پژوهش در مورد تیپ‌های شخصیتی مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس ابتدایی

از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد

فایل pdf در قسمت سمت راست سایت به صورت رایگان قابل

Consideration of relationship between managers personality type and thire effectiveness of Beneficiary view

بخشهای از فصل اول پایان نامه :

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی ۱۰۴ نفر می‌باشند که از میان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان ۱۲۰ نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

۱-  پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

۲- پرسشنامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

۱-   بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.

۲-  مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

۳- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.

۴- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.

۵- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که مدیرانی که تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

ارزشیابی (هوی و میکسل)   (شیرازی ۱۳۷۴)

با توجه به کم بودن تحقیقات داخلی انجام گرفته در این زمینه خصوصا در رابطه با تیپهای شخصیتی یونگ مقصد محقق این است که دریابد آیا تیپ شخصیتی می‌تواند به عنوان معیاری برای انتخاب مدیران به شمار آید؟ این تحقیق روی مدیران ابتدایی ناحیه ۵ مشهد و نماینده ی معلمین، انجمن اولیا و دانش آموزان صورت گرفته است به امید انتخاب شایسته مدیران در پستهای مدیریتی خصوصا مدیریت آموزشی.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمان آموزش و پرورش هر کشور به عنوان یکی از مهمترین، موثر ترین و گسترده ترین سازمانهای مختلف اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه به عهده دارد. این سازمان دستگاهی است که از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است و الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی‌جامعه است.

                                                                                 (صافی ۱۳۷۴)

با توجه به اینکه پیشرفت هر جامعه به چگونگی آموزش و پرورش و غنای فرهنگی آن جامعه بستگی دارد و در پیشرفت مراکز آموزشی به مدیران به عنوان مهمترین عامل پیشرفت نگریسته می‌شود (رئوفی ۱۳۷۵)

مدیریت آموزشی از یکسو در بالابری توانمندی مردمان نقشی ازرنده داد و از سوی دیگر به جهت کمبود منابع و استفاده صحیح از آن در فرآیند توسعه به صورت غیر مستقیم بهره وری مادی کشور را فزونی می‌بخشد وایلز (طوسی ۱۳۸۲)

با توجه به اینکه مدیریت آموزشی مدیریتی بی نظیر است و نمی‌توان آن را با هیچ نوع مدیریتی مقایسه کرد لذا باید دریافت که مدیران امروزه در جستجوی چیستند؟ به کجا می‌روند؟ چه می‌جویند؟ با نگاهی به اکناف این گیتی پهناور در می‌یابیم که در عصر ما کار آیی واثربخشی والاترین هدف و ارزشمند ترین مقصد همه مدیران است همه در جستجوی کار آیی بیشتر و اثر بخشی و بهره وری فزون ترند و تلاشهایی که دراین راستا شکل می‌گیرد (الوانی ۱۳۷۸)

اثر بخشی به مفهوم میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام ماموریتهای محوله به جنبه ی کمی‌قضیه توجه داردکه بیشتر در مفهوم کار آیی توجه می‌شود که امروزه تنها با این مفهوم در نظر گرفته نمی‌شود (ناصری ۱۳۸۳)

با آن که اداره کردن مدرسه وظیفه ی مدیریت است علی رغم یکسان بودن وظایف، همه مدیران به یک شیوه عمل نمی‌کنند، این تفاوت‌ها علاوه بر آن که امکان دارد از تفاوت سطح دانش، نگرش و نظام ارزشی آنها متاثر باشد از شخصیت متفاوت هر یک نیز سرچشمه می‌گیرد (غفوریان ۱۳۸۲) با توجه به جنبه‌های روان شناسی مدیران و شخصیت آنان که یکی از عوامل اسای در موفقیت آنان به شمار می‌رود (نیکپور ۱۳۷۳).

آگاهی از تفاوتهای شخصیتی و فردی می‌تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد. وقتی قبول کردیم که انسانها در توانائیهای ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند در پی این نخواهیم بود که از همه رفتارهای یکسانی انتظار داشته باشیم ما می‌توانیم تفاوتهای فردی را از نظر عاطفه، سرعت واکنش، تیز بینی، شیوه قضاوت و سایر جنبه‌های رفتار بررسی کنیم (رسول زاده ۱۳۸۰) با توجه به اینکه در هر سازمان مشاغل گوناگونی وجود دارد.

