحولی نگاه کند خالی بنظر می رسید؛ که این تحقیق( پایان نامه بررسی نقش طرحهای شهری را در تغییرات کاربری زمین در منطقه ۴ شهر تهران) با انگیزه تحقق چنین هدفی نوشته شده است

فهرست :

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- سوالها ۴
۱-۴- ضرورت و اهمیت ۴
۱-۵- اهداف ۵
۱-۶- پیشینه تحقیق ۵
مقدمه ۵
۱-۷- فرضیه ها ۱۱
۱-۸- روش تحقیق ۱۲
۱-۹- محدودیتهای تحقیق ۱۵

فصل دوم : مفاهیم پایه ، دیدگاهها و چارچوب مفهومی

۲-۱- : تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی ۱۶
۲-۱-۱- زمین: ۱۶
۲-۱-۲- کاربری زمین: ۱۷
۲-۱-۳- تغییر کاربری زمین: ۱۷
۲-۱-۴- طرح کاربری زمین شهری: ۱۸
۲ – ۲- سایر مفاهیم پایه ای ۱۸
۲-۲-۱-پوشش زمین: ۱۸
۲-۲-۲- سیاست زمین: ۱۹
۲-۲-۳- شهر: ۱۹
۲-۲-۴- زمین شهری: ۱۹
۲-۲-۵-کاربری زمین شهری: ۲۰
۲-۲-۶- نظام کاربری اراضی شهری: ۲۰
۲-۲-۷- استانداردهای فضایی کاربری زمین : ۲۰
۲-۲-۸- منطقه بندی (Zoning) : 21

۲-۲-۹- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری: ۲۱
۲-۲-۱۰- معیارهای مکانیابی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۲۲
۲-۲-۱۱- اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۲۲
۲-۲-۱۲- فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۲۵
۲-۲-۱۳- انواع کاربریهای شهری ۲۶
۲-۳- دیدگاهها و نظریههای کاربری زمین ۲۸
۲-۳-۲ نظریه کارکردگرایی ۲۹
۲-۳-۳ نظریه توسعه پایدار ۳۱
۲-۳-۴ نظریه سیستمها ۳۲
۲-۳-۵- نظریه رانت زمین شهری ۳۴
۲-۴- چارچوب مفهومی ۳۷
۲-۴-۱ مدرنیسم : ۳۷
۲-۴-۲- نظریه نوسازی : ۳۹
۲-۴-۳- بسط مدرنیسم و نوسازی در ایران : ۴۲
۲-۴-۴- جمع بندی و دیدگاه حاکم بر این تحقیق ۴۵

فصل سوم  : محدوده مورد مطالعه

۳-۱ – تهران ۴۶
۳-۱-۱ – وجه تسمیه و تاریخچه شهر تهران : ۴۶
۳-۱-۲- موقع و مقر ۴۸
۳-۱-۳ – ویژگی های طبیعی تهران : ۵۱
۳-۱-۳-۱- زمین شناسی و ژئومورفولوژی: ۵۱
۳-۱-۳-۲- ناهمواری ها: ۵۲
۳-۱-۳-۳- لرزه خیزی ۵۳
۳-۱-۳-۴- آب و هوا ۵۵
۳- ۱- ۴- تحولات کالبدی تهران وظهور مناطق جدید شهری ۵۵
۳-۲- منطقه چهار شهر تهران ۷۳
۳-۲-۱ -موقعیت ۷۳
۳-۲-۲- محدوده منطقه ۷۴
۳-۲-۳- حریم ۷۴
۳-۲-۴- چشم انداز طبیعی منطقه ۷۶
۳-۲-۴-۱-عناصر توپوگرافیک اصلی ۷۶
۳-۲-۴-۲ -ژئومورفولوژی و زمین شناسی منطقه : ۷۹
۳-۲-۵ جمعیت ، فعالیت و اشتغال ۸۰
جمع بندی : ۸۸

