راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی

تعریف راه کارها اعتیاد

تعریف راه کارها اعتیاد

بیان مسأله

موضوع: ‹‹ راهکارهای پیشگیری ازاعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر جاجرم››

– تعریف راه کارها اعتیاد:

به مجموعه راه حل های پیشنهادی برای حل یک مسأله یامشکل راه کار گفته می شود.

– تعریف پیشگیری:

پیشگیری درفرهنگ لغات به معنای جلوگیری ازوقوع چیزی یا کاری است ودراصطلاح هررشته ای ازعلوم با موضوع آن ترکیب می شود، چنانچه درحقوق جزا، پیشگیری ازوقوع جرم، درپزشکی، پیشگیری از بیماری ودراین تحقیق، پیشگیری از استفاده نابجای  مواد مخدر، روان گردان درمعنای اصطلاح سازمان بهداشت جهانی (Drug Abuse) ترتون والکل می باشد.

– تعریف اعتیاد: اعتیاد چیست؟ اعتیاد را به عادت کردن۱، خو گرفتن، خوگر شدن وخود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر که ازنظر جسمی یا اجتماعی زیان آورشمرده شود اعتیاد نام دارد.

اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست، اما عواقب آن به صورت های مختلف نظیرکم شدن تحمل۲ ووابستگی بدنی۳ هویدا می شود.

درطب جدید به جای کلمه اعتیاد، وابستگی به دارو۴ به کارمی رود که دارای همان مفهـوم ولـــی

________________

۱- اعمال عادت شده معمولاً اتوماتیک وار بدون تفکر واندیشه انجام می گیرد. به عبارت دیگر ‹‹عادت›› تابع یک اصل فیزیکی که ازهوش واراده فرد جداست، می باشد.

۲- Tolerance

۳- Physical Dependence

۴- Drug Dependence

دقیق تر وصحیح تر است.

– تعریف مواد مخدر:

سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این گونه تعریف می کند‹‹ هرماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بریک یا چند عملکرد  ازعملکرد ها تأثیربگذارد، ماده مخدر است››. این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افراد غیر طبیعی ومنحرف می داند وبر اساس آن مخدرهایی نظیر توتون ومشروبات الکلی وهم مخدرهای غیرقانونی مانند:                 هروئین، ۱ال.اس. دی۲ را دربر می گیرد.

– ازنظر آسیب شناسی هردارویی که پس ازمصرف چنان تغییراتی را درانسان بوجود آوردکه از نظر اجتماعی قابل قبول وپذیرش نباشد واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دهد، آن دارو مخدر است وکسی که چنین دارویی را مصرف می کند معتاد شناخته می شود.

تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی

به کلیه کسانی که درمقطع دبیرستان تحصیل می کنند وسال سوم دبیرستان را گذرانده اندو موفق به اخذ دیپلم شده اند ومشغول به تحصیل درسال آخر دوره دبیرستان هستند دانش آموز پیش دانشگاهی می گویند.

تعریف شهر جاجرم

شهر جاجرم مرکز شهرستان جاجرم است که این شهرستان یکی ازتوابع استان خراســان شمــالی

است که درفاصله ۱۷۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان خراسان شمـالی قرار دارد. وهمـــجوار

________________

۱- هروئین پودرکریستالی سفید رنگی با طعم تلخ وازمشتقات تریاک است که با عمل تقطیر مستقیماً از مرفین استخراج می شود.

۲- ال.اس.دی. مخفف یک اصطلاح آلمانی به معنی مواد توهم زا است وبصورت گرد سفیدرنگ یا قرص روشن وبدون رنگ ومزه وبو یافت می شود.

شهرستان های شاهرود، با فاصله ۲۰۰ کیلومتر- سبزوار۱۸۰ کیلومتر می باشد.

این شهرستان درای سه بخش است.             ۱- بخش مرکزی به مرکزیت شهر جاجرم.

۲- بخش شوقان به مرکزیت شوقان.                       ۳- بخش سنخواست به مرکزیت سنخواست.

اهمیت وضرورت تحقیق در مورد اعتیاد

با توجه به اهمیت زیادی که این تحقیق دارد برآنیم تا با انجام آن راهکارهای جهت رهایی از این دام با جستجو دراثرات اعتیاد برروی نحوه زندگی ومعیشت افراد گام برداریم وبا توجه به اینکه چقدر از نیروی انسانی ما روزانه دراین راه تلف می شود وچقدر از این بابت ما ضررمی بینیم؟ با توجه به اینکه ۸۰% افرادی که درزندان ها بسر می برند گرفتار اعتیاد هستند وبیشتر آنهانیز جوان وجزءنیروی کار این مرز وبوم هستند.

پس این خود اهمیت وضرورت تحقیق را مشخص می کند. متأسفانه برخی از افراد با انتخاب این راه که به بن بست اعتیاد منتهی می شود، خودرا از بسیاری پیشرفت ها منع کرده اندو گرفتار زندان شده اند وبه جای قرار گرفتن درچرخه اقتصادی کشور وکمک به آبادانی این کشور واستفاده بهتر از زندگی، بدون هیچ هدفی درچهاردیواری زندان مشغول سپری کردن مدت حکومت خود هستند. آیا این مهم نیست که بدانیم سرنوشت چنین افرادی بعد از اتمام محکومیت چیست؟ آیا این مهم نیست که بعد ازخارج شدن ازاین محیط چه خواهندکرد؟

آیا بازهم به این علت که بیکارند وجامعه آنها را رد کرده به این محیط بازنخواهند گشت؟ همه این سوالات نشانگر اهمیت فوق العاده تحقیق می باشد وبا اینکه آیا می توانیم ازنتایجی ازسوی امروزه مسئله اعتیاد به مواد وداروها چه به مواد مجاز وغیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی وفراگیر درآمده است.

آمارهای منتشره ازسوی سازمان های بین المللی، بخصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر، وسازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد درسطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها ورده های سنی مختلف، درالگوی مصرفی آنها است. برهیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند بییشتر تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی واجتماعی یک جامعه می زندوآن را ازدرون دچارفساد می کند ودرنهایت به انحطاط می کشد. این مشکل امروزه آنچنان خودنمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملاً مصون از آن بداند.

ازاین رو پی بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود از آنجا که اعتیاد دارویی ووابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده وچند بعدی است، طبیعتاً فعالیتی فراگیر وگسترده درهمه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و… را طلب می کند. آنچه مسلم است علاج واقعه قبل ازوقوع ، بیش ازهر راه حل دیگر با عقل سلیم جوردرمی آید. مطالعات جهانی نشان داده است که درپیشگیری اولیه، آموزش همه جانبه نقش قطعی وتعیین کننده دارد وسرمایه گذاری دراین بخش نتایج بلند مدت ودیرپایی حاصل می کند.

با توجه به مطلب ارائه شده واهمیت مسأله پیشگیری ازاعتیاد می توان به اهمیت وضرورت این تحقیق پی برد ما برآنیم که بتوانیم به اهمیت وحساس بودن این مسأله گامی جهت رسیدن به جلوگیری ، راهی جهت پیشگیری ازاعتیاد برداریم. ازسویی حساس بودن سن دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و ورود به دوره جدیدی درزندگی تحصیلی وشغلی می توان به اهمیت بالای این تحقیق پی برد.

امید است که با توکل برخدا ویاری اساتید محترم گامی درجهت رسیدن به این مهم که همانا آشنایی این قشر عظیم وحساس جامعه با معضلات وپی آمدهای اعتیاد است برداریم. انشاءالله

اهداف تحقیق

هر تحقیق بالطبع دارای هدف خاصی می باشد. که محقق درنظر دارد به این اهداف دست پیدا کند. تا بتواند با ارائه راه حل های مناسب مشکل جامعه را نیز حل کند. هدف از تحقیق درزمینه اثرات اعتیاد دروهله اول پاسخ به سوالات ذهنی محقق بود که او زا واداربه تحقیق دراین رابطه نموده است. که بتواند روشن کند که آیا اعتیاد درموفقیت یا عدم موفقیت فرد درزندگی تأثیر دارد یا خیر ودیگر اینکه اصولاً چه افرادی به دام اعتیاد گرفتار می شوند. وچرا روزبه روز برتعداد معتادان افزوده می شود.

پیدا کردن پاسخ این سوالات باوقت کمی که دراختیار محقق می باشد امکان پذیر نیست واین درحیطه کاری متخصصین وکارشناسان است که به طور جدی دنبال نمایند وهمچنین این کارتوجه عمیق مسئولان کشور را می طلبد.

بنابراین حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم تحقیقی هرچندسطحی دروقتی اندک است که امید است درآینده ای نه چندان دور با این مشکل وداع کنیم.

وبه گفته مجتبی جبل عاملی جانشین دبیرکل ستاد مواد مخدر: با توجه به تدوین سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر از این پس پیشگیری ازاعتیاد اولویت اول مبارزه با مواد مخدردر کشوراست. بنابراین  ما امیدواریم که با انجام این تحقیقات جزئی اثرات اعتیاد را ریشه یابی کنیم وبا ارائه راه حل های مناسب گامی مثبت درپیشگیری از اعتیاد جوانان برداریم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعیین متغیرها

تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تاریخچه مواد مخدر

تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران

تاریخچه مصرف هروئین در ایران

قوانین ایران درباره اعتیاد

تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر

تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق

ابزار اندازی گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جدول ها و نمودارها

فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

ارائه پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

محدودیتهایی که در کنترل محقق است

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان

منابع و مآخذ

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0