پایان نامه در مورد حساسیت کنتراست

حساسیت کنتراست : پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی بینایی سنجی

موضوع :
بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۷

خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کنتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value  چشم راست = ۰۰۲/۰ ؛ P-Value  چشم چپ = ۰۰۳/۰ ؛ P-Value  دوچشمی = ۰۰۰/۰ )

حساسیت کنتراست

فهرست مطالب :

خلاصه ۱
فصل اول: مقدمه

۱-۱ پیشگفتار ۳
۱-۲ کلیات ۴
۱-۲-۱ حساسیت کنتراست  چیست ؟ ۴
۱-۲-۲ حساسیت کنتراست ۴
۱-۲-۳ کانتراست چیست ؟ ۵
۱-۲-۴ چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ ۶
۱-۲-۵ اندازه گیری حدت بینایی ۶
۱-۲-۶ منحنی عمل حساسیت کانتراست ۸
۱-۲-۷ عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست ۹
۱-۲-۷-۱ شکل و ماهیت موج ۹
۱-۲-۷-۲ میزان روشنایی ۹
۱-۲-۷-۳ طول بار ۱۰
۱-۲-۷-۴ اندازه مردمک ۱۰
۱-۲-۷-۵ سن ۱۰
۱-۲-۷-۶ مدت ارائه ۱۰
۱-۲-۷-۷ تاثیر بیماریها و اختلالات
۱-۲-۷-۷-۱ تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست ۱۱

۱-۲-۷-۷-۲ تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست ۱۲
۱-۲-۷-۷-۳ تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست ۱۲
۱-۲-۷-۷-۴ تاثیر داروها ۱۴
۱-۲-۷-۷-۵ نقایص اپتیکی ۱۴
۱-۲-۸ تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست ۱۶
۱-۲-۹ روش های ارائه کانتراست ۱۸
۱-۲-۹-۱ چارتهای چاپی ۱۸
۱) چارت آردن گریتینگ ۱۹
۲) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys 20
۳ )چارت کانتراست ریگان ۲۱
۴ )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج ۲۱
۵ )چارت کانتراست پلی رابسون ۲۳

فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته

۲-۱ بررسی متون ۲۷

فصل سوم:روش کار

۳-۱ روش کار ۳۳
۳-۱-۱ جمعیت مورد مطالعه
۳-۱-۲ روش جمع آوری اطلاعات ۳۳
۳۴
۳-۱-۳ زمان اجرای مراحل تحقیق ۳۵
۳-۱-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۵
۳-۱-۵ اهداف ۳۵
۳-۱-۶ فرضیات

فصل چهارم : نتایج ۳۶

۴-۱ معرفی متغیرها ۳۸
۴-۱-۱ جنس ۳۸
۴-۱-۲ سن
۴-۱-۳ حساسیت کنتراست چشم راست
۴-۱-۴ حساسیت کنتراست چشم چپ ۳۹

۴-۱-۵ حساسیت کنتراست دوچشمی ۴۲
۴-۱-۶ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
۴-۱-۷ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ ۴۳
۴-۲ آزمون ها ۴۴
۴-۲-۱ آزمون T
۴-۲-۱-۱ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی

۴-۲-۱-۲ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی

۴-۲-۱-۳ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی

۴-۲-۱-۴ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۵ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۶ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد

۴-۲-۱-۷ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی

۴-۲-۱-۸ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی

۴-۲-۲ آزمون همبستگی

۴-۲-۲-۱ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۲ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۳ آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف

۵-۲ رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن

۵-۳ رابطه حساسیت کانتراست و جنس

۵-۴ مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی

۵-۵ رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست

۵-۶ نتیجه گیری

منابع

pshsdj ;kjvhsj

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0