لازمه انجام وظایف برخورداری از توانائیهای شخصیتی است، لذا باید افرادی را برگزینیم تا آمادگی لازم و انگیزه کافی داشته باشند، این مسئله می‌تواند پاسخگوی برخی از مشکلات مربوط به ضعف کارآیی، افت اثر بخشی، ضعف بهره وری و عدم ثبات شغلی باشد (جوکار ۱۳۷۹) چنانچه افراد متناسب با شغل نباشند. پس از ارضاء نیاز اولیه خود از شغلشان دلزدگی پیدا کرده و این حالت به نوبه خود باعث عدم رضایت شغلی، فرار از مسئولیت و کاهش اثر بخشی می‌شود.

این پژوهش، با توجه به شرایط کنونی جامعه به کسانی که متقاضی کار هستند کمک می‌کند تا بتوانند با برنامه ریزی قبلی، حتی در زمانی دانش آموزی و دانشجویی خود را محک بزنند و امکانات و توانائی‌های خویش را ازریابی کنند و بر اساس آن هدف‌ها و راههای زندگی خود را برگزینند و به سویش گام بردارند همچنین اگر سازمانهای بزرگ و کوچک درصد گزینش کارمند یا انتخاب و انتصابات افرادی با شخصیتی متناسب با سازمان هستند و اگر می‌خواهند در طول خدمت کارکنان و مدت عمرسازمان یک مسیر شغلی [۱] قابل انعطاف و متناسب با نیازهای متقابل افراد و سازمان طراحی کنند و به کار بستن اینگونه تدابیر مدیریتی در همبسته کردن افراد با سازمان می‌تواند بسیار موثر شد.     (میر سپاسی۱۳۷۸)

۱-۴- اهداف پژوهش

۱- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه ۵ مشهد

۲- شناسایی و تعیین میزان اثر بخشی مدیران

۳- تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتی و اثر بخشی مدیران مدارس ابتدایی.

۴- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه ی اصلی: بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنها رابطه معنی دار وجود دارد

فرضیه‌های فرعی:

 -مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ESTJ) هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

 -مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ISTJ) هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

 -مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ESTP) هستند از اثر بخشی متوسط برخوردارند.

 -مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی (ISTP) هستند از اثر بخشی پایین برخوردارند.

۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها

متغیر مستقل: در این پژوهش متغیر مستقل عبارتست از تیپهای شخصیتی مدیران

متغیر وابسته: در این پژوهش متغیر وابسته عبارتست از اثر بخشی مدیران

متغیر تعدیل کننده: در این پژوهش متغیر تعدیل کننده عبارتست از میزان تحصیلات، جنسیت،رشته تحصیلی

متغیر کنترل کننده: در این پژوهش متغیر کنترل کننده عبارتست از مقطع آموزشی

۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها

۱- منظور از چهار تیپ در این پژوهش این موارد می‌باشد.

الف)ESTJ              ب) ISTJ                    ج) ESTP            د)ISTP

الف تیپ ESTJ: کسانی دارای تیپ شخصیتی ESTJ هستند که عمل گرا، واقع گرا، درگیر با امور واقعی و ملموس و در به دست گرفتن امور تجاری و واقعی گرایش داشته مدیران خوبی هستند سازمان دهی و جهت دادن فعالیت‌ها را دوست دارند.

ب) تیپ ISTJ: کسانی که دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند آرام، جدی، موفق در کارها، با تمرکز و توجه کامل، به دنبال حقایق معلوم منطقی و واقعیت گرا هستند.

ج) تیپ ESTP: کسانی که دارای تیپ شخصیتی ESTP هستند که در لحظه حل مشکل خوب عمل می‌کنند، نگران نیستند، از هر چیزی که پیش آید لذت می‌برند، سازگار و صبورند.

د) تیپ ISTP: کسانی که دارای تیپ شخصیتی ISTP هستند آرام، محتاط، تماشاگر، خونسرد، مشاهده گر و تحلیل گر زندگی می‌باشند.

۲- اثر بخشی: دراینجا منظور از اثر بخشی میزان یا درجه ای است که یک سازمان هدفهایش را تحقق بخشد (رضایت ذی نفعان، معلمان، اولیا دانش آموزان، دانش آموزان)

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱- در این پژوهش تیپهای شخصیتی مدیران به وسیله پرسشنامه مایرز- بریگز فرم G سنجیده می‌شود. و منظور از تیپهای شخصیتی موارد ذیل است.