فصل چهارم : تحلیل تحولات کاربری اراضی منطقه چهار     

۴-۱- تاریخچه منطقه ۸۹
۴-۲- زمینه ها و عوامل شکل گیری و تحولات کالبدی منطقه ۹۲
۴-۳- عناصر اصلی ساختار کالبدی منطقه ۹۴
۴-۴- استخوانبندی و سازمان فضایی منطقه ۹۵
۴-۴-۱- شبکه های ارتباطی ۹۵
۴-۴-۲-کاربری های کلان ۹۵
۴-۴-۳-محورهای خدماتی و تجاری ۹۶
۴-۴-۴-بافت های شهری ۹۷
۴-۵- جایگاه محدوده مورد مطالعه در طرحهای فرادست: ۹۸
۴-۵-۱- طرح جامع تهران (۱۳۴۷ ) ۹۸
۴-۵-۲ طرح حفظ و ساماندهی تهران (۱۳۷۰) ۹۹
۴-۵-۳- طرح راهبردی – ساختاری تهران “جامع ” ( ۱۳۸۵) ۱۰۲
۴-۵-۴- سایر طرحها (تفصیلی ،موضعی ، موضوعی ) ۱۰۲
۴-۵-۵- مشخصات پایه ای منطقه چهار در طرحهای فرا دست ۱۰۴

۴-۶- نحوه استفاده از زمین در منطقه ۱۰۵
۴-۶-۱- سطوح و درصد کاربریهای اصلی ۱۰۷
۴-۶-۲- ویژگیهای کلی کاربریهای کلان منطقه ۱۰۹
۴-۶-۳- ویژگی های منطقه از نظر نحوه استفاده از زمین ۱۱۲
۴-۶- ۴- کاربری های با عملکرد فرامنطقه ای ۱۱۴
۴-۶-۵ مشخصات نواحی منطقه چهار و وضع موجود کاربری ها در نواحی ۱۱۸
۴-۷- چگونگی کاربری زمین در منطقه :(۱۳۸۱) ۱۲۴
۴-۷-۱- کاربری مسکونی ۱۲۴
۴-۷-۲- سطح و سرانه تجاری در نواحی منطقه : ۱۲۸
۴-۷-۳- کاربری نظامی ۱۳۲
۴-۷-۴- کاربری صنعتی۱۳۷

۴-۷-۵- سطح و سرانه فضای سبز در نواحی منطقه: ۱۴۰
۴-۷-۶- سطح و سرانه آموزشی در نواحی منطقه ۴ ۱۴۴
۴-۷-۷- سطح و سرانه درمانی در نواحی منطقه ۴ ۱۴۶
۴-۷- ۸ سطوح و سرانه فضاهای مذهبی در منطقه ۱۴۸
۴-۷-۹- سطح و سرانه فضاهای تفریحی نواحی و منطقه ۱۵۰
۴-۷-۱۰- سطح و سرانه کاربری ورزشی در نواحی منطقه ۴ ۱۵۲
۴-۷-۱۱- سطوح و سرانه های کاربری جهانگردی و پذیرائی در نواحی منطقه: ۱۵۴
۴-۷-۱۲- سطوح و سرانه های کاربری آموزش عالی منطقه: ۱۵۶
۴-۷-۱۳- سرانه فرهنگی نواحی منطقه ۴ : ۱۵۹

فصل پنجم : جمع بندی ،بررسی فرضیه ها ،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مدل آنتروپی شانون ۱۶۳
۵-۲- سنجش نابرابری ناحیه ای با استفاده شاخص ضریب تغییر پذیری ۱۶۵
۵-۳- کاربری مسکونی ،چشم انداز جمعیت پذیری منطقه و تغییر و تحولات آتی این کاربری ۱۶۸
۵-۳- ۱ -پیش بینی جمعیت منطقه تا سال ۱۴۰۰ بر اساس تابع رشد نمایی : ۱۶۹
۵-۳-۲- پیش بینی مسکن مورد نیاز منطقه ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۲
پیشنهادات: ۱۷۴
منابع و ماخذ : ۱۷۶

