پایان نامه رایگان رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

پایان نامه دوره کارشناسی رشته مدیریت آموزشی

 

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰نفر) و کلیه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحیه ۲ شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان ۵۵ نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شده است.

نتایج به دست آمده عبارتند از :

۱-   بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.

۲-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

۳-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

۴-  بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مدیران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان بیشتر است و برعکس. وهمچنین بیشتر مدیران مدارس تقریبا از عزت نفس بالایی برخوردار می باشند.

پایان نامه دوره کارشناسی رشته مدیریت آموزشی

پایان نامه دوره کارشناسی رشته مدیریت آموزشی

فهرست مطالب :

چکیده۱

فصل اول :مقدمه تحقیق۳

۱-۱  بیان مساله۶

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق۹

۱-۳       اهداف تحقیق  ۱۲

۱-۴فرضیه هاُی تحقیق۱۳

۱-۵تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق۱۳

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین۱۵

۲-۱ خود۱۷

۲-۲ خودپنداره۲۲

۲-۳ عزت نفس۲۶

۲-۴ عزت نفس و جنسیت۳۰

۲-۵ اثر بخشی ۳۲

۲-۶ نقش مدیر در اثر بخشی مدارس۳۴

۲-۷ معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران۳۵

۲-۸ ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ۴۳

فصل سوم :روش اجرای تحقیق۴۸

۳-۱روش تحقیق ۴۹

۳-۲جامعه آماری۴۹

۳-۳ حجم نمونه۴۹

۳-۴روش نمونه گیری۵۰

۳-۵ ابزار تحقیق۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۵۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها۶۰

۵-۱ نتایج مربوط به فرضیه اول۶۱

۵-۲ نتایج مربوط به فرضیه دوم۶۲

۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه سوم۶۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه چهارم۶۳

۵-۵ نتیجه گیری کلی۶۴

۵-۶ محدودیت ها۶۴

۵-۷ پیشنهادها۶۵

منابع فارسی۶۶

ضمائم۶۸

ضمیمه ۱: تست آُیزنک۶۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0