ESTJ: نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات در ردیف‌های E، S، T، و J به دست می‌آورد و چنانچه آزمودنی نمرات بیشتری را در ردیف‌های فوق نسبت به سایر ردیفهای پرسشنامه کسب نماید در این تیپ قرار می‌گیرد.

ISTJ: نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات در ردیف‌های I، S، T و J به دست می‌آورد چنانچه آزمودنی نمرات بیشتری را در ردیف‌های فوق نسبت به سایر ردیف‌های پرسشنامه کسب نماید در این تیپ قرار می‌گیرد.

ESTP: نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات در دریف‌های T, S, E و P به دست آورد چنانچه آزمودنی نمرات بیشتری را در ردیف‌های فوق نسبت به سایر ردیف‌های پریسشنامه کسب نماید در این تیپ قرار می‌گیرد.

ISTP: نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات در ردیف‌های T, S, I و P به دست می‌آورد چنانچه آزمودنی نمرات بیشتی را در ردیف‌های فوق نسبت به سایر ردیف‌های پرسشنامه کسب نماید در این تیپ قرار می‌گیرد.

۲- اثر بخشی: دراین پژوهش اثر بخشی توسط پرسشنامه ی محقق ساخته مورد سنجش قرار می‌گیرد و پس از نمره گذاری با استفاده از نمرات به دست آمده پرسشنامه% ۲۵ از نمرات بالا به عنوان اثر بخشی بالا،% ۲۵ از نمرات پایین به عنوان اثر بخشی پایین و%۵۰ به عنوان متوسط لحاظ می‌شود.

۱-۷- تعاریف اصطلاحات

سازمان: سازمان سیستمی‌است که فعالیتهای دو یا چند نفر در آن به منظور خاصی هماهنگ شده است،

                        چستر بارنارد(غنوی ۱۳۷۷)

سازمان آموزشی: یک نهاد اجتماعی است که در یک جامعه برای تامین قسمتی از نیازهای آموزشی مردم جامعه به وسیله ی عده ای از همان مردم تاسیس می‌شود.

                               (میر کمالی ۱۳۷۸)

مدیران مدرسه: افرادی که با ابلاغ رسمی‌از سوی مسئولین مناطق یا ادارات آموزش و پرورش برای اداره واحدهای آموزشی حداقل به مدت یکسال تحصیلی گمارده شده و تحت عنوان مدیر دبستان فعالیت می‌نمایند.                                                                                  (میرکمالی ۱۳۷۸)

تیپ: مقصود از تیپ الگوی صفات ثابت یا ویژگی‌های دیگری است که به عنوان معیاری برای طبقه بندی اشخاص در گروه‌ها عمل می‌کند                                (افلاک سیر و همکاران ۱۳۷۳)

تیپ شناسی: به نقل از (دبر ۱۹۸۵) عبارتست از مطالعه تیپها و فرآیند طبقه بندی در نحوه‌های مختلف.                                                                         (افلاک سیر و همکاران ۱۳۷۳).

[۱]  Career

فهرست مطالب:

فصل اول.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش…. ۱۰

۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها. ۱۱

۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها. ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها. ۱۲

۱-۷- تعاریف اصطلاحات… ۱۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱ شخصیت… ۱۶

۲-۲ تعاریف شخصیت… ۱۶

۲-۳ حوزه‌های شخصیت… ۱۸

۲-۳-۱ ساختار ۱۹

۲-۳-۲ فرآیند. ۱۹

۲-۳-۳ رشد و نمو. ۲۰

۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲۲

۲-۴  مضامین عمده در نظریه شخصیت… ۲۲

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. ۲۴

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۵

۲-۴-۳  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود. ۲۶

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۶

۲-۵ نظریه‌های شخصیت… ۲۷

۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت… ۲۷

۲-۵-۲ زیگموند فروید ۲۷

۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۹

۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار ۲۹

۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. ۳۰

۲-۶ نظریه نوروان کاوی.. ۳۳

۲-۶-۱  کار گوستاو یونگ ۳۳

۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ… ۳۶

۲-۷ روان شناسی فردی.. ۳۶

۲-۷-۱ آلفرد آدلر. ۳۶

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر. ۳۷

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی.. ۳۹

۲-۸-۱ کارن هورنای.. ۳۹

۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای.. ۴۰

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی.. ۴۱

۲-۹-۱  هری استاک سالیوان.. ۴۱

۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان.. ۴۲

۲-۱۰     تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۴۳

۲-۱۰-۱ کارل راجرز……………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۴۴

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۴۵

۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۴۶

۲-۱۱     نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت… ۴۷

۲-۱۱-۱آبراهام مازلو۴۷

۲-۱۲     نظریه رویکرد صفات در شخصیت… ۴۸

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت۴۸

۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت… ۴۹

۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت… ۵۱

۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک۵۱

۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک۵۲

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت… ۵۳

۲-۱۴    نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات… ۵۴

۲-۱۴-۱ریموند کوته۵۴

۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت… ۵۴

۲-۱۵    نظریات رابطه شغل و شخصیت… ۵۶

۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A.. 59

۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B.. 60

۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. ۶۲

۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل.. ۶۲

۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۶۳

۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۶۵

۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت… ۶۶

۲-۱۶-۵خطر پذیری۶۷

۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. ۶۸

۲-۱۷-۱  شخصیت در قرآن.. ۶۹

۲-۱۸ تیپ شناسی.. ۷۱

۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی.. ۷۳

۲-۱۹-۱ زندگینامه. ۷۳

۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت۷۴

۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ.. ۷۵

۲-۲۰    ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. ۷۶

۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۷۸

۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۷۹

۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی.. ۷۹

۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ… ۷۹

۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۴ روابط کارکردی.. ۸۱

۲-۲۳-۵ انواع کارکرد. ۸۲

۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ… ۸۴

۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه. ۸۵

۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. ۹۰

۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی.. ۹۱

۲-۲۴ اثر بخشی ۹۳

۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف… ۹۴

۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۹۴

۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۹۵

۲-۲۵-۳ آرجریس: ۹۵

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۹۵

۲-۲۵-۵ مالفورد: ۹۶

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد. ۹۷

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد. ۹۷

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس…. ۹۷

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش…. ۹۷

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۹۸

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۹۹

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۹۹

۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. ۱۰۰

۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی.. ۱۰۱

۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۱۰۱

۲-۲۸  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. ۱۰۲

۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۲

۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت… ۱۰۴

۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف… ۱۰۴

۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع.. ۱۰۵

۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی.. ۱۰۶

۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. ۱۰۸

۲-۳۰ کارهای دیگران.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۱۱۳

۲-۳۰-۲ اثر بخشی.. ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۲  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۱۲۱

۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری.. ۱۲۶

۲-۳۲   لگوی نظری پژوهش…. ۱۲۸

فصل سوم: توصیف داده ها۱۲۹

۳-۱ مقدمه. ۱۳۰

۳-۲ روش اجرای پژوهش…. ۱۳۰

۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه. ۱۳۱

۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها. ۱۳۲

۳-۳-۱  تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

۳-۳-۲  نمره گذاری پاسخنامه. ۱۳۵

۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه. ۱۳۶

۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها. ۱۴۰

۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز. ۱۴۱

۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۲

۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه. ۱۴۳

۳-۵-۴ اعتبار زمانی.. ۱۴۳

۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۴

۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز. ۱۴۴

۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۶

۳-۷ روش‌های آماری.. ۱۴۶

۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۱۴۷

۴-۱  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق.. ۱۴۸

۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق.. ۱۴۹

۴-۳  آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۶۱

۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول.. ۱۶۵

۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم.. ۱۶۶

۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم.. ۱۶۷

۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم.. ۱۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۱۶۹

۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش…. ۱۷۰

۵-۲ نتایج فرضیه اصلی.. ۱۷۰

۵-۳  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول.. ۱۷۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم.. ۱۷۳

۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم.. ۱۷۵

۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم.. ۱۷۶

۵-۷ نتیجه گیری کلی.. ۱۷۷

۵-۸  محدودیتها: ۱۸۰

۵-۹ پیشنهادات… ۱۸۱

فهرست منابع: ۱۸۲

منابع انگلیسی.. ۱۸۷

پیوست و ضمائم : ۱۸۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0