پایان نامه بررسی نقش طرحهای شهری را در تغییرات کاربری زمین منطقه ۴

پایان نامه بررسی نقش طرحهای شهری را در تغییرات کاربری زمین منطقه ۴

بخشی از پایان نامه :

۱-۱- مقدمه
زمین به عنوان نقطه شروع هر گونه توسعه شهری دارای اهمیت فراوانی است و هر قطعه زمین به دلیل انحصاری و استثنایی بودن آن نسبت به سایر قطعات و بطور کلی به علت محدودیت عرضه ای که دارد، بسیار ارزشمند است (رضویان ،۱۳۸۱ :۱۲ ). هر فعالیت در شهر نیازمند مکان یا فضای خاصی است که می تواند در مختصات یا قالب آن مکان یا فضا تحقق یابد .

کاربری زمین جنبه های فضایی همه فعالیتهای انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی او نشان می دهد . درک و تحلیل قانونمندیهای حاکم بر فرم و فرآیند سازمان یابی فضا جایگاهی محوری در نظریه ها و رویکردهای برنامه ریزی فضایی و علوم جغرافیایی داشته است .

چگونگی توزیع و استقرار انسان و فعالیتهای انسانی به منظور نیل به جامعه ای کارآمد و توسعه یابنده داعیه و آرمان قدیمی برنامه ریزی فضایی بوده و چگونگی تصمیم سازی،تصمیم گیری و فرآیندهای واقعی تخصیص زمین به کاربری های مختلف از مولفه های بنیادین داعیه مذکور قلمداد می شود . ( هیلیر ، پولادی ۱۳۸۸ :دیباچه )

تغییر کاربری زمین را می توان تغییر فعالیت و استفاده از یک محل دانست که تحت شرایطی خاص رخ می دهد از نظر مک لالین عوامل محدود کننده بسیاری در انتخاب محل یک فعالیت تاثیر گذار هستند،بعضی از این عوامل طبیعی هستند مانند شیب زمین وجود ناهمواری ها رودخانه و مسیل و مواردی این چنین.

هرچند بسیاری از این عوامل با تکنیک های مهندسی برطرف می شوند، اما بعضی از آنها مانند اقلیم تنها تا حدودی بهبود می یابند گاهی اوقات نیز محدودیت هابه علت وجود فعالیت قبلی در محل می باشند.

در بیشتر مواقع این مشکلات ناشی از بورس بازی زمین و قیمت بازار می باشد و برای تغییر کاربری این زمین باید هزینه اضافی پرداخت شود ارتباطات و عامل و نقل نیز عامل مهمی در قیمت یک زمین و امکان تغییر کاربری آن است همچنین ضوابط و مقررات در استفاده از زمین موثر می باشد و نهایتا خواسته ها و عادات اجتماعی نیز در تعیین استفاده از زمین نقش دارد که خود تا حدودی از قوانین و مقررات تاثیر می پذیرد.

تغییرات کاربری زمین در شهر ها پدیده ای نیست که یکباره رخ دهد بلکه پیش تر از این با توجه به روند رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و شهر نشینی در دهه های گذشته برای برنامه ریزان و نظریه پردازان شهری قابل پیش بینی بوده است .

واقعیتی است که شهرها تغییر می کنند و تلاش تاریخی حرکت انسان از طریق تمدن شهری ادامه می یابد اما سپردن توسعه شهر به دست تصادف پذیرفتنی نیست .

چرا که امروزه نگرش تک بعدی به شهر منجر به بروز نارسایی هایی در شکل و عملکرد آن شده است . شاید زمان آن رسیده که بپذیریم که بسیاری از مسائل شهر نتیجه نامناسب بودن ساخت شهر ،توزیع جمعیت و الگوی کاربری زمین است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + پانزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0