بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مشکلات مدیران گروههای آموزشی

(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

مقدمه:درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .

آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .

هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .

همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

هدف ارزشیابی

هدف از انجام این پروژه  « بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی » می باشد ،که البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی دودانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده هنر دانشگاه مازندران می باشد .

شاید برای این پروژه سطح بالایی درنظر نگیریم ،اما مصاحبه ها ومسائلی که در این پروژه به آنها پرداخته شده ، می تواند هشداری باشد برای تمام کسانی که به هر نحوه دربه انجام رسیدن فعالیتهای دانشگاهی نقش ایفا می کنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراین راه تآثیر می گذارند .اما چرا هشدار ؟

همان طور که اشاره شد نقش و اهمیت دانشگاهها تا به آن اندازه است که حتی کوچکترین مشکلات درسطح وعمق بیشتری بر عملکرد آن لطمه وارد می سازد.ازطرف دیگر،عاملین اصلی این نهاد که نقش اصلی درتحقق اهداف آن ایفا می کنند –گروههای آموزشی – تحت تآثیر عوامل اجرایی دچار مشکل می شوند .بنابراین پیداست که توجه به عوامل مختلف ونقشی آنها بر این نهاد می گذارند ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد .

محدودیتهای طرح ارزشیابی

دراینجا لازم می دانیم که به برخی ازمشکلاتی که درانجام پروژه پیش روی ما قرار داشت اشاره کنیم .برای نمونه می توان گفت که ما حتی برای بدست آوردن چارت سازمانی وشرح وظایف گروهها با وجود اینکه به جاهای مختلفی –ازجمله دبیرخانه ومسؤول آموزش دانشکده علوم انسانی واجتماعی – مراجعه کردیم موفق به کسب آنها نشده وازاینکه خواسته باشیم ازاین طرق به کسب منابع بپردازیم منصرف شدیم .

ازدیگر مشکلات ما مدیران گروهها بود که حتی دربرخی مواقع بر تعیین وقت قطعی جهت انجام مصاحبه می بایست دو یاسه هفته را پشت سر می گذاشتیم تاموفق به انجام مصاحبه می شدیم .

با این وجود ازبین گروههای آموزشی مادرنهایت موفق به انجام مصاحبه با مدیران گروههای مدیریت ،اقتصاد نظری واقتصاد بازرگانی ،نشدیم .همین وقت گرفتن ها وانجام مصاحبه قسمت اعظم وقت پروژه را به خود اختصاص داده .علی رغم این مسائل بررسی مسائل ومشکلات دیگر مدیرگروهها به اتمام رسید ودرپروژه گزارش شده است.

 

 عوامل مورد ارزشیابی

ملاکهای انجام کار پروژه بررسی عوامل زیر به حساب می آید :

     بررسی مسائل ومشکلات مختص هر یک ازگروهها در زمینه های آموزشی

     بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی هریک از گروههای آموزشی

     بررسی مسائل ومشکلات اداری ومالی هر یک  ازگروهها

     بررسی زمینه های ارتقاء درهر یک ازگروهها

بررسی مشکلات کالبدی و فضاهای آموزشی هر یک از گروه ها

توصیف نظام (برنامه )

همانطورکه دربالا اشاره شد مسائل ومشکلات گروهها در۵ زمینه عمده مطرح گردیده است .

درمورد اول ،یعنی مسائل ومشکلات آموزشی گروهها مسائل مربوط به اساتید ،دانشجویان وبرنامه درسی گروه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد ومسائلی که به عنوان مسائل آموزشی گروهها درمصاحبه مورد توجه قرار می دهیم شامل همین موارد – والبته مسائلی که خود مدیرگروه احتمالاً میافزاید-می باشد .

درمورد دوم یعنی مسائل ومشکلات پژوهشی گروهها لازم بود تا ابتدا درهر گروه زمینه های پژوهشی گروهها مطرح شود وسپس مشکلات پیش روی گروهها دراین خصوص بررسی گردد .بنابراین به تشخیص خود مدیرگروه زمینه های پژوهشی مطرح و توضیحات لازم ارائه می گردد .

درمورد سوم یعنی مسائل ومشکلات اداری ومالی ابتدا الزامات گروه دراین زمینه مشخص شده وخود مدیر گروه دراین زمینه توضیحات لازم را ارائه می دهد .

درارتباط با مورد آخر یعنی زمینه های ارتقاء گروه ،اینکه با توجه به وضعیت موجود چه پیشنهادی جهت ارتقاء می توان ارائه داد مورد بررسی قرار می گیرد .دراین ارتباط مدیر گروه با توجه به قابلیتهای گروه وزمینه هایی که می توان برای ارتقاء گروه درنظر گرفت ،به تشخیص خود این زمینه ها را برای ما طیّ مصاحبه مطرح می کند .

سوالهای مورد ارزشیابی(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

بنابراین مادر این پروژه درپی این نکات می باشیم که :

 • چه مسائل و مشکلاتی درزمینه آموزشی برای هر یک ازگروهها مطرح است ؟

 • چه مسائل و مشکلاتی درزمینه پژوهش برای هر یک ازگروهها مطرح می باشد ؟

 • مسائل ومشکلات اداری و مالی گروهها کدامند ؟

 • چه زمینه هایی برای ارتقاء هر یک ازگروهها وجود دارد ؟

برای پاسخگویی  به سؤالات فوق ویافتن مسائل ومشکلات گروهها داده های مورد نیازما برگرفته از تمام اطلاعاتی می باشد که می باشد که مدیران گروهها طیّ مصاحبه به آنها می پردازند . بنابراین ما نیازمند آنیم که با  مخاطب قرار دادن هر یک از مدیر گروهها –بعنوان فردی که بهتر از هر کس دیگری می تواند ما را از وضعیت گروه مطلع سازد – به جمع آوری اطلاعات درزمینه های فوق بپردازیم .

لازم به ذکر است که مسلماً مسائل ومشکلات گروهها محدود به زمینه های فوق- الذکر نمی باشد ،اما به جهت اینکه تمام گروهها درچهارچوب خاصی فعالیت می کنند وازطرفی این چهارچوبها تا حدودی دربین گروهها یکسان می باشد (برای مثال بررسی زمینه های آموزشی گروهها ،وازطرف دیگر هر یک از این زمینه ها درهر یک از گروهها به شکل خاصی نمود پیدامی کند ،ما برآنیم که درچهارچوب وظایف گروهها به بررسی مسائل ومشکلات گروهها بپردازیم  .

براین اساس برای تعیین این چهارچوب منبعی را که ازآن استفاده کرده ایم شرح وظایف گروهها –اقتباس ازآیین نامه کلی دانشگاهها –  می باشد .

تصور ما براین است که برای به انجام رسیدن فعالیتهای  فوق حداقل نیاز به صرف سه ماه زمان می باشد طوری که اطلاعات لازم گردآوری شده وبه صورت گزارش تدوین گردد .

 طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن

طرح کلی که برای پروژه درنظر گرفته شده است به این صورت می باشد که :(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

     الف ) تعیین مسائل ومشکلات گروهها ؛ برای اینکه بدانیم مسائل ومشکلات گروهها درچه زمینه هایی خود رانشان می دهند ، ابتدا زمینه هایی که گروهها درآن به فعالیت می پردازند ،باید تعیین گردد . به این منظور جهت تعیین زمینه فعالیت گروهها چهارچوب این فعالیتها را ازشرح وظایف گرههای آموزشی–برگرفته ازآیین نامه دانشگاهها- مشخص کرده ایم .

ب ) پس ازاینکه چهارچوب فعالیت های گروهها تعیین شد ،باید تعیین کرد که مشکلات گروهها دراین چهارچوب چیست …  .  داده های ما نوعاً اطلاعاتی می باشد که مدیر گروه طی مصاحبه دراختیار ما قرار می دهد .

ابزار اندازه گیری

   بدین جهت برای کسب این اطلاعات ابتدا ازهمه مدیرگروهها وقت می گرفتیم وسپس طی مصاحبه ای اطلاعات را اخذ کرده وضبط کرده ایم .ازجمله دلایلی که ازاین روش برای مصاحبه استفاده کرده ایم و روشهای دیگر را ،مثلاً پرسشنامه ، کنارگذاشتیم  دلایلی را می توان ذکر کرد :

   الف ) نخستین دلیل این است که استفاده ازپرسشنامه درواقع زمینه مشکلات گروهها را یکسان درنظر می گیرد .درحالی که با کمی دقت می توان متوجه شد که ،یکسان درنظر گرفتن مسائل گروهها درقالب پرسشنامه عملاً امکان ندارد به خصوص با توجه به تفاوتهای موجود بین رشته های کارگاهی – مثل جغرافیا،تربیت بدنی یا دروسی ازدانشجویان هنر– بارشته های غیرکارگاهی می توان بیشتر به این موضوع پی برد که ،یکسان درنظر گرفتن مسائل ،یکسان درنظرگرفتن گروهها می باشد ،درحالی که چنین امری به دور از  واقعیت می باشد ،

   ب ) دلیل دیگر اینکه پرسشنامه محدود کردن مسائل ومشکلات درقالبی ازپیش تعیین شده است ، به عبارتی چنانچه ما می خواستیم برفرض با کمک یک یا دو نفر ازمدیران گروهها به تعیین مسائل گروهها اقدام کنیم ،درواقع گذشته از اینکه مسائل گروهها را یکسان درنظر می گرفتیم ،محتوای پرسشنامه را محدود به همین مسائلِ مشخص ،می ساختیم .حال آنکه بسیاری ازمسائل و – بخصوص – مشکلات درگروهها شکل روتین ندارد که بتوان قالب یکسانی را برای آنها ،ازپیش تعیین کنیم .این امر خود مانع از آن می شود که ما بتوانیم از مشکلات خاص گروهها ، باز مانیم .

روشهای گرد آوری داده ها(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

ازجمله دلایلی که می توان درانتخاب این روش ذکر کرد می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

    –  در تحقیقات کیفی ،روش گرد آوری داده های کیفی شامل سه نوع است ؛ ۱ مصاحبه های عمقی  ۲ مشاهده مستقیم   ۳   داده های کلامی مکتوب .

 • برای بررسی وتعیین مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی بهتر دیدیم که طی مصاحبه با ایشان وضبط آن ،داده های لازم را گردآوری کنیم .
 • این پروژه روی مسائل گروهها به صورت مجزا تأکید دارد ،بنابراین انتظار می رود که هر یک ازمدیران گروهها مسائل خاص گروه خود را به صورت اختصاصی عنوان کرده ودرمورد آن شرح دهد ،
 • تعیین نقاط قوت وضعف موجود در هر یک ازگروهها

 • جمع آوری اطلاعات تفصیلی پیرامون مسائل ومشکلا ت ،ازدید خود مدیران گروهها ،ضرورت پی بردن به ویژگی ها ،تفاوتها و جنبه های اختصاصی درهریک ازگروهها ، به جای مقایسه کلی آنها با شیوه ای استاندارد شده

 • ارجاع علاقه مندان به داده های خام – اطلاعات ضبط شده –

 • وجود دیدگاهها ومسائل مختلف ازجانب مدیران گروهها

 • کلی بودن هدفهای پروژه وضرورت انجام ارزیابی به شیوه هدف– آزاد ،

دلایلی از این دست فواید به کارگیری شیوه مصاحبه باز پاسخ را تا حدی روشن می سازد ،هرچند که نمی توان ازکاستی های آن چشم پوشی کرد ،از جمله محدودیت زمان درانجام مصاحبه ،هرچند که سعی می شد تا با وقت قبلی به مدیران گروهها مراجعه شود ، با این وجود بررسی تمام مشکلات دراین زمان شاید واقعاٌ امکان پذیر نباشد .

به نظر می رسد تازمانی که نتوان راه حل کاربردی برای مشکلات فعلی گروهها پیدا کرد،مسلماً اعتبار وروایی این شیوه به قوت خود باقی خواهد ماند .

درخصوص مراحل انجام مصاحبه باید گفت که مراحلی درنظرگرفته شده است :

   الف ) تعیین وقت قبلی برای انجام مصاحبه

   ب ) حضوربرای مصاحبه

   ج ) درخواست توضیح درخصوص وضع فعلی گروه

   د) تعیین چهارچوبهای کلی محتوای مصاحبه

   ه ) ضبط صحبتها وتوضیحات مدیرمحترم گروه

 جامعه مورد مشاهده دراین پروژه تمام مدیران گروهها دو دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده هنر (دانشگاه مازندران) درنظر گرفته شد ،که متآسفانه علی رغم مراجعات زیاد موفق به گرفتن وقت آزاد ازسه مدیر گروه – گروه مدیریت و گروههای اقتصاد نظری وبازرگانی – نشدیم .ولی مصاحبه با دیگر مدیر گروهها صورت گرفت .

 برای تنظیم داده های بدست آمده ،به دو صورت عمل کرده ایم :

   الف ) نوشتن گزارش مربوط به هر مصاحبه به صورت مجزا ، طوری که خلاصه ای از مصاحبه ضبط شده ،با اشاره به موارد مهم آن ،به صورت گزارش آمده است .

   ب ) دوم اینکه مسائل مختلف درچهارچوبهای مشخصی تحت عنوان ” بررسی مسائل برحسب عوامل ”  ارائه شده است . که  دردوشکل متفاوت برای ارائه مطالب انتخاب شده است . این گزارشها در فصل چهارم پروژه ارائه شده است .

نکته ای که دراینجا لازم به اشاره می دانیم ،اینکه درمراحل انجام کار تغییری که صورت گرفت تبدیل روش انجام کار ازپرسشنامه به مصاحبه می باشد .در توضیح این نکته می توان گفت که دراین پروژه ابتدا بنا بود که مسائل ومشکلا ت مدیران گروهها درقالب پرسشنامه ای که از شرح وظایف گروهها اقتباس شده بود صورت گیرد .

برای تعیین اعتبار این پرسشنامه ازاساتید محترم ،جناب دکتر حجت صفارحیدری ودکتر  شارع پور خواسته شد تا این پرسشنامه رابررسی نمایند .عمده ترین مشکلی که البته هر دو استاد بعنوان نقص پرسشنامه مطرح نمودند : کلی بودن سؤالات آن ووقت کم اساتید درتکمیل آن بود ،که درنهایت تصمیم گرفتیم از همین پرسشنامه بعنوان منبع تعیین چهارچوبهای مصاحبه استفاده نماییم .

 گروه آموزشی صنایع دستی

سال تأسیس : ۱۳۷۹

 تعداد دوره ها : مجموعاً ۴ دوره (با ۱۰۰ الی ۱۱۰ دانشجو)

 تعداد اعضای هیأت علمی : ۴ نفر عضو ثابت ،با درجۀ استادی مربی (۳ نفر ازاعضاء با مدرک فوق لیسانس و۱ عضو دانشجوی دکتری)

 زمینه های آموزشی گروه ؛(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

درچهارمین دوره ،تقریبآً تجهیزات لازم برای کارگاهها درحال تکمیل شدن است .

مشکل خاص، یادگیری حرف وزمینۀ علمی است که ما فقط بعد علمی دانشجویان را تقویت می کنیم ولی ازنظر عملی ما اساتید ،تخصص لازم رانداریم (درواقع لزوم هماهنگی حرف با آموزش آکادمیک دانشگاهی) .درنتیجۀ محدودیت اساتید ازسازمان صنایع دستی استاد کارهایی با مدرک دیپلم وحتی کمتراز آن به کار استادی می پردازند (البته این موضوع معضل صنایع دستی درتمام کشوربه حساب می آید) .این اساتید شیوۀ کاررا خوب بلد هستند اما نگرش آنها نگرشی سنتی است

،درحالی که باید بچه ها این فرصت داده شود که با خلاقیت خود کارها را انجام دهند نه اینکه به صورت کلیشه ای کاررا ازاستاد بیا موزند وبعضاً گمان می کنند که قسمت اعظم کار مربوط به ساخت وسایل است درحالی که دررشتۀ صنایع دستی می طلبد که بیشتر درآن به طرحها یی جدید آن هم با نگرشی نو پرداخته شود .

اقدامی که دراین زمینه صورت گرفته این است که یک استاد کاربایکی از اعضای هیأت علمی همراه شود تا از این طریق تدریس یک درس عملی صورت پذیرد که این درواقع به علت کمبود استاد دراین گروه می باشد .

دراین گروه فقط یک استاد صنایع دستی باید در هفت کارگاه مشغول به تدریس  باشد چرا که اساتیددیگر تنها می توانند دروس نظری یا تئوری را ارائه دهند .

 

مورد دیگر اینکه تعداد کارگاهها می بایست کم شود (چرا که استرس بچه ها است که عملاً به دروس عملی خود نمی رسند وفکرمی کنند که باید این کارگاه را باید یاد بگیرند .درحالی که هدف ازتحصیلات دانشگاهی این است که بچه ها طرح کارها را باخلاقیت خود ارائه دهند .

ما باید سعی کنیم که پستهای خالی خود را (حدودآً ۴ عضو) پر کنیم طوری که هریک حداقل تخصص یک یا دو مورد ازاین کارگاهها را برخوردار باشد .

لزوم رعایت یکسری از آیین نامه های آموزشی که قوانینی(مثلاً دروس پیشنیاز-هم نیاز) گریز ناپذیر هستند ،که اگر دانشجویان ازواحدهای پیشنیاز جابمانند مجبورند که یک دوره منتظر بمانند تا بتوانند تا بادانشجویان دوره های بعد واحدهای عقب مانده را بگیرند .

رغبت دانشجویان در دروس تئوری تقریباً پایین است البته با وجود این درکارهای عملی رغبت دانشجویان خوب است .

درحالی که هدف ازتحصیلات دانشگاهی تخصص درزمینه های تئوری می باشد ،می بایست علاقه دانشجویان در این دروس تقویت گردد ،بدین جهت برای آنها پایان نامه هایی درنظر گرفته شده تا به آنها تأکید شود که شما فقط برای یادگیری دروس عملی به دانشگاه نیامده اید ،بلکه ازلحاظ تئوری هم باید پیش بروید .که درواقع هدف این است .

درکلاسهای تئوریک تأکید می کنیم که دانشجویان به عنوان افرادی خودجوش وخلاق عمل کنند نه اینکه فکر کنند که چون ازدبیرستان به دانشگاه آمده اند مسئولیت تمام کارها بر عهده اساتید می باشد .

درحال حاضر وضع کارگاهها بسیار مناسب است هرچند لزوم بعضی مواد اولیه هنوز احساس می شود .

وضعیت حق التدریس اساتید اینگونه می باشد که دانشگاه حق التدریس اساتید را بر حسب تعداد دانشجو پرداخت می گردد.

که دراین صورت چنانچه تعداد دانشجویان (مثلاَ پنج نفر)باشد حق التدریس اساتید ،با اینکه وقت کامل رادر کلاس صرف کرده است ،صرفاً بر حسب تعداد دانشجویان (پنج نفر) پرداخته می شود که البته این موضوع به استاد هیچ ارتباطی ندارد.

بنابراین او ترجیح می دهد که برای تدریس دیگر به دانشگاه نیاید .درنتیجه اوترجیح می دهد کلاسهایی را بردارد که از این نظر مشکلی نداشته باشد .

سرفصل ها نیز شدیداً نیاز به اصلاح وبازبینی دارند ، لازم است که تعادل بین دروس نظری وعملی برقرار شود .مشکل عمده دیگر اینکه دانشگاهها معمولاً یک یا دوگرایش را ارائه می دهند .

دانشجویان نیز برحسب علاقه وارد رشته می شوند وادامه می دهند درحالی که دانشگاه ما هر هشت ،نه کارگاه را ارائه می دهد .ب

چه ها درهرترم یک کارگاه را یاد می گیرند وتا بخواهند موضوع آنرا خوب بفهمند سراغ کارگاه دیگر می روند .

چنانچه این مشکل حل شود ،مشکل اعتبار حل می شود وهمچنین همچنین هزینه ها کاهش پیدا می کند وبالاخره اینکه دانشجویان نیز دریک رشته تخصص می یابند .

مشکل فضای آموزشی حدوداً یک سالی است که مرتفع شده وکارگاهها هم درحال تجهیز شدن می باشند .

درمورد طرح تصویب رشته اینکه درحال حاضر ما نمی توانیم کارشناسی ارشد ارائه  دهیم .

قابل ذکراست که درسهای مااکثراً تئوری وعملی باهم است وکلاسهای ما تجهیزات بیشتری می طلبد .همچنین میزان حق التدریس دانشکده ما بالاتر می باشد وسقف کلاسهای ما با تعداد ۱۲ دانشجو بسته می شود .

از جمله مسائل دیگر اینکه فاصله مابا کتابخانه زیاد است ووقت ما هم بسیار اندک  است .

قبلاً خود من چهار پست را دردانشکده داشتم (سرپرستی دانشکده ،معاونت آموزشی دانشکده ،معاونت پژوهشی ومدیر گروهی صنایع دستی) ودرحال حاضر هم دارای دو پست می باشم .

کتابخانه تخصصی مورد نیاز ما می باشد .سوادی هم بچه های صنایع دستی دارند با عنوان ‹‹سواد بصری›› ،که درسواد بصری دانشجویان ،به لحاظ اینکه صرفاً با فکر بسته خود عمل نکنند ،باید به تصاویر کتابهای منبع خودشان مراجعه کنند .

از جهتی بابلسر جایی برای مراجعه دانشجویان ندارد ،نه یک نگارخانه موزه هنرهای معاصر ،من اکثراً بچه ها را می دیدم که کتاب بغلشان است ولی الآن می بینم که خیلی با کتاب مأنوس نیستند .

دراین خصوص نامه ای را هم که ما به اتفاق بچه ها پرکردیم نتیجه بخش نبوده است .

بودجه ای هم که برای خرید کتابهای کتابخانه داده می شود ،به کتابخانه تخصصی نمی رسد ،ازطرفی کتابها به زبان لاتین است وبچه ها هم نمی توانند  کتابها راپیدا کنند .ولی اگرکتابها دردسترس باشد ،ما بهتر می توانستیم همراه آنها کتابها را بررسی کنیم .ولی الآن با وضع موجود کتابخانه … .بهترین کار به نظر من این است که کتابهایی که جلدهای تکراری دارند انتقال یابند مثلاً از کتابهای پنج جلدی دوجلد به کتابخانه دانشکده هنر انتقال یابد .وهمچنین پیشنهاد شد که کتب مرجع نیز به این دانشکده انتقال یابد .> پژوهش

تحقیقات میدانی (مثلاً صنایع دستی چالوس) وکاربردی ما درنقاط مختلف مازندران –بخصوص اینکه دانشجویان کارشناسی هستند وبرای آنها این بازدیدهای میدانی مؤثر است- بسیار محدود می باشد .

 نبود هیچگونه وسیله نقلیه برای انجام بازدیدها نیز همواره مشکلاتی را به همراه دارد .

منابع لازم برای پژوهش بسیار محدود است .همچنین ضرورت استفاده ازاینترنت بالا است درحالی که دانشکده هیچگونه دسترسی به شبکه را هم ندارد .باوجود اینکه می توان گفت حدود هفتاد درصد کاراستاد پژوهشی است ولی دسترسی به منابع لازم پژوهشی اندک است .

 گروه علوم اجتماعی

 سال تأسیس گروه :۱۳۷۰

 تعداد اعضای هیأت علمی : ۶ عضو هیأت علمی و۹ نفر دانشجوی دکتری

درزمان جنگ به علت نیاز به رشتۀ تعاون این رشته مطرح بوده وبعد ازآن به تدریج از سطح دانشگاهها حذف شد .

این گروه گرایش پژوهشگری ،مرده شناسی وکارشناسی ارشد ارائه می دهد وبیشترین تعداد استاد را دربین گروههای آموزشی درآینده خواهد داشت .

ازمسائلی که می توان به آن اشاره کرد این است که برنامه ریزی مدوّنی را درسالهای گذشته برخوردارنبوده که مشکلات زیادی را به همراه داشته که این مسأله موجب تداخل درساعات کلاسی دانشجویان وتداخل درامتحانات دانشجویان گروههای مختلف می شد .

که این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردیده است. ازمشکلاتی که این گروه درآینده دچار آن خواهد شد بازگشت دانشجویان دکتری این گروه می باشد که با وجود این گروه باحجم زیادی از اعضای هیأت علمی روبروخواهد شد که برای ارائه واحد درسی به آنان برای تدریس،گروه دچارمشکل خواهد شد ،که این مشکل احتمالاً با گسترش رشته وافزایش گرایشهای آن حل خواهد شد .

ازمسائل دیگر کمبود منابع آموزشی چون کتاب ،دراین گروه می باشد که درواقع بودجۀ کافی برای تأمین آن به گروه اختصاص داده نمی شود که این مشکل دردانشگاه مازندران جنبۀ عمومی دارد .از دیگر مسائلی که دراین رشته مطرح می با شد درزمینۀ تحقیقهای خاصی چون خود کشی، اعتیاد ،ایدز ومواردی شبیه به آن که آماردرست ودقیقی ازسوی مراجع ومؤسسات رسمی به محقققان إرائه نمی شود ، می باشد .

ازموارد دیگر که می توان به آن اشاره کرد این است که مدیر گروه علوم اجتماعی براین امرمعتقد است که دردانشگاهها ،دیدی اقتصادی حکمفرما می باشد وبا آیین نامه های مختلف به سمت اقتصادی شدن درحال حرکت است به عنوان نمونه کلاسهای شبانه ویا آیین نامه های مربوط به حذف اضطراری واحدها و… از این دست می باشد .

 

گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات )

این رشته به دلیل اینکه ازگروه معارف شده ،تقریباً درمقطع کارشناسی ازمنابع خوبی برخوردار می باشد ولی با آمدن دورۀ کارشناسی ارشد این رشته قطعاً به منابع جدیدی نیازپیدا خواهد کرد .

ازجمله مسائلی که دراین گروه مطرح می باشد این است که به رشتۀ قرائت بی توجهی شده است درصورتی که دردانشگاهها ی عرب منطقه به این رشته مدرک کارشناسی اعطاء می شود.

همچنین دانشکده اساتید مجرب ومورد نیازرا دراختیارندارد تا بتوان دورۀ کارشناسی ارشد را دراین گروه وارد کرد .ازمسائلی که درابتدای ورود دانشجویان به این رشته باید توجه شود این است که دروس عربی باید درابتدای سال تحصیلی به دانشجویان جدید ارائه شود تا آنان به زبان عربی که لازمۀ این رشته است مسلط شوند .

ازمشکلات دیگر بها ندادن به استاد راهنما می باشد که استاد راهنمابودن خود یک امتیاز پژوهشی دارد که درعمل این امتیاز به اوداده نمی شود .

درارزشیابی سال ۱۳۸۳،اساتید علوم قرآنی وحدیث رتبۀ دوم از نظر رضایت دانشجویان را به خود اختصاص داده است .که این ارزیابی ازنظر مدیر گروه علوم قرآنی درحدود ۸۰% مورد قبول بوده است .

همچنین به اعتقاد مدیر گروه اکثر اساتید درسالهای نخستین تدریس تلاش بیشتری دارند وپس از اینکه به طور رسمی جذب هیأت علمی گروه شدند ازتلاش اولیۀ خود تا حدودی می کاهند به همین خاطر می بایست به ارزشیابی (دانشجویان) بیشتر توجه شود و سیستم ارتقاء جدی تر طراحی شود.

دررشتۀ علوم قرآنی وحدیث دانشجویانی که با علاقه وانگیزه قبلی وارد این رشته شده اند به موفقیت بیشتری دست پیدا کرده اند ولی دانشجویانی که بدون علاقۀ وانگیزۀ قبلی وارد این رشته شده اند تا حدودی سرگردان وفاقد هیچگونه موفقیتی می باشند .

ازنظر مدیر گروه علوم قرآنی وحدیث علت اصلی موفقیت گروه علوم قرآنی وحدیث پتانسیل فردی اعضای هیأت علمی گروه می باشد ،ازنظر ایشان بودجه ای که به گروههای آموزشی تعلق می گیرد تا حد زیادی به قدرت آن مدیر گروه یا اعضای با نفوذی که درآن گروه هستند بستگی دارد .

عمده منابعی که این گروه نیاز دارد ،تهیۀ کتب ومنابع درزمینه های قرآنی واحادیث می باشد که تا حدودی دردورۀ کارشناسی این منابع تأمین شده است .

یکی ازمشکلات مهم گروههای آموزشی این است که استادی راکه عملکرد ضعیفی دارد وازطرفی استخدام رسمی وعضو هیأت علمی می باشد ،متأسفانه دراین کاری ازعهده مدیر گروه بر نمی آید ،چراکه خود مدیر گروه هم توسط همین اعضا(هیأت علمی) انتخاب می شود .به این خاطر مدیر گروه مجبورمی شود تادراین مورد به صورت محافظه کارانه عمل کند .رئیس دانشگاه هم به همین ترتیب بوسیله رئیس دانشکده ها ورئیس شوراها انتخاب می گردد .به این علت رئیس دانشکده نیز تاحدودی نسبت به آنان به صورت  محافظه کارانه ای عمل می کند تا درانتخابات مجدد ریاست دانشگاه موفقیت او حتمی باشد .

ولی دردانشگاههای مطرح ومعتبر وحتی دردانشگاههای عرب منطقه معمولاً کسی راکه ازنظرسطح سواد بالاتر می باشدانتخاب می نمایند وهمچنین دربعضی از جوامع غربی رئیس دانشگاه توسط فرماندار انتخاب می شود ورئیس دانشکده ها ازبین با سوادترین وعالمترین افراد انتخاب می شوند .

گروه معارف اسلامی

P سال تأسیس : ۱۳۷۱(سال ۱۳۸۲ ازگروه علوم قرآنی وحدیث جدا شده است)

P تعداد اعضای هیأت علمی : ۷ نفر

گروه معارف ازجمله گروههای نو پا دراین دانشکده می باشد که توانسته دراین مدت کوتاه خود را ارتقاء ببخشد .اساتید دراین گروه همانند گروههای آموزشی دیگردانشکده مراتب ارتقاء  وتکامل را طی می نمایند .

ازمشکلات این گروه مربوط به چارت گروه می باشد که باید رسماً بعنوان گروه در دانشکدۀ علوم انسانی رسماً معرفی شود که طیّ ماههای آینده انجام می گیرد .این گروه نیازمند به جذب اعضای هیأت علمی جدیدی می باشد ،زیرا برای ارائه دروس به دانشکده های دانشگاه مازندران که درشهرهای مختلف مستقر هستند ،این تعداد ازاساتید با توجه به حجم زیاد دانشجویان کافی نیستند زیرا درحدود ۲۵۰ واحد درسی درطول نیمسال توسط گروه ارائه می شود.

که برای حل مشکل ازاساتید حق التدریسی استفاده می شود .افزون براین برای اجرای دوره های بالاتر چون کارشناسی ارشد ودکتری شدیداً نیازمند به جذب اعضای هیأت علمی جدید می باشد .

این گروه تقریباً ازنخستین گروههایی می باشد که برنامۀ آن تنظیم وبه آموزش تحویل داده می شود که معمولاً درماههای آخر ترم نامه هایی را به دانشکده های مختلف ارسال وازنیاز های آنها آگاه می شوند ومتانسب با درخواستهای آنها برنامه ریزی های لازم انجام می گیرد .

ازمشکلات خاص این گروه زمان شروع امتحانات این دروس(دروس عمومی) می باشد که این دانشکده ها همکاریهای لازم را به عمل نمی آورند وزمان محدودی برای اجرای این امتحانات درنظرگرفته می شود.

درزمینۀ پژوهشی این گروه به دنبال ارائۀ سمینارها ومقا لات علمی می باشد .

ازجمله مسائل موجود درزمینه های پژوهشی فقدان کتابهای دست اول درکتابخانه است .طوری که درکتابخانۀ مرکزی است وتهیۀ آن برای اساتید دشوار می باشد .

ازنظر مدیر گروه معارف اسلامی این گروه بعنوان گروهی دانشکده ای نگریسته می شود نه گروه دانشگاهی .به همین علت هزینه های موجود درگروه (به عنوان مثال هزینۀ تلفن یا مکاتبات)که جهت هماهنگی با گروههای مختلف دانشگاه مازندران به کار برده می شود دراین گروه بسیار بالا می باشد .با این وجود هزینه های این گروه با هزینۀ دیگرگروهها یکسان درنظر گرفته شده است .

معمولاً دانشجویان هماهنگی وهمکاری لازم را، که با اساتید خود دارند ،ندارند ودرواقع عملکرد اساتید گروه معارف بسیارتأثیر پذیر ازجامعۀ بیرونی می باشد و معمولاً دانشجویان با دید دیگری به اساتید گروه معارف می نگرند وحتی بعضاً بهترین اساتید معارف هم چندین جلسه طول  می کشد تا بتوانند با دانشجویان به یک تعامل منطقی برسند .شاید به نوعی بتوان گفت دراین مورد هیچگاه نمی توان به نقطۀ مطلوب رسید که این امرعمدتآً ازناکارآمدیهای جامعه ناشی می شود .

گروه زبان وادبیات فارسی

 • سال تأسیس : ۱۳۷۴
 • تعداد اعضای هیأت علمی :۱۰نفر ( ۷ رأس استاد یار ،۳ دانشجوی دورۀ دکتری )

این رشته دارای دو دسته برنامۀ آموزشی می باشد که یکی تخصصی وبرای دانشجویان رشتۀ زبان وادبیات فارسی می باشد که مسائل خاص خود را دارا است .

ازمهمترین مسائل آن کمبود کلاس می باشد که فقط دو کلاس به این گروه اختصاص داده شده است که باهماهنگی آموزش ازگروههای دیگر،بعنوان قرض ازرشته های دیگربه گروه ادبیات داده می شود وحتی بعضاً تعدادی از کلاسها دردانشکدۀ علوم پایه برگزار می شود .

دردروس عمومی به این خاطر که این گروه باید فارسی عمومی را درتمامی دانشکده ها ارائه دهد به خاطر پراکندگی دانشکده ها به طور مثال دانشکدۀ کشاورزی ساری ،فنی ومهندسی بابل ،علوم پایۀ وهنر معماری ، دچار مشکلات زیادی می باشد .که متأسفانه اساتید همکاری لازم را با گروه ندارند .

بعضاً دانشکده ها خود اساتید ادبیات را برای تدریس انتخاب می نمایند ونیز برنامه ریزی دقیقی برای تعیین ساعات تدریس وجود­ ندارد (برای نمونه دانشکده ای تعداد دانشجویانی که می خواهند فارسی عمومی راانتخاب نمایند درچهارگروه معرفی می کند . گروه ادبیات فارسی هم برنامه ریزی مربوط به تعیین استاد وکلاس وتعیین زمان کلاس راانجام می دهد ولی فقط دوگروه ازاین چهارگروه تشکیل می شود که این امر مشکلات زیادی را به دنبال خود خواهد داشت .

 

فقدان کارشناس برای همکاری با گروه زبان وادبیات فارسی ازمشکلات دیگری است که این گروه با آن سروکار دارد .ظاهرا به جهت توسعۀ فضاهای آموزشی بودجه وامکانات زیادی نیازمند است که دانشکده توان تأمین آنرا ندارد .

ازدیگرمشکلات این گروه نبود منشی گروه می باشد که به این علت مدیر گروه مجبور است تمامی کارهای مربوط به آنرا (اعم از تایپ ،ثبت نامه ها ودادن آن به بخشهای مختلف را خود انجام دهد.)

ازمسائل دیگرکمبود امکانات مورد نیاز برای نمونه ،کامپیوتر واینترنت که برای اساتید این گروه فراهم نمی باشد .

ازمسائلی که مدیر گروه زبان وادبیات بدان اشاره دارد درجه بندی گروههای آموزشی به درجۀ ۱ ودرجۀ ۲ بود (مثلاًترجیح فنی به انسانی و اقتصاد به ادبیات ) که دانشگاه برای تخصیص امکانات انجام می دهد .

یکی ازمشکلات اساسی فقدان کتاب در کتابخانه درزمینۀ رشتۀ ادبیات است .با توجه به اینکه این رشته برای پژوهش بیشتر به کتاب وکتابخانه ومراکز پژوهشی وتحقیقی نیازمند است ،با مشکلات زیادی مواجه است .

ازدیگرمسائل این گروه فقدان امکانات مالی و بودجۀ کافی وهمچنین فقدان زمینۀ مناسب برای خرید کتاب است (که حتی هنوز هزینۀ اساتید برای داوری وکارشناسی درهمایش ها پرداخت نشده است) .

 

 گروه آموزشی حسابداری

مدیران گروه یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری هر مؤسسۀ آموزشی هستند ،چراکه جلسۀ آموزشی وپژوهشی دانشگاهها با حضور مدیریت و مدیران گروههای آموزشی می باشد .هم تصمیماتی که درشورای آموزشی وپژوهشی دانشگاهها اتخاذ می شود بوسیلۀ این تیم انجام می گیرد .مدیر گروه در تنظیم برنامه های آموزشی هر نیمسال تحصیلی نقش اساسی دارد ،یعنی برنامه های آموزشی آن نیم سال را برای کلیۀ ورودی ها با مشارکت سایر اعضای گروه تنظیم می کند .

تعیین اساتید هر گروه برای درس مورد نظر پس از مشورت با اعضای گروه بوسیلۀ مدیر گروه می باشد . مدیرگروه همچنین بر کار یکایک همکاران نظارت دارد .

استخدام اعضای هیأ ت علمی دردرجۀ اول به تصمیمات اعضای گروه آموزشی بستگی دارد و در واقع آنها هستند که ابتدا صلاحیت اساتید برای تدریس را می سنجند ودرمرحلۀ بعد آنرا درشورای آموزشی دانشگاه مطرح می نمایند .

مدیران گروه برای اینکه وظایفشان را خوب انجام دهند باید از افراط درتدریس خود داری کننند ومابقی وقت خود را در زمینۀ تحقیقات وپژوهش قراردهند .

درواقع شناسنامۀ هر عضو هیأت علمی علاوه برآموزش به کار پژوهشی بستگی دارد که متأسفانه ما شا هد تعدادی از اعضای هیأت علمی هستیم که به سن بازنشستگی می رسند در حالی که حتی یک مقالۀ علمی درنشریات معتبر داخلی وخارجی به چاپ نرسانده اند .

ازمشکلات اساسی دیگری که نظام آموزش عالی با آن روبرو است مربوط به گسترش مؤسسات آموزش عالی ، اعم از دانشگاههای غیر انتفاعی ، آزاد وشبانه دراستانها وشهرستانهای مختلف کشور که بدون برنامه ریزی دقیق می باشند . افزایش بی رویه موسسات آموزش عالی درسراسر کشور باعث می شود که عضو هیأت علمی دانشگاهها حتی بیشتر از معلمان ودبیران مدارس اوقاتشان را به کار تدریس اختصاص دهند ،که این امرکیقیت آموزش را در مؤسسات آموزش عالی کاهش می دهد .

سیستم آموزش ما باید مثل سیستم آموزشی دانشگاههای بزرگ که درآن استاد باید فقط دو یا سه درس را  تدریس می کند باشد واستخدام اعضای هیأت علمی نباید دائمی باشد بلکه باید قراردادی وبه مد ت یکسال باشد وقرارداد سال بعد مربوط به ارائه یک مقاله خوب پژوهشی  در ژورنالهای داخلی یا خارجی باشد ، که البته باید مشکلات مالی اعضای هیأ ت علمی را  با پرداخت حقوق مناسب برطرف کرد تا عضو هیأت علمی درهفته بیشتر از دوازده تا چهارده ساعت به کار تدریس نپردازد

ازدیگر مشکلات اساتید دردانشگاه مازندران محدود بودن بازار کار غیراز محیط آموزشی درسطح استان مازندران به علت فقدان شرکتهاومؤسسات متناسب با تخصص آنها می باشد .

به همین خاطر اساتید بزرگ دردانشگاههای تهران ودانشگاههای بزرگ دیگر کمتر به استان مازندران مراجعه می کنند .

از مسائل دیگری که دردانشکده باآن مواجه هستیم گسترش رشته های دانشکده بدون توجه به مسائل پیرامون آن می باشد بران نمونه تعداد کلاسها دردانشکده سی وچهار کلاس می باشد وهر ساله یک یا دورشته به رشته های دانشکده افزوده می گردد .که این افزایش تعداد دانشجو ورشته تحصیلی برکیفیت آموزش بسیار تأثیر می گذارد زیرا تعداد کلاسهایی که بعنوان سهمیه هر رشته در نظر گرفته  می شودبسیار محدودواندک است .که این امر موجب می شود تابر تعداد دانشجویان هر کلاس افزوده شود که این امر درکیفیت آموزش بسیار تأثیر گذار می باشد .درواقع بااین تعداد رشته های موجود دردانشگاه می توان این دانشکده را نوعی دانشگاه به حساب آورد(که این به علت موجود بودن رشته ها وگرایشهاوکثرت دانشجو می باشد)

ازمسائل دیگری که گروه حسابداری با آن مواجه است بودجه ای است که به این گروه اختصاص داده می شود که این بودجه تنها برای خرید کتاب دررشته ای که علاوه بر کارشناسی ،کارشناسی ارشد رانیز دراین دانشکده داراست بسیار ناچیز می باشد .برای بر طرف کردن این مشکل گروهها می توانند برای خود یک منبع ما لی رابوجود بیاورند .

اساتید گروه ویا دانشجویان ازطریق کارهای خدماتی که درمؤسسات دیگر ودر بیرون از محیط آموزشی وجود دارد را جذب کرده واساتید بامشارکت دانشجویان این کارها انجام دهند که این کار خود دو حسن دارد:

 ۱-ازطرفی دانشجویان با جنبه عملی کار خود آشنا  می شوند .

 ۲-ازطرف دیگراین کارخود می تواند یک منبع مالی با ارزشی برای گروه حسابداری باشد تا بدین وسیله بتواند مشکلات مالی خودرا برطرف نماید .

 گروه علوم سیاسی

–   تعداداعضای هیأت علمی : ۵ نفر

½ پنج عضو هیأت علمی به صورت تمام وقت درگروه فعالیت می کنند وبعضاً ازگروههایی مثل حقوق ،اقتصاد دردرسهایی موردنیاز ازاساتید مدعو استفاده می شود .درمهر ماه سال ۱۳۸۴این رشته دانشجوی کارشناسی ارشد هم خواهد گرفت .

دربحث آموزشی ازمهمترین مسائل علاقه دانشجویان می باشد که متأسفانه درموقع انتخاب رشته هیچ توجهی به علاقه وتوانا یی ها ومهارتهای داوطلبان کنکور نمی شود که این انتخابها اکثراًدقیق وسنجیده نیست بلکه بیشتر بر اساس احتمالات تنظیم می شوند .

بر اساس پرسشی که ازدانشجویان دربدو ورود به عمل می آید مشخص می شود که اکثراًآنها ازروی انگیزه وعلاقه قبلی وارداین رشته شده اند که درواقع نظام گزینش دانشجو عملاً بخش قابل توجهی ازدانشجویان بی انگیزه وارد رشته هایی می شوند که علاقه ای به آن ندارند .

از عوامل دیگری که باعث بی انگیزه شدن دانشجویان می شود فقدان آینده شغلی روشن وشفاف می باشد .

مشکل دیگری که می توان بدان اشاره کرد پیش پاافتاده بودن عناوین و سرفصل های مصوب دروس می باشد. علی الخصوص دررشته پویایی چون علوم سیاسی که با مسا ئل روز جهانی روبروست این عناوین پاسخوی جامعه پویای مانیست .

مسأله دیگر  اینکه اساتید مطرح وتوانای دانشگاههای تهران یاشهرهای بزرگ حاضر به تدریس دردانشگاه مازندران نخواهند شد زیرادرمحیطی غیر ازدانشگاه،این اساتید نمی توانند درمحل دیگری به فعالیت بپردازند ،ولی عکس این مطلب درتهران وشهرهای بزرگ که درآنها مؤسسات وسازمانهان وسازمانهای زیادی موجود است تا اساتید بتوانند توانایی های خود رادرآن به شگوفایی برسانند .

از موارد دیگر کمبود استاد به نسبت دانشجویان می باشد که نمی توانند نیازهای آموزشی دانشجویان را بر آورده سازند ،این امر می شود به میزان محسوسن کیفیت آموزش پایین آورده شود .علاوه بر این وقتی برای استاد باقی نمی ماند تا به کار پژوهش بپردازد .

همچنین منابع کافی درکتابخانه برای دانشجو مهیا نیست تا بتواند بر اساس آن به تحقیق وپژوهش بپردازد .

فقدان رایانه وعدم دسترسی به اینترنت دردانشکده علت دیگری است که موجب می شود دانشجویان نتوانند به مقالات ومطالب مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند .این کمبودها موجب
می شود تا سطح انتظارات از دانشجویان به میزان زیادی کاهش یابد .

به علت فضای جامعه ای که درآن زندگی می کنیم اکثریت دانشجویان علاقه ای به پژوهش نشان نمی دهند .

مجموعه این عوامل موجب می شوند تا هم اساتید وهم دانشجویان به امر آموزش گرایش بیشتری پیدا کنند .

به اعتقاد مدیر گروه علوم سیاسی امروزه مدرک دانشجو کفایت نمی کند بلکه توانایی های دانشجویان عامل تعیین کننده می باشد .

دردنیای امروزممکن نیست دانشجوی باکفایتی بیکار بماند .دنیای امروز دنیای توانمندیها می باشد .با توجه به اینکه اکثر سازمانها وشرکتها به سمت خصوصی سازی پیش می روند واین سازمانها و مؤسسات در صرر جذب دانشجویان توانمند وکارآ می باشند .

ایشان معتقداند که این گروه درزمینه آموزشی نیازمند به بودجه نیست ومشکلات مالی خاصی ندارد .

از مشکلات دیگر نبود کارشنای گروه می باشد چنانکه مدیر گروه مجبور است که کارهای کارشناسی گروه را خود متحمل شود که این با توجه به وقت کم مدیر گروه ،اورا درمحدودیت قرار می دهد .

تشگیل دوره های بالاتر ،راه اندازی مراکزپژوهشی درزمینه تخصص گروه ،تشکیل کارگاههای آموزشی برای گروه ،تشکیل سمینارها وکنفرانسها برای پیشبرد اهداف گروه ورفع نواقص وموانع موجود چاپ وانتشار ،مقاله های مناسب ونیز چاپ کتب متناسب با رشته ازعواملی  می باشند که موجب ارتقاء گروه خواهند

گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی-

 • تعداد اعضای هیأت علمی : ۳ نفر ، ۵ نفر حق التدریسی

ازجمله فعالیتهای آموزشی راکه مدیر گروه علوم -تربیتی بدان اشاره می کند ،می توان به برنامه ریزی برای کلاسها و تعیین واحدهاو تعیین ساعات کلاسها دردروس هفته وتعیین اساتید موردنیاز برشمرد .

درزمینه اداری تعیین ابلاغ تدریس برای اعضای هیأت علمی واساتید حق التدریسی ،که مدیر گروه تعداد واحدهای افرادرا به معاونت آموزشی دانشکده ابلاغ می کند وسپس به تأیید رئیس دانشکده می رسد.

امضای مسائل اداری اعضای هیأت علمی مانند امضای احکام صادره،مکاتبات اداری با معاونتهای اداری دانشکده،تأییدوارسال پایه سالانه برای اعضای هیأت علمی،تشکیل جلسات هفتگی تحت عنوان شورای آموزشی گروه،درخواست وسایل آموزشی موردنیاز ازقبیل رایانه،میز وصندلی و… برای گروه ازمسائل اداری به حساب می آید که مدیر گروه باآن سروکار دارد .

عدم وجود مدرسین کافی ونیز غیبت مدرسین و عدم حضوراعضای هیأت علمی درشورای گروه و نیز عدم هماهنگی اعضای گروه درارائه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی ازجمله مسائل ومشکلاتی می باشد که این گروه با آن مواجه می باشد .

برای جذب اساتید حق التدریس به آموزش درخواست داده می شود که متأسفانه اکثر اوقات آموزش به دلیل کمبود بودجه لازم بااین درخواست موافقت نمی کند .

یکی از مشکلات اساسی که اکثر دانشجویان دراین رشته باآن مواجه می باشند ،عدم میل ورغبت وانگیزه کافی درآنان در تحصیل می باشد که این مسأله خود رابه صورت افت تحصیلی نشان داده است .

عدم حضوردانشجویان درکلاس نشان می دهد که این عمدتاً به طرز تلقی دانشجویان به خود وبه این رشته برمی گردد .فقدان بازار کارمناسب که خود عامل مهمی بر این امر می باشد . درزمینه ارزشیابی ازدانشجویان ،باید گفت که این ارزشیابی ها غالباً سلیقه ای می باشد وهر استادی شیوه خاص خود رادنبال می کند که بیشتر جنبه شخصی دارد وهماهنگی خاصی نمی توان این اساتید ایجاد کرد .

گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا در گرایش برنامه ریزی شهری از سال ۱۳۷۹ دردانشگده علوم انسانی دردانشکده فعالیت می کند که به دلیل نیازمنطقه این رشته در استان مازندران شکل گرفت.

ازنیازهای اساسی این رشته نیاز به آزمایشگاه می باشد که البته تا حدودی وسایل وتجهیزات آن فراهم گردیده است ،ولی متأسفانه برای مسؤولین دانشکده ویا دانشگاه هنوز این موضوع قابل درک نیست که مثل علوم پایه یا دانشکده فنی ،دراین دانشکده هم رشته هایی هستند که به آزمایشگاه نیازدارند لذا به همین خاطرمشکلات خرید وسایل مورد نیاز موجود می باشد.

ازعوامل مؤثر بهبود کاررشته فضای فیزیکی مناسب برای دانشجو واساتید ونیزبودجه لازم می باشد تا نیازهای گروه راتأمین نماید .این گروه به نیازمند است تاسرویس مربوط راارائه دهند . همچنین به پرسنلی نیازمند است تا ازآزمایشگاه نگهداری لازم را به عمل آورد .

ازمشکلات دیگر اینکه این رشته با افزایش تعداد دانشجو مواجه است که البته کلاسهای تعیین شده جوابگوی این تعداد دانشجونمی باشد .

همانطور که گفتیم این گروه فقط درگرایش برنامه ریزی شهری ،دانشجو می پذیرد که این امر نیز محدودیتهایی را به لحاظ اساتید موجب می گردد .

زیرا زمانی که این گروه بتواندگرایش های دیگری هم داشته باشد ، خود به خود اساتید دیگری هم به این گروه اضافه می شود،درنتیجه دروس تخصصی توسط اساتیدی ارائه می گردد که در آن زمینه دارای تخصص می باشند.افزون بر این وقت اساتید بازتر خواهدشد وآنها می توانند به کارهای تحقیقی وپژوهشی ونوشتن مقالات علمی تخصصی بپردازند .

مدیر گروه این رشته معتقد است که این گروه نیازمند به جذب گرایش دیگری درکنار گرایش برنامه ریزی شهری می باشد که متأسفانه این دانشکده ازفضای فیزیکی مناسبی برای مرتفع ساختن مشکل فوق الذکربرخوردار نمی باشد .نبود کلاسهای شبانه نیز موجب شده تا هردرس درهر ترم یک بار تکرار شود .

ازمسائل موجود دیگر می توان به سرفصل های درسی رشته جغرافیا  اشاره کرد ، این سرفصل ها ازدوره انقلاب فرهنگی ونیازمند به بازیگری وداخل ساختن نوآوری دارند .

درزمینه مسائل پژوهشی می توان گفت که پژوهش به اندازه آموزش جاافتاده نیست . طوری که حتی اساتید هم بیشتر به این که به آموزش بپردازند علاقه نشان می دهند .کارهای پژوهشی اساتید عمدتاً متأثر ازاوضاع اقتصادی اساتید وبودجه ناچیزی است که درزمینه تحقیقات وپژوهش اختصاص می یابد .

این موضوع درکل کشور مطرح می باشد .

نکنه دیگر اینکه هر استاد موظف است که حدوداً ده تا دوازده ساعت درهفته به کارتدریس بپردازد ،البته به علت کمبود استاد مجبور می شود که حدود ۱۴ تا ۱۵ ساعت را به کارتدریس اختصاص دهد واین امرخود موجب می شود تا اوقات خالی برای اینکه به کارپژوهش بپردازد ایجاد نگردد .

ارزشیابی ازکار اساتید که به صورت پرسشنامه ای درپایان ترم ،ازطریق دانشجویان صورت می گیرد ،این روش دارای اشکلاتی می باشد .نظیراینکه گاهی دانشجویان این ارزشیابی -ها  راجدی نگرفته ونظرات درستی را ارائه نمی دهند وگاهی اوقات هم امکان دارد که دانشجویان نظرات وتعصبات شخصی خود رادرآن دخالت دهند .

از مسائلی که باید دردانشگاه به آن توجه شود تناسب بین تعداد دانشجو با تعداد اساتید یا تناسب دانشجو باتناسب کارمندان دانشکده یادانشگاه می باشد که متإسفانه دراین دانشگاه به این موضوع اهمیت لازم داده نمی شود که برای حل این مشکل دانشگاه به جای اینکه به برنامه ریزی- های کوتاه مدت توجه کنند باید به برنامه ریزی های بلند مدت بپرازند وبه این منظورباید مرکزی راهم برای این امر تشکیل دهد تا دانشگاه بتواند خود رابا نیازهای جامعه ونیز نیازهای منطقه ای پیش ببرد .

گروه زبانهای خارجه

 • سال تأسیس : ۱۳۷۴

چهار دوره نخست تربیت دبیر زبان خارجه بود وسپس به گروه زبان وادبیات خارجه تغییر پیدا کرد .

باتشکیل گروه زبان وادبیات خارجه این گروه ابتدا با کمبود استاد مواجه بوده است که درطی این سالها با جذب اساتید تا حدودی توانسته این مشکل را حل کند ولی همچنان این مشکل باقی می باشد زیرا درایران فقط تا دوره کارشناسی ارشد موجود می باشد .

این گروه ازسال ۱۳۸۱ زبان روسی را هم به گروه خود افزوده است که متناسب با شرایط منطقه بوده است .در گرایش زبان انگلیسی این گروه حدود ۱۰۵ دانشجو ودر گرایش زبان روسی حدود ۶۴ دانشجو را تاکنون پذیرفته است .

این گروه تصمیم دارد در سال آینده کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی را هم به گروه خود اضافه کند .

این گروه دارای لابراتوار برای استفاده سمعی وبصری دانشجویان وهمچنین ماهواره برای تقویت زبان انگلیسی است ،همچنین این گروه توانسته مجلات مورد نیاز را برای تقویت هر چه بیشتر دانشجویان فراهم آورد .

درزمینه گرایش زبان روسی منابع بسیار اندکی موجود می باشد که این امر به علت انگشت شمار بودن دانشگاههایی است که این رشته را درسطح کشور دایر کرده اند .

مدیر گروه این رشته معتقد است که کشور ما دچار ضعف مدیریتی شدید می باشد که به صورتهای مختلفی خود را نشان می دهد طوری که مدیریت گروه آموزشی هم متأثر از آن می باشد .

درمسائل آموزشی یکی از مشکلات موجود کتبی می باشد که از طرف وزارت علوم ، تألیف شده است که این کتب عمدتاً قدیمی می باشد .با توجه به اینکه آموزش پویا نیازمند به منابع جدید وبه روز می باشد .منابع موجود نیز کمبودها و کاستی هایی راموجب شده است .

یکی از مسائل موجود که حائز اهمیت است محدودیت دراستخدام وجذب افراد مورد نیاز گروهها می باشد طوری که به گروهها ردیف استخدامی داده نمی شود وگروهها نمی توانند اساتید مورد نیاز خود را استخدام کنند ومدیر گروه مجبور می شود که از اساتید مدعو استفاده کند .طبیعتاً توقعی را که ازاعضای هیأت علمی می توان داشت ،از اساتید مدعو نمی توان داشت .

دانشگاه به دلیل کمبود منابع مجبور به پذیرش دانشجویان شبانه شده ، که بالطبع تفاوتی بین سطوح دانشجویان شبانه وروزانه وجود دارد طوری که ادغام این دو مشکل ساز می باشد .

ازدیگر مشکلات نبود سالن برای امتحانات می باشدتا اساتید بتوانند امتحانات میان ترم رابرگزار کنند .

متأسفانه اکثر دانشجویانی که به این رشته وارد می شوند از علاقه وانگیزه کافی برخوردار نمی باشند.شاید بتوان علت آنرا توانایی ها وعلائق آنها دانست که درهنگام انتخاب رشته مورد توجه قرار نمی گیرد که متعاقب آن دانشجویان علاقه کافی برای تلاش بیشتر درزمینه درس خواندن را به کار نمی برند که این خود فشار بیشتری ازسوی اساتید نسبت به دانشجویان راموجب می شود .

بودجه ای را هم که به گروه تعلق می گیرد برای خرید کتاب مورد نیاز بسیار ناچیز است  وگروه نمی تواند همه کتب مورد نیاز دانشجویان را فراهم سازد ،همچنین به دلیل کمبود بودجه گروه نمی تواند مجلات مورد نیاز اساتید ودانشجویان را تهیه کند که معمولا هر استادی درهر ترم سه مقا له به صورت رایگان سهمیه دارد که متأسفانه این سهمیه بسیارناچیز می باشد .افزون بر آن دانشجویان برای بهبود کار خود نیازمند خطوط اینترنت بیشتری می باشند .

همچنین به دلیل کمبود منابع مالی کمتر به دانشجویان این امکان را می دهند تا به اردوهای فرهنگی- تفریحی وعلمی وبه خصوص علمی بروند .همچنین بودجه کافی دراختیار گروه قرار نمی گیرد تا گروه بتواند درزمینه انتشار مجله اقدام کند .

تقسیم کردن دانشجویان به گروههای روزانه وشبانه تاحدودی نارضایتی هایی رابرای دانشجویان ،به خصوص دانشجویان شبانه ، بوجود آورده است . علی رغم اینکه در دانشگاه دولتی تحصیل می کنند ،می بایست شهریه بپردازند .

از دیگر مسائل فقدان رایانه به تعداد کافی درمرکز رایانه می باشد که مشکلات زیاد را به همراه داشته ، چراکه این تعداد رایانه با این حجم زیاددانشجو همخوانی ندارد .متأسفانه دانشجویان دوره کارشناسی ودوره کارشناسی ارشد در این مورد دچار مشگل می باشند ،از جمله این مشکلات این است که دانشجو باید از قبل برای استفاده ازرایانه واینترنت ،وقت بگیرد که این زمان نیز برای استفاده از رایانه بسیار محدود می باشد .دانشجویان رشته زبان انگلیسی نیاز شدیدی به  رایانه واینترنت دارند تا بتوانند برای فعالیتهای برنامه ای (چون درس روشهای تحقیق) یا فوق برنامه ای خود مقاله های متناسب بارشته خود دسترسی پیدا کنند .

درزمینه ارزشیابی از عملکرد اساتید ،مدیر گروه این رشته معتقد است که ارزشیابی باید متناسب با یافته های جدید آموزشی باشد وپرسشنامه ای که دراین زمینه تنظیم می شوند ، باید بوسیله گروههای علوم تربیتی وعلوم اجتماعی پی گیری شود تا ازاعتبار بیشتری برخودار گردد .متأسفانه این ارزشیابی ها اکثراً سنتی می باشد ومسائل ابتدایی را  می سنجند ومسائلی چون:

فعالیتهای جمعی معلم و توجه به ذهن خلاق دانشجو ،بها دادن به تلاش دانشجو ،فرایند مدار بوده فعالیت معلم ومسائلی نظیر آنرادر نظر نمی گیرد .

همچنین ارزشیابی هایی راکه اساتید انجام می دهند براساس جریان معیارواستاندارد معینی نیست وهر کدام از اساتید معیار خاص خود را در ارزشیابی از عملکرد دانشجو درنظردارند که بعضاً مهمی درارزیابی ها از توانایی ها وعملکرد دانشجو باز می ماند که گاهی هم متأسفانه اساتید درزمینه سنجش وارزشیابی صحیح ازآگاهی های لازم برخوردار نیستند .

گروه معماری

 • سال تأسیس : رشته معماری درسال ۱۳۸۱ وسال تشکیل گروه معماری اردیبهشت ۱۳۸۳ می باشد .
 • این رشته حدود ۹۰ دانشجو دارد وازمهرماه سال۱۳۸۳ دانشجوی شبانه جذب می کند .

دانشکده معماری درحدود ۳ استاد وچند استاد مدعو از دانشگاههای شهید بهشتی وفنی ومهندسی بابل دارد .همچنین این گروه حدود ۹۰ دانشجو دردوره روزانه دارد وقصد پذیرش دانشجوی شبانه درمهرماه سال ۱۳۸۳ را دارد .درمجموع حدود ۲۰ استادبه دانشگاه معماری سرویس می دهند .با توجه به اینکه اکثر اساتید مدعو هستند ومحدودیت کاری دارند این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است .

این گروه دارای کارشناس یا منشی گروه نیست وخود مدیر گروه به تمام کارها رسیدگی می کند .

این رشته به لحاظ اطلاعات درفقر شدیدی درسرتاسر کشور دارد .دراین رشته کتب فارسی بسیار محدود می باشد وتألیفات دراین رشته بسیار اندک است واکثر آثار به صورت ترجمه می باشد .امروزه درسطع دنیا چندین سبک نو آمده ،درحالی که کشور ایران هنوز درسطح بسیار پایینی به سر می بریم .کتابخانه دانشگاه هم به علت نداشتن کتابهای تخصصی این رشته بسیار فقیر می باشد .علاوه براین کتب معماری بسیار گرانقیمت است وباتوجه به بودجه کم خریداری آنها مشکل می باشد .

ازوظایف مدیر گروه این است که وضعیت دانشجو ،استاد وامکانات وفضای آموزشی را به مراتب بالاتر اطلاع دهد . درواقع مدیرگروه رابط بین این مجموعه از عوامل با دانشگاه می باشد .

گروه آموزشی تربیت بدنی

 • تعداد اعضای هیأت علمی : ۵ استاد ، ۲مربی ، ۳نفر مربی آموزشی ، ۳نفر بورس دکتری درخارج و ۱نفر هم درداخل
 • این رشته درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند وتصمیم دارد درآینده هم دانشجوی دکتری جذب کند .

ما درسطح کارشناسی حدود یک سوم دروس به صورت عملی داریم که برنامه ریزی برای دروس عملی وتئوری تا حدودی مشکل ساز است .

ازآن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که دریک روز نمی توان چندین درس عملی را ارائه داد ،زیرا این امر علاوه بر کمبود امکانات ،بازدهی این درس راپایین می آورد وهمچنین برای دانشجویان خسته کننده خواهد بود،خستگی ناشی از دروس عملی بردروس تئوری ،که بعد ازآن ارائه می شود وتأثیر منفی بر یادگیری می گذارد که البته دربرنامه ریزی درسی سعی می شود تا حد ممکن  این مورد رعایت گردد ولی بعضاً به دلیل کمبودهای موجود این نکته رعایت نمی شود .

ازمشکلات دروس عملی کمبود استاد برای تدریس این دروس می باشد که بعضی ازاین دروس را خود اعضای هیأت علمی ومابقی آنرا ازطریق جذب اساتید حق التدریس برطرف می -کنیم .که البته باید با درنظر گرفتن اوقات خالی این نیروها آنها جذب کنیم .این مشکل بیشتر درزمینه ارائه دروس عملی به خواهران بارزتر می باشد .اساتیدی هم که برای ادامه تحصیل بورس دریافت می کنند مزید بر علت می باشند.

امکانات در رشته درابتدا بسیارکم ،ولی بتدریج این امکانات بهتر وکاملتر شده اند .برای ارائه بهتر دروس عملی باید ازوسایل با کیفیت تری استفاده نمود که بدلیل کمبود منابع مالی ما دراین گروه مجبور به خرید امکانات با  کیفیت پایین تری شده ایم .

ازمشکلات دیگر درگروه تربیت بدنی نبود تمرکز سالنهای ورزشی می باشد ،که هر کدام از آنها درنقطه ای ازشهر واقع شده است .

بخصوص اینکه درشهر بابلسر سالن استخر وجود ندارد ودراین درس کلاس شنا درشهر بابل تشکیل می شود که خودمشکلات دیگری چون ایاب وذهاب رابه همراه دارد که این امر خود ازبازدهی این درس ،همچنین دروس دیگر می کاهد.

ازطرف دیگر دانشکده برای سرویس دهی به دانشجویان جهت تشکیل کلاسها مشکل دارد .بنابراین دانشکده مجبور می باشد تاوسیله نقلیه  را ازبیرون تهیه کند وحتی بعضاً دانشجویان خود هزینه رامتحمل شده اند  .ازدیگر مسائل ما درگروه نبود پرسنل لازم درسالن های ورزشی می باشد که هم دانشجویان وهم اساتید را دچار مشکل کرده است .

درزمینه کارشناسی ارشد این گروه درزمینه تربیت عمومی دانشجو می پذیرفته که از سالهای آینده به صورت گرایشی عمل خواهد کرد .گروه تربیت بدنی توانایی ارائه گرایشهای فیزیولوژی ومدیریت را دارامی باشد چراکه این گروه توانسته آزمایشگاههای مورد نیازدرزمینه فیزیولوژی وبیوشیمی را تا حدودی فراهم آورد .

دانشجویان در این رشته اکثراً ازعلاقه کافی برخوردار می باشند .با توجه به کمبود هایی که دراین رشته درکشور ،بخصوص در زمینه خواهران ،موجود می باشد تاحدودی بازار کارهم برای آنها فراهم می باشد .

گروه تربیت بدنی من جمله رشته هایی می باشد که از هرسه رشته نظری (یعنی تجربی ،انسانی وریاضی)  دانشجو می پذیرد .دروس تئوری این رشته بیشتر نزدیک به دروس علوم پایه می باشد ،به همین دلیل دانشجویانی که قبلاً دررشته های تجربی وانسانی تحصیل کرده اند نسبت به تحصیل کرده ها دررشته علوم انسانی موفقتر عمل می کنند .درنتیجه این امر باعث می شود تا حدودی این دانشجویان نسبت به دانشجویان دیگر ازانگیزه پایین تری برخوردار باشند ،حتی قبولی افرادی هم که دراین دو رشته تحصیل کرده اند درمقاطع بالاتر بیشتر می باشد .دردوره کارشناسی پایان نامه به دلیل هزینه بر بودن آن مطرح نمی باشد ولی دردوره کارشناسی ارشد ارائه  پایان نامه ضروری می باشد .درزمینه تحقیقاتی این رشته (گروه) مشکل خاصی ندارد .

مدیر گروه رشته تربیت بدنی معتقد است که نباید کارکرد گروه را با دانشگاههای دیگر سنجید زیرا اولاً گروه تربیت بدنی زیرمجموعه دانشکده علوم انسانی می باشد درحالی که دردانشگاههای دیگر تربیت بدنی خود دانشکده ای مجزا دارد وازطرف دیگر امکاناتی را که دراستانهای بزرگ همچون تهران واصفهان وجود دارد نمی توان استان مازندران سنجید .کمبود قطبهای صنعتی دراستان مازندران ازعوامل مهم این امر به شمار می آید .

درزمینه اداری هم این گروه با مشکل خاصی روبرو نبوده است .ازدیگرمسائلی که به آن می توان اشاره داشت این است که بعضی ازمربیان درگروه دارای مدرک لیسانس می باشند که باید هرچه سریعتر امکاناتی را تدارک دید که آنها بتوانند به مدارج علمی بالاتری دست یابند .

درزمینه ارائه دروس عمومی ۱ و۲ ازقبل برنامه ها را به دانشکده های مربوط ارائه وبا آنان هماهنگ می شود ومشکل خاصی دراین زمینه وجود ندارد .

(مشکلات مدیران گروههای آموزشی) گروههای آموزشی دانشگاه مازندران

زمینه آموزشی مدیر گروهها

مدیر گروه علوم تربیتی :

۱- عدم آمادگی و کمبود در دانشجویان در اوایل و همچنین در طول سالهای تحصیل : که این امر به علت وجود دانشجویانی در این رشته است که در انتخاب رشته بصورت ناشیانه عمل کرده اند ، همچنین با توجه به بازار کار که این احساس را دارند که در آینده از نظر شغلی احتمالاً بیکار خواهند بود .

۲- کمبود اعضای هیات علمی در گروه علوم تربیتی : که این مورد مربوط به عدم جذب و استخدام افراد و اساتید از سوی دانشگاه می باشد .

۳- غیبت مدرسین ، عدم حضور مرتب اساتید در سر کلاس : به علت کافی نبودن حقوق اساتید ، آنها مجبور به روی آوردن به کارهای اجرایی و کارهای بیرون از محیط دانشگاه است که این گاهی باعث ایجاد چنین معضلاتی می شود .

۴- افت تحصیلی به علت عدم علاقه به رشته : به علت انتخاب و گزینش بیش از اندازه
(۱۰۰ رشته) رشته در فرم انتخاب رشته و ترس از عدم قبولی اغلب ، بسیاری از دانش آموزان ۱۰۰ رشته پر می کنند در حالی که علاقه ای به آنها ندارند .

۵- عدم هماهنگی در ارزشیابی که بیشتر جنبه شغلی دارد . اساتید در ارزشیابی طبق میل خود حرکت می کنند بعضی از سوالات تشریحی بعضی چارگزینه ای و بعضی نمرات کلاسی را نیز در نظر می گیرند .

۶- ورود به دانشگاه سخت ولی خروج از آن آسان است : یعنی بچه ها در ورود به دانشگاه با همدیگر رقابت می کنند و به سختی به دانشگاه وارد می شوند ولی در دانشگاه چنان پژوهشی انجام نمی دهند و اغلب مدرک مهمتر از تحصیل علم و فراگیری دانش است .

مدیر گروه ادبیات فارسی :

۱- بی انگیزه بودن دانشجویان یک بحران در آموزش عالی است : این بی انگیزگی به ماهیت شغل در اینده برمی گردد که دانشجویان بیکاری پس از فراغت از تحصیل را علت بی انگیزگی خود قلمداد می کنند .

۲- درگیری با گروه های آموزش دیگر دانشکده و حتی دانشگاه : به این علت که گروه زبان و ادبیات و فارسی باید درس عمومی زبان فارسی را برای سایر گروههای آموزشی دانشگاه ارائه دهد اکثر اوقات برای هماهنگی ، برنامه ریزی و ساعات ارائه آن با گروههای دیگر درگیر است .

۳- فقدان کارشناس گروه و همچنین فقدان منشی گروه : به علت عدم وجود این دو مدیر گروه مجبور است تمام کارهای مربوط به آن را اعم از تایپ ، ثبت نامه ها و دادن آن به بخشهای مختلف را خود انجام دهد .

مدیر گروه حسابداری :

۱- افزایش بی رویه آموزش عالی در دوره های روزانه ، پیام نور ، شبانه ، غیرانتفاعی ، آزاد : افزایش بیش از حد آموزش عالی با توجه به کمبود اساتید باعث افزایش ساعات کاری آنها می شود و کیفیت آموزش را تنزل می کند .

۲- کثرت دانشجو در کلاس : به علت افزایش و تراکم بیش از حد دانشجو در کلاسها این کلاسها کارایی لازم را ندارند و کیفیت اموزش را پایین می آورد .

مدیر گروه معارف اسلامی :

۱- هماهنگی دروس عمومی در زمینه معارف و بینش اسلامی برای تمام دانشکده های دانشگاه مازندران : با توجه به کثرت دانشکده ها و دانشجویان هماهنگی برای ارائه دروس عمومی با توجه به

ساعات و زمان ارائه کمی با مشکل مواجه می شود .

۲- عدم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش : با توجه به اینکه در قلمرو مسائل دینی و اسلامی می توان تحقیق و پژوهش زیادی انجام داد اما دانشجویان این رشته به علت عدم آگاهی از روش تحقیق و روش پژوهش رغبت زیادی به پژوهش نشان نمی دهند که این امر لزوم وجود کارگاه روش تحقیق و پژوهش را الزامی می سازد .

۳- از نکات مثبت و قابل توجه به این گروه مطلوب بودن وضع گروه معارف و توانمند بودن آن نسبت به سایر گروه های دانشکده است .

۴- به علت ارائه دروس عمومی به سایر دانشکده ها ، وقت زیادی از اوقات اساتید در ارائه آموزش به دانشجویان می گذرد .

مدیر گروه جغرافیا

۱- عدم جا افتاده بودن لزوم داشتن آزمایشگاه برای گروه علوم انسانی بویژه گروه جغرافیا : گروه های علوم انسانی بویژه به آزمایشگاه نیاز مبرمی دارند تا بعضی از مسائل که ازمایشگاهی هستند در آن برای دانشجویان به معرض نمایش درآید .

۲- کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در آموزشگاه : که این امر کیفیت آموزش را پایین می آورد و اساتید کارایی لازم را نخواهند داشت .

۳- عدم وجود دانشجویان شبانه در گروه جغرافیا : عدم وجود دانشجوی شبانه در گروه جغرافیا باعث ارائه دروس و واحدها هر سال یکبار می شود که این امر خود نیز باعث می شود که کسانی که واحدی را افتاده اند یکسال صبر کنند تا آن سال بعد ارائه شود .

۴- بعضی از مدرسین و اساتید از کیفیت آموزشی پایینی برخوردار هستند : که این خود باعث عدم آموزش مناسب دانشجویان از سوی این اساتید می شود و دانشجویان فاقد مهارت و دانش خواهند  شد .

۵- کمبود فضای آموزشی : با توجه به کثرت همه ساله دانشجویان کمبود فضای آموزشی (افزایش نیافتن فضای آموزشی ، هماهنگ با افزایش دانشجو) یک معضل اساسی برای گروه های آموزشی است .

مدیر گروه علوم سیاسی :

۱- کمبود انگیزه در بین دانشجویان : سیستم انتخاب رشته و انتخاب ۱۰۰ رشته و احتمالاتی انتخاب کردن رشته ها ، که در اکثر موارد افراد در رشته های مورد نظرشان قبول نمی شوند باعث از بین رفتن انگیزه در دانشجویان می شود .

۲- رهنمون شدن تعداد کثیری از علاقمندان یک رشته به سایر رشته ها که بدان علاقه ندارند : کمبود ظرفیت بعضی رشته های پرطرفدار بسیاری از دانشجویان را روانه رشته هایی که دلخواه آنها نیست می کند .

۳- مشغول به کار بودن بعضی از اساتید در تهران بصورت پاره وقت : که این باعث می شود که دانشگاه های خارج از پایتخت از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نبوده و سطح کیفی آموزش آنها پایین باشد .

۴- جذب اساتید معتبر و خوب در مرکز (تهران) و عدم جذب آنها در پیرامون (سایر شهرها) : بیشتر اساتید مجرب و بادانش در تهران جذب می شوند و سایر بخشهای کشور از وجود چنین نعمتی بی بهره هستند .

مدیر گروه تربیت بدنی :

۱- خستگی دروس عملی بر روی دروس  تئوری تاثیر می گذارد : به علت ارائه درس عملی و تئوری در یک روز درسی ، کسانی که بعد از کلاسهای عملی در سر کلاسهای تئوری حاضر می شوند به علت خستگی حاصل از شرکت در کلاسهای عملی توان دریافت مطالب این کلاسها را ندارند و این خود کیفیت آموزش را پایین      می آورد .

۲- بعلت کمبود هیات علمی مجبور به استفاده از مدرسین حق التدریس هستیم : به علت کارائی پایین مدرسین حق التدریسی نسبت به اعضای هیات علمی کیفیت آموزش چندان مطلوب نخواهد بود .

۳- کمبود عضو هیات علمی خانم : در قسمت خانم ها بر اثر عدم وجود کافی هیات علمی خانم مشکلات زیادی در ارائه دروس عملی داریم .

۴- کمبود امکانات و محدودیت لوازم ورزشی آموزشی

۵- عدم تمرکز سالن های ورزشی در دانشگاه و عدم وجود استخر شنا و همچنین هزینه بر بودن این رفت و آمدها و همچنین کمبود سرویس رفت و آمد بین این سالن ها.

۶- عدم انگیزه در بین دانشجویانی که از رشته علوم انسانی وارد رشته تربیت بدنی شده اند: بعضی از دانشجویان که از رشته علوم انسانی وارد رشته تربیت بدنی شده اند بعلت عدم تناسب بعضی از دروس آن (فیزیک ، فیزیولوژی ، بیومکانیک و …) با رشته قبلی این دانشجویان آنها را افت تحصیلی مواجه می سازد که این باعث کمبود انگیزه می شود .

۷- پایین بودن مدرک بعضی از مربیان : وجود مربیان آموزشی با درجه کارشناسی (لیسانس) باعث کیفیت پایین آموزش می شود .

مدیر گروه زبانهای خارجی

۱- پایین بودن مدرک دانشگاهی اساتید گروه زبانهای خارجی : اکثر اساتید این گروه مدرک کارشناسی ارشد را دارا هستند که این اساتید توان آموزش به دانشجویان به آن صورت شایسته است را ندارند و کیفیت آموزش را پایین می آورند .

۲- در این گروه منابع و مجله به زبان روسی و همچنین منابع سمعی و بصری به زبان روسی بسیار کم است که آموزش را با کمبود مواجه می کند .

۳- برای رشته زبان انگلیسی کتاب به وفور یافت نمی شود .

۴- ارزشیابی که اساتید آن را انجام می دهند ضعف فراوانی دارد و همچنین این ارزشیابی خیلی سنتی است .

۵- فعالیت جمعی و تفکر خلاق زیاد در کلاس مورد توجه قرار نمی گیرد که این باعث عدم فعالیت دانشجویان و در نتیجه عدم یادگیری می گردد .

۶- ارزشیابی هایی که بخش آموزش دانشگاه از اساتید انجام می دهد نتایجش به اطلاع دانشجویان که استفاده کننده ماحصل اساتید هستند نمی رسد .

۷- بعضی از اساتید گروه ازماهیت یادگیری یه به اصطلاح از روان شناسی یادگیری آگاهی ندارند که هر چند آنها محتوای مورد نظر به اطلاع دانشجو می رسانند ولی چون از طریقه یادگیری و رموز یادگیری چیزی نمی دانند تلاششان بی فایده است .

مدیر گروه معماری

۱- در گروه معماری اعضای هیات علمی و اعضای ثابت خیلی کم است .

۲- کتب رشته معماری فوق العاده گران است و همچنین به کتابهای متعدد و پراکنده زیادی لازم دارد که عدم تامین آن به آموزش ضربه زیادی وارد می کند و سطح کیفی و حتی آموزش را با خلاء مواجه می کند .

۳- دسترسی به اینترنت (موتور تحرک علمی جهان کنونی) در دانشکده هنر مشکل و تقریباً غیر ممکن است .

۴- قسمت اعظمی از کارها و دروس رشته معماری بصورت عملی است که به کتاب و جزوه نیاز ندارد ولی به اساتید صاحب فن و ماهر نیازمند  است که در جذب آنها با مشکل مواجه می شویم .

۵- دوری کتابخانه مرکزی : مسافت بین کتابخانه مرکزی تا دانشکده هنر خیلی زیاد است که این باعث عدم رغبت دانشجو برای مراجعه به کتابخانه می گردد .

۶- رشته معماری به کتابخانه مخزن باز احتیاج دارد : تا دانشجویان بتوانند در آن به گردش پرداخته و کتاب مورد نظرشان و یا کتابی که آشنایی با آن ندارند را پیدا کنند که چه بسا کتابی را دیده و آن را پسندیده و همچنین خیلی هم به کارشان آمده است و آن را پیدا کرده اند .

۷- دسترسی به استاد در غیر از ساعات کلاس بعلت آمدن اساتید از شهر تهران برای دانشجو غیر ممکن است و دانشجویی که مساله درسی یا غیر درسی داشته باشد با مشکل مواجه شده و سر در گم خواهد شد .

۸- عدم توجه و نگاه گسترده به طرح ها در سایر کشورها : طرحی را که می خواهند مسئولین انجام دهند بدون توجه به آن طرح در سایر کشورها (که آیا آن طرح موفق بوده یا نه و آیا آن طرح اصلاً ضروری است یا نه و …) آن طرح را اجرا کرده و چون نقاط قوت و ضعف آن باید خود تجربه کنند با مشکلات زیادی مواجه می شوند .

مدیر گروه علوم اجتماعی :

۱- وجود گرایش های زیاد در رشته علوم اجتماعی در دانشکده علوم انسانی ، این گروه را با مشکل برنامه ریزی مواجه کرده است که این باعث پیچیده تر شدن برنامه ریزی و مشکلات آموزشی زیادی می گردد .

۲- کمبود اعضای هیات علمی : تعداد زیادی از اساتید این گروه خارج از کشور در حال تحصیل هستند .

مدیر گروه حقوق :

۱- گروه حقوق در بین گروه های دیگر دارای بیشترین تعداد دانشجو است .

۲- در این گروه انگیزه لازم برای فعالیت کلاسی حتی آنهایی که با رتبه خوب به این دانشکده آمده اند دیده نمی شود که این بیشتر به علت بیکاری بعد از تحصیل می باشد که اغلب بیکاری را به فارغ التحصیلی بیش از اندازه دانشجویان دوره های آزاد ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور می دانند .

۳- بیشتر دانشجویانی که به محیط دانشگاه وارد می شوند از محیط خانواده دور مانده و کنترل کمتری بر آنها صورت می گیرد و این باعث می شود دانشجو بیشتر وقتش به هدر برود و به تحصیل خود زیاد  اهمیت ندهد .

۴- به علت عدم حضور دانشجویان در هفته های اول ترم و هفته های آخر ترم در سر کلاس تمامی سر فصلهای کتابها در طول ترم تدریس نمی شود .

۵- گروه حقوق با توجه به تعداد دانشجو ، تعداد دروسی که در هر ترم ارائه می دهد تعداد کلاسها بسیار کم می باشد و گروه از این نظر دچار کمبود فضای آموزشی می باشد . این گروه بدلیل کمبود فضای آموزشی و کمبود کتب و امکانات لازم و نیز کمبود استاد در دروه کارشناسی ارشد از بین هفت گرایش موجود فقط دو گرایش را ارئه می دهد .

۶- دانشکده علوم انسانی در زمینه ایجاد دوره های دکتری نسبت به دانشکده های دیگر بسیار عقب است .

مدیر گروه الهیات (قرآن و حدیث)

۱- بعلت عربی بودن متن های مورد استفاده در این رشته باید اساتید این گروه سطح زبان عربی دانشجویان را بالا ببرند تا‌آنها مشکلی از هر جهت در رشته نداشته باشند .

۲- در حدود ۳۰% دانشجویان ورودی به این رشته به علت نقص فرم انتخاب رشته که ۱۰۰ رشته انتخاب می کنند و احتمالاتی بودن قبولی در هر رشته به طور اجباری به این رشته می آیند .

زمینه آموزشی گروه صنایع دستی(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

۱- عدم تقویت دانشجویان از بعد عملی : اساتید ما فقط از بعد علمی قوی هستند و در بعد عملی بسیار ضعیف هستند در نتیجه دانشجویان از نظر عملی کارایی چندانی نخواهند یافت.  (لزوم هماهنگی بعد عملی و بعد علمی)

۲- پایین بودن مدرک استاد کارها : به علت فقدان استاد کار با درجه و مدرک بالاتر ، اساتید ما اغلب مدرک دیپلم دارند و حتی گاهی مدرک آنها پایین تر از دیپلم نیز هست .

۳- کمبود استاد کار : به علت کمبود استاد کار ، یک استاد کار مجبور است در کارگاه های بیشتری تدریس کند که این برای استاد کار خسته کننده است و این خستگی باعث می شود که استاد کار رسالت آموزش را بدرستی انجام ندهد .

۴- کثرت وجود کارگاه ها : تعداد کارگاهها باید کم شود چرا که بچه ها فکر می کنند که عملاً باید دروس عملی را یاد بگیرند در حالیکه هدف از تحصیلات دانشگاهی است است که بچه ها طرح کارها را با خلاقیت خود ارائه دهند .

۵- رغبت پایین در دروس نظری : رغبت دانشجویان در دروس تئوری تقریباً پایین است ، البته با این وجود دانشجویان در کارهای عملی رغبت زیادی از خود نشان می دهند .

۶- لزوم تجهیز بیشتر کارگاهها : با توجه به اینکه در حال حاضر وضع کارگاهها بسیار مناسب است ولی لزوم تهیه بعضی مواد اولیه هنوز احساس می شود .

۷- وضعیت بد حق التدریسی : حق التدریسی بر حسب تعداد دانشجو پرداخت می شود در حالی که استاد وقت کامل را در کلاس سپری می کند (تعداد دانشجویان چه ۵ نفر یا ۳۰ نفر باشد استاد وقت کامل را در کلاس صرف می کند .)

۸- قدیمی بودن سر فصلها : سرفصلها قدیمی بوده و شدیداً نیاز به اصلاح و بازبینی دارند تا با شرایط روز مطابق باشد .

۹- عدم تعادل دروس عملی و نظری : لازم است بین دروس عملی و دروس نظری یک تعادلی برقرار باشد .

۱۰- عدم ارائه بیش از یک یا دو گرایش : دانشگاه برای رشته هایی که گرایشهای زیادی دارند بیش از یک یا دو گرایش ارائه نمی دهد .

۱۱- ندادن مجوز کارشناسی ارشد : در حال حاضر رشته صنایع دستی نمی تواند در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو بگیرد .

زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران(مشکلات مدیران گروههای آموزشی)

گروه حسابداری :

۱- تدریس بیش از اندازه توسط اعضای هیات علمی : بیشتر اساتید عضو هیات علمی دروس بیشتری برای تدریس می گیرند که این باعث اختصاص وقت بیشتر به آموزش است و وزنه پژوهش را کاهش می دهد و پژوهشی صورت نمی گیرد . جلوگیری از تدریس بیش از حد باعث ازدیاد و کثرت ساعات پژوهش می گردد .

۲- نداشتن حداقل یک مقاله در یک سال در یک ژورنال و مجله معتبر بین المللی و داخلی از سوی اساتید هیات علمی : عدم وجود مقاله در یک ژورنال معتبر ناشی از ضعف پژوهشی اساتید است .

۳- افزایش بی رویه آموزش عالی : این افزایش بی رویه در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد باعث افزایش ساعات آموزش و ساعات کاری شده و ساعات پژوهش را اشغال می کند .

۴- فرستادن اساتید به دانشکده های  دیگر برای تدریس : که این باعث می شود تا استاد وقت زیادی را صرف رفت و آمد و همچنین آموزش کرده و به پژوهش لطمه جبران ناپذیر وارد شود .

۵- افزایش روزهای کاری : بعضی از اساتید حتی روزهای پنجشنبه در موسسات دیگر چون پیام نور به آموزش و کار مشغول می شوند و در نتیجه این افزایش روزهای کاری که صرفاً اختصاص به آموزش دارد پژوهش را به حداقل خود می رساند .

گروه معارف اسلامی :

۱- محدودیت در دسترس بودن کتابها و متن های تخصصی : که این باعث نزول کیفیت پژوهش می شود .

۲- آموزش بیش از اندازه و عدم توجه به پژوهش : چون گروه معارف اسلامی باید دروس عمومی سایر رشته ها را ارائه دهد اساتید این گروه فقط وقت خود را صرف آموزش می کنند و به پژوهش اعتنایی ندارند .

گروه جغرافیا :

۱- وجود سرفصلهای قدیمی : سر فصلهای مورد استفاده در گروه و رشته جغرافیا مربوط به زمان انقلاب فرهنگی یعنی حدود ۲۵ سال پیش است که با توجه به تغییر و تحولات جهانی عیب بزرگی برای پژوهش محسوب می شود .

۲- عدم توجه به مسائل معیشتی اساتید : که این امرمنجر به کار زیاد اساتید گشته و پژوهش به فراموشی سپرده خواهد شد .

۳- عدم اجرائی شده پژوهش های انجام شده در دانشگاه : اکثر پژوهش هایی که در دانشگاه صورت می گیرد مسئولین دانشگاه نتایج پژوهش ها را برای بهبود اوضاع دانشگاه مورد استفاده قرار نمی دهند .

۴- کمبود بودجه پژوهشی : از سوی دانشگاه برای پژوهش بودجه اندکی در نظر گرفته می شود و همچنین همین بودجه اندک به اساتید پژوهشگر دیر پرداخت می شود .

گروه تربیت بدنی

۱- نبود پایان نامه برای دانشجویان سال آخر : به علت پرهزینه بودن پایان نامه ها در رشته تربیت بدنی این رشته پایان نامه که به عبارتی پژوهش محسوب می شود ندارد .

گروه علوم اجتماعی :

۱- کمبود و فقر منابع و امکانات پژوهشی و کتاب : چون کتاب تخصصی زیادی در مخزن کتابخانه وجود ندارد مدیر گروه مجبور است برای کارهای پژوهشی دانشجویان از خانه و از قفسه شخصی خود کتاب بیاورد که عملاً مدیر گروه وقت خود را صرف سرویس دهی به دانشجویان گروه     می کند و پژوهش مورد غفلت قرار می گیرد .

۲- عدم ارائه آمار و اطلاعات از سوی نهادها و موسسات : سازمانها و نهادهای مشغول در زمینه آسیب های اجتماعی به اساتید و دانشجویان پژوهنده آمار و اطلاعات نمی دهند و اطلاعات خود را محرمانه و سری می دانند و در نتیجه پژوهش به بن بست می خورد .

گروه الهیات :

۱- در حوزه الهیات و قرآن و حدیث با توجه به قلمرو وسیعی که دارند تحقیق و پژوهش آنچنان که شایسته است صورت نگرفته است .

۲- کم بودن مدرک اساتید : این رشته در زمینه اساتید با مدرک دکترای کمتری مواجه است که این کیفیت اساتید و در نتیجه کیفیت پژوهش را پایین می آورد .

۳- به مدیر گروه و اساتید راهنما که وقت خود را صرف راهنمایی دانشجویان می کنند و دقت پژوهش زیادی ندارند امتیاز تعلق نمی گیرد .

گروه علوم سیاسی :

۱- قدیمی بودن سرفصلهای مصوب :  سرفصلهای  مورد تدریس در گروه علوم سیاسی قدیمی است و مربوط به بیست تا سی سال قبل است که این قدیمی بودن سرفصلها و به روز نبودن آنها باعث ناکار آمدی فارغ التحصیلان این رشته شده است .

۲- کمبود اساتید معتبر و خوب در دانشگاه های کشور به جز تهران که این باعث به هدر رفتن استعدادهای شهرهای پیرامون تهران می گردد .

۳- کمبود هیات علمی : در نتیجه این کمبود هیات علمی ارتباط پژوهشی بین اساتید و دانشجویان به کمترین حد خود خواهد رسید .

۴ توجه کمتر به پژوهش نسبت به آموزش : در دانشگاه های ما به پژوهش اهمیت کمتری داده می شود یعنی ما برای کفه آموزش بیشتر از کفه پژوهش اهمیت قائل هستیم .

۵- مشکل عناوین کتاب و مشکل استفاده از سایت و اینترنت : در کتابخانه عناوین کتاب بسیار کم است و همچنین زمان استفاده از سایت کامپیوتر و اینترنت خیلی محدود است و اغلب غیرممکن است (وقت گرفتن یک ساعت برای هفته بعد)

۶- امکانات و منابع اختصاص یافته و حتی خود دانشجو به علت شرایط اجتماع کیفیت پژوهش را پایین می آورند .

۷- کمبود دانشجوی پژوهشگر : در بین دانشجویان تقریباً حدود ۳۰% مشتاق پژوهش هستند و مابقی تمایلی به پژوهش ندارند .

۸- اعتراض دانشجویان نسبت به ارائه مطالب و منابع زیاد : اغلب دانسشجویان به علت عدم علاقه و و همچنین چشم انداز ضعیف شغل یابی در آینده از اینکه اساتید منابع زیادی را معرفی و ارائه می دهند آنها را مورد اعتراض قرار می دهند .

۹- کم بودن ساعات پژوهش از سوی دانشجویان : که این باعث عدم توانمندی رشته می شود .

۱۰- اساتید باید بتواند مقاله هایی در ژورنالهای خارجی و داخلی به چاپ برسانند که این باعث ارتقای گروه می گردد . (راه اندازی مرکز تحقیقاتی در گروه و ارتقای گروه با توجه به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و همچنین راه اندازی سمینارها ، کنفرانس ها و سمپوزیم های تخصصی و آوردن دوره های کارشناسی ارشد و دکترا)

گروه زبان خارجه :

۱- قدیمی بودن سرفصلهای مصوب : سرفصلهای مورد استفاده در گروه زبان های خارجه قدیمی بوده و مربوط به ۱۰ الی ۲۰ سال قبل است که این باعث ضعف توانمندی های این رشته خواهد شد (توانمندیها نیاز تغییر و تحولات و سرفصلهای جدید دارد )

۲- عدم تخصیص بودجه کافی برای نشر و چاپ نشریات دانشجویی : با توجه به اینکه تعدادی دانشجو درگیر نشریه دانشجویی هستند در صورت عدم همکاری برای تامین بودجه ، این دانشجویان مقاله ای ارائه نخواهند کرد و یا اگر ارائه دهند مطلوب نخواهد بود .

۳- عدم پرداخت بودجه کافی در سوال سال برای گرفتن کتاب و مجله برای گروه : که این باعث می شود در منابع پژوهشی کمبود ایجاد شود .

۴- کمبود کامپیوتر و اینترنت : با توجه به کثرت دانشجویان که حتی هر ساله به جمع آنها افزود می شود دانشگاه با کمبود سایت و همچنین تجهیزات اینترنتی مواجه است .

۵- قطع ناگهانی حق عضویت اشتراک گروه در مجلات خارجی از سوی دانشگاه : این باعث قطع ارتباط با مجله شده و پژوهش ها را با کندی پیش می برد .

گروه معماری :

۱- قدیمی بودن سرفصلها : سرفصلهای مصوب با مسائل امروز خیلی تفاوت دارد و خیلی قدیمی هستند .

۲- عدم دسترسی به منابع اولیه و پژوهشی و همچنین اینترنت

۳- غفلت از پژوهش از سوی دانشگاه : بیشتر مسائل تحقیقی و پژوهشی و تولید علم توسط بنگاه های بیرون از دانشگاه صورت می گیرد و این نشان از به حاشیه رانده شدن دانشگاه و به فراموشی سپردن رسالت دانشگاه یعنی پژوهش است .

گروه حقوق :

۱- کمبود مجلات معتبر : از عواملی که باعث می شود اساتید به پژوهش روی بیاورند وجود مجلات معتبر می باشد که با توجه به کمبود بودجه تهیه آن تا حدودی مشکل ساز است .

۲- عدم تخصیص بودجه کافی برای خرید کتابهای خارجی در نمایشگاه کتاب : به علت بودجه اندکی که برای خرید کتاب خارجی در نظر گرفته می شود این گروه ۱ یا ۲ کتاب خارجی بیشتر نمی تواند خریداری کند .

گروه ادبیات فارسی :

۱- کمبود کامپیوتر و اینترنت : کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی باعث شده اساتید این گروه کمتر به کامپیوتر و خط اینترنت دسترسی پیدا کرده و نتوانند تحقیقات و پژوهش های خود را به طور عالی انجام دهند و در نتیجه اساتید برای یک تحقیق وقت زیادی گذاشته و همچنین کیفیت داده ها و همچنین اطلاعات تقریباً ناقص است .

۲- فقدان کتاب تخصصی گروه ادبیات فارسی در کتابخانه : در حالی که مراکز پژوهشی برای تحقیق نیاز شدیدی به منابع تخصصی دارندگروه ادبیات فارسی سهم ناچیزی ازکتاب های تخصصی در کتابخانه مرکزی دانشگاه دارد .

گروه صنایع دستی :

۱- کمبود بازدیدهای میدانی : با توجه به اینکه رشته صنایع دستی احتیاج به بازدید از موزه ها ، گالری ها و محلهای نمایش صنایع دستی دارد کمبود امکانات باعث شده که دانشجویان کمتر و به ندرت به این بازدیدها بروند و این سبب ضعف آموزش می شود .

۲- عدم دسترسی به اینترنت : با وجود اینکه در حدود هفتاد درصد کار استاد پژوهشی است ولی دسترسی به منابع لازم پژوهشی بسیار اندک است .

زمینه های «اداری و مالی» مدیر گروهها :

گروه علوم سیاسی :

۱- کمبود کارشناس : مدیر گروهها به علت کمبود کارشناس گروه خود اقدام به رسیدگی و انجام کارهای اداری گروه می کنند .

۲- گروه علوم سیاسی معتقد است که این گروه در زمینه آموزشی نیازمند به بودجه نیست و مشکلات مالی خاصی ندارد .

۳- وجود سازمانها و نهادهای مهم در مراکز که در کیفیت کار دانشگاهها تاثیر می گذارد .

گروه حسابداری :

۱- عدم اختیار گروهها از نقطه نظر مالی : که این باعث می شود که ما نتوانیم از امکانات دلخواه خودمان استفاده کنیم .

۲- پایین بودن حقوق اساتید : بعلت قلت حقوق اساتید وضعیت معیشت مدرسین مناسب نیست و مجبور به کار بیش از حد هستند .

۳- رسمی شدن اساتید : رسمی ۳۰ ساله شدن اساتید این باور را در آنها بوجود می آورد که دیگر رسمی شده اند و حاشیه امنی برای ادامه زندگی دارند و از کار و تدریس تقریباً فاصله می گیرند و کیفیت مدرسین کاهش می یابد .

۴- ناچیز بودن بودجه خرید کتاب : بودجه ای که برای خرید کتاب برای گروه حسابداری در نظر می گیرند با توجه به وجود مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار ناچیز است (راه حل چنین مشکلی بوجود آوردن یک منبع مالی است)

۵- عدم سنخیت رشته ها در مورد تصمیم گیری هایی که در هیات رئیسه برای آنها گرفته می شود تا در مورد آنها به اجرا گذاشته می شود .

گروه تربیت بدنی :

۱- نبودن پرسنل برای نگهداری وسایل و سالن ها و تجهیزات ورزشی : این باعث فرسایش و استهلاک سریع این تجهیزات و وسایل و سالن ها گشته و هزینه های هنگفتی را به گروه و دانشگاه تحمیل می کند .

۲- صنعتی نبودن مازندران : قطب های صنعتی باعث گسترش ورزش می شوند و همچنین قطب های صنعتی باعث توانمند شدن دانشکده های ورزشی می شوند ( به علت وجود اسپانسر مالی و حمایت آنها از ورزش)

۳- تامین اساتید : اساتید از مسئولین دانشگاه این انتظار را دارند که از نظر مادی و معنوی نیازهایشان برآورده شود .

گروه زبانهای خارجه

۱- ضعف مدیریت : مدیر گروه زبانهای خارجه معتقد است که کشور ما دچار ضعف مدیریتی شدیدی است که به صورت های مختلفی بروز می کند و مدیریت گروه آموزشی هم متاثر از آن می باشد .

۲- محدودیت استخدام : به گروهها ردیف استخدامی داده نمی شود و گروهها نمی توانند اساتید مورد نیاز خود را استخدام کنند و طبیعتاً مدیر گروه مجبور به استفاده از اساتید مدعو است که کیفیت اساتید عضو هیات علمی را ندارند .

۳- ادغام کلاسهای شبانه و روزانه : به علت مشکلات مالی که دانشگاه دارد . دانشگاه مجبور به پذیرش دوره های شبانه است که به علت کمبود امکانات مجبور به ادغام این دو (شبانه و روزانه از نظر سطح علمی برابر نیستند) است و استاد با یک کلاس از دانشجویانی که سطوح مختلفی دارند برخورد می کند .

۴- کمبود منابع مالی : بدلیلی کمبود منابع مالی دانشجویان کمتر به اردوهای تفریحی و علمی می روند و همچنین بودجه کافی در اختیار گروه قرار نمی گیرد تا گروه بتواند در زمینه انتشار مجله اقدام کند .

۵- کمبود منابع سمعی و بصری : با توجه به اینکه رشته های زبانهای خارجه احتیاج زیادی به وسایل سمعی و بصری دارند رشته زبان روسی نیاز شدید به وسایل سمعی و بصری دارد و کمکها به سختی و با درخواستهای مکرر انجام می شود .

گروه جغرافیا

۱- عدم تناسب بین دانشجو ، اساتید و کارمندان : در دانشگاه مازندران بین دانشجویان و اساتید تناسبی وجود ندارد و به آن نیز اهمیتی نمی دهند .

۲- کمبود بودجه : به علت محدودیت مالی که گروه ها و بویژه گروه جغرافیا با آن مواجه هست این گروه قادر به گسترش مقطع کارشناسی در گرایشهای دیگر نیست .

گروه علوم تربیتی

۱- عدم حضور اعضای هیات علمی در شورای گروه

۲- کمبود بودجه : به علت محدودیت مالی که دانشگاه با آن دست به گریبان است با درخواست گروه علوم تربیتی برای جذب اساتید حق التدریسی موافقت نمی شود .

گروه معماری

۱- عدم وجود کارشناس گروه  و منشی و کارشناس آتلیه کارگاه : دانشگاه به علت محدودیت در منابع مالی با درخواست گروه معماری برای استخدام و جذب کارشناس گروه و منشی گروه و کارشناس آتلیه کارگاه موافقت نمی کند .

۲- فقر امکانات : دانشکده معماری در بحث امکانات در فقر شدیدی بسر می برد که این به کیفیت دانشکده صدمه می زند .

۳- کمبود تالیف و ترجمه کتاب در ایران : در ایران تالیف کتاب و همچنین ترجمه کتب معماری بسیار محدود است .

۴- عدم پیشرفت سبکهای معماری : با اینکه جهان بیرونی پیشرفت های قابل ملاحظه ای در بخش معماری کرده اند ولی در ایران هنوز در مباحث اولیه سبکهای معماری مانده ایم .

۵- عدم مدیریت صحیح : مدیریت نادرست بعضی از مسئولین باعث به هدر رفتن بسیاری از امکانات شده است و همچنین این عدم مدیریت صحیح به ایجاد ساختمانهای لوکس منجر شده است (همیشه مدیریت خود را بالاتر از دیگران می بیند و از دیگران مشورت نمی گیرد و تصمیم گیری بصورت جمعی نیست )

گروه حقوق

۱- کمبود بودجه برای تهیه مجلات معتبر : با توجه به محدودیت منابع مالی و بودجه برای تهیه مجلات معتبر ، اساتید گروه حقوق این کمبود اعتبار را مساوی ضعف پژوهشی می دانند .

۲- کمبود بودجه برای تهیه کتب خارجی : بعلت قیمت بالای کتب خارجی و همچنین کمبود اعتبار این گروه قادر به خرید بیش از ۲ کتاب نیست .

گروه ادبیات فارسی

۱- رابطه ای بودن بجای ضابطه مندی : هرکس نماینده در هیات رئیسه داشته باشد از امکانات بیشتر و بهتری استفاده خواهد کرد .

۲- عدم وجود منشی : بعضی از گروهها دارای منشی گروه هستند که این منشی کارهای اداری گروه را انجام می دهد در حالیکه گروه ادبیات فارسی از وجود منشی بی بهره است .

۳- مسائل و مشکلات مالی

۴- برنامه ریزی ناقص : دانشگاه در انجام دادن کارها زیاد موفق نیست و دانشگاه دارای یک برنامه ریزی ناقص برای اجرا در گروه ها است .

گروه علوم اجتماعی

۱- جذب اساتید از سوی دانشگاه و عدم دخالت گروهها در جذب استاد : دانشگاه خود بدون مشورت با گروهها اقدام به جذب استاد می کند .

۲- نگرش اقتصادی نسبت به دانشگاه از سوی مسئولین : مسئولین دانشگاه نسبت به دانشگاه دید اقتصادی دارند شاهد گواه بر آن حضور و پذیرش تعداد کثیری دانشجو در دوره های شبانه است .

گروه الهیات

۱- کثرت پست بین اساتید: بعضی از اساتید دانشگاه مسئولیت اجرایی فراوانی دارندکه این باعث   می شود که زیاد کارشان را با کیفیت انجام ندهند.

۲- رابطه ای بودن بجای ضابطه مندی :هرکس از اساتید گروهها در دانشگاه مسئولیت اجرایی داشته باشد سعی می کند که به نفع گروه خودش کارهایی را انجام دهد .

۳- مشکلات مالی : گروه الهیات مشکلات مالی زیادی دارد که این باعث مشکلات دیگری نیز    می شود .

۴- تعویض زود هنگام رئیس دانشکده : رئیس دانشکده خیلی زود (۲ سال) عوض می شود در حالیکه کسی که در این دو سال رئیس است تازه نحوه انجام کارها را فرا گرفته است .

۵- نفوذ بعضی از افراد در کسب بودجه: بودجه ای که به گروههای آموزشی تعلق می گیرد تا در حدود زیادی به قدرت آن مدیر گروه یا اعضای با نفوذی که در آن گروه هستند بستگی دارد .

گروه صنایع دستی :

۱- وجود پست های خالی: گروه صنایع دستی در حدود۴ جای خالی برای اساتید متخصص دارد که اگر بودجه آن تامین شود این پست ها پر می شوند.

۲- لزوم تجهیزکارگاهها: در حال حاضر وضع کارگاهها بسیار مناسب است با این حال لزوم بعضی از مواد اولیه هنوز احساس می شود.

۳- کثرت پست های اساتید: بعضی از اساتید پست های فراوانی دارندکه همین باعث وقت اندک اساتید در رسالت اصلی آنها (پژوهش و آموزش ) می شود.

۴- کمبود بودجه برای خرید کتاب : بودجه ای که برای خرید کتابهای کتابخانه داده می شود به کتابخانه تخصصی نمی رسد .

زمینه های « کالبدی و فیزیکی و فضاهای آموزشی»

گروه حسابداری

کمبودکلاس: با توجه به اینکه دانشگاه مازندران هرساله تعداد زیادی دانشجو در رشