پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

چکیده:

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps  ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است.

در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی  و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار   ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد.

سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

کلمات کلیدی

کدینگ و فشرده سازی صحبت ، پیاده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK

دسته رشته برق –  مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

فهرست

– مقدمه                                             ۴

فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

۱-۱- معرفی سیگنال صحبت                              ۶

۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی                           ۱۰

۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت                   ۱۱

۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت                    ۱۳

۱-۲-۳- تخمین پارامترهای         ۱۴

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

۲-۱- مقدمه                                      ۱۵

۲-۲- روش های کدینگ                                  ۱۹

۲-۲-۱- کدرهای شکل موج                       ۲۱

۲-۲-۲- کدرهای صوتی                              ۲۲

۲-۲-۳- کدرهای مختلط                           ۲۴

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس                   ۲۷

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان                       ۲۹

فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP

۳-۱- مقدمه                                      ۳۴

۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP                      ۳۶

۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا                      ۳۹

۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری                       ۴۲

۳-۲-۳- ساختار کتاب کد                       ۴۲

۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد                         ۴۳

۳-۲-۴- شبه دیکدر                            ۴۵

۳-۲-۵- پست فیلتر                            ۴۶

فصل ۴ : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

۴-۱- مقدمه                                      ۴۹

۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت                         ۵۰

۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم                          ۵۳

۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره                         ۵۴

۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس                         ۵۸

۴-۴- روندنمای برنامه                                ۵۹

۴-۴-۱- اینکدر                                   ۶۳

۴-۴-۲- دیکدر                                ۶۹

فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

۵-۱- مقدمه                                      ۷۴

۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ                          ۷۵

۵-۳- چیپ های DSP                                ۷۶

۵-۳-۱- DSP های ممیزثابت                         ۷۷

۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320         ۷۸

۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x              ۷۹

۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ                            ۸۱

۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK                 ۸۲

۵-۵-۱- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار                 ۸۴

۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS                      ۸۶

۵-۵-۳- نتایج پیاده سازی                         ۹۴

۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد                          ۹۷

– ضمائم

– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و

یاده سازی کدک به زبان اسمبلی

– ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی              ۹۸

– مراجع                                         ۱۰۳

مقدمه

امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است .

در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . چ

اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد [۸] و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .

در سال ۱۹۸۸ CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یک کدک ۱۶ kbps با تاخیراندک وکیفیت بالا در برابر خطاهای کانال آغاز نمود و برای آن کاربردهای زیادی همچون شبکه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این کدک در سال ۱۹۹۲ توسط Chen et al.

تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[۶] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[۹] و در سال ۱۹۹۴ مشخصات ممیز ثابت این کدک توسط ITU ارائه شد[۱۰] . با توجه به کیفیت بالای این کدک که در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است  و کاربردهای آن در شبکه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این کدک می پردازیم .

در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای کدینگ بیان می شوند . در فصل سوم کدک LD-CELP را بیشتر بررسی می کنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. ودر پایان در فصل ۵ به نحوه پیاده سازی بلادرنگ کدکG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.

فصل ۱
بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

۱-۱ –معرفی سیگنال صحبت

صحبت در اثر دمیدن هوا از ریه ها به سمت حنجره و فضای دهان تولید می‏شود. در طول این مسیر در انتهای حنجره، تارهای صوتی[۱] قرار دارند. فضای دهان را از بعد از تارهای صوتی ، لوله صوتی[۲]  می‏نا مند که در یک مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در تولید برخی اصوات تارهای صوتی کاملاً باز هستند و مانعی بر سر راه عبور هوا ایجاد نمی‏کنند که این اصوات را اصطلاحاً اصوات بی واک [۳]  می‏نامند.

در دسته دیگر اصوات ، تارهای صوتی مانع خروج طبیعی هوا از حنجره می‏گردند که این باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غیر یکنواخت و تقریباً پالس شکل وارد فضای دهان می‏شود. این دسته از اصوات را اصطلاحاً باواک[۴]  می‏گویند.

فرکانس ارتعاش تارهای صوتی در اصوات باواک را فرکانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهای صوتی را پریود Pitch می‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتی، طیف فرکانس این امواج توسط لوله صوتی شکل می‏گیرد و بسته به شکل لوله ، پدیده تشدید در فرکانس های خاصی رخ می‏دهد که به این فرکانس های تشدید فرمنت[۵]  می‏گویند.

از آنجا که شکل لوله صوتی برای تولید اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها برای اصوات گوناگون با هم فرق می‏کنند. با توجه به اینکه صحبت یک فرآیند متغییر با زمان است پس پارامترهای تعریف شده فوق اعم از فرمنت ها و پریود Pitch در طول زمان تغییر می‏کنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمی از باواک به بی واک و بالعکس تغییر می‏کند.

لوله صوتی ، همبستگی های زمان-کوتاه  ، در حدود ۱ ms ، درون سیگنال صحبت را در بر می‏گیرد. و بخش مهمی از کار کدکننده های صوتی مدل کردن لوله صوتی به صورت یک فیلتر زمان-کوتاه می‏باشد. همان طور که شکل لوله صوتی نسبتاً آهسته تغییر می‏کند، تابع انتقال این فیلتر مدل کننده هم نیاز به تجدید[۶] ، معمولاً در هر ۲۰ms یکبارخواهد داشت.

در شکل (۱-۱ الف) یک قطعه صحبت باواک که با فرکانس ۸KHz نمونه برداری شده است  دیده می‏شود. اصوات باواک دارای تناوب زمان بلند به خاطر پریود Pitch هستند که نوعاً   بین ۲ms تا ۲۰ms می‏باشد. در اینجا پریود Pitch در حدود ۸ms یا ۶۴ نمونه است. چگالی طیف توان این قطعه از صحبت در شکل (۱-۱ ب) دیده می‏شود[۳].

اصوات بی واک نتیجه تحریک نویز مانند لوله صوتی هستند و تناوب زمان- بلند اندکی را در بر دارند ، همانگونه که در شکل های (۱-۱ ج) و (۱-۱ د) دیده می‏شود ولی همبستگی زمان کوتاه به خاطر لوله صوتی در آنها هنوز وجود دارد.کدک صحبت استاندارد

[۱]  Vocal Cords
[۲] Vocal Tracts
[۳] Unvoiced
[۴] Voiced
[۵] Formant

[۶]  Update

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − نوزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0