پایان نامه در مورد حساسیت کنتراست

حساسیت کنتراست : پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی بینایی سنجی

موضوع :
بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۷

خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کنتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value  چشم راست = ۰۰۲/۰ ؛ P-Value  چشم چپ = ۰۰۳/۰ ؛ P-Value  دوچشمی = ۰۰۰/۰ )

حساسیت کنتراست

فهرست مطالب :

خلاصه ۱
فصل اول: مقدمه

۱-۱ پیشگفتار ۳
۱-۲ کلیات ۴
۱-۲-۱ حساسیت کنتراست  چیست ؟ ۴
۱-۲-۲ حساسیت کنتراست ۴
۱-۲-۳ کانتراست چیست ؟ ۵
۱-۲-۴ چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ ۶
۱-۲-۵ اندازه گیری حدت بینایی ۶
۱-۲-۶ منحنی عمل حساسیت کانتراست ۸
۱-۲-۷ عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست ۹
۱-۲-۷-۱ شکل و ماهیت موج ۹
۱-۲-۷-۲ میزان روشنایی ۹
۱-۲-۷-۳ طول بار ۱۰
۱-۲-۷-۴ اندازه مردمک ۱۰
۱-۲-۷-۵ سن ۱۰
۱-۲-۷-۶ مدت ارائه ۱۰
۱-۲-۷-۷ تاثیر بیماریها و اختلالات
۱-۲-۷-۷-۱ تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست ۱۱

۱-۲-۷-۷-۲ تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست ۱۲
۱-۲-۷-۷-۳ تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست ۱۲
۱-۲-۷-۷-۴ تاثیر داروها ۱۴
۱-۲-۷-۷-۵ نقایص اپتیکی ۱۴
۱-۲-۸ تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست ۱۶
۱-۲-۹ روش های ارائه کانتراست ۱۸
۱-۲-۹-۱ چارتهای چاپی ۱۸
۱) چارت آردن گریتینگ ۱۹
۲) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 20
۳ )چارت کانتراست ریگان ۲۱
۴ )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج ۲۱
۵ )چارت کانتراست پلی رابسون ۲۳

فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته

۲-۱ بررسی متون ۲۷

فصل سوم:روش کار

۳-۱ روش کار ۳۳
۳-۱-۱ جمعیت مورد مطالعه
۳-۱-۲ روش جمع آوری اطلاعات ۳۳
۳۴
۳-۱-۳ زمان اجرای مراحل تحقیق ۳۵
۳-۱-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۵
۳-۱-۵ اهداف ۳۵
۳-۱-۶ فرضیات

فصل چهارم : نتایج ۳۶

۴-۱ معرفی متغیرها ۳۸
۴-۱-۱ جنس ۳۸
۴-۱-۲ سن
۴-۱-۳ حساسیت کنتراست چشم راست
۴-۱-۴ حساسیت کنتراست چشم چپ ۳۹

۴-۱-۵ حساسیت کنتراست دوچشمی ۴۲
۴-۱-۶ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
۴-۱-۷ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ ۴۳
۴-۲ آزمون ها ۴۴
۴-۲-۱ آزمون T
۴-۲-۱-۱ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی

۴-۲-۱-۲ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی

۴-۲-۱-۳ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی

۴-۲-۱-۴ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۵ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۶ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۷ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی

۴-۲-۱-۸ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی

۴-۲-۲ آزمون همبستگی

۴-۲-۲-۱ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۲ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۳ آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف

۵-۲ رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

۵-۳ رابطه حساسیت کانتراست و جنس

۵-۴ مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی

۵-۵ رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست

۵-۶ نتیجه گیری

منابع

pshsdj ;kjvhsj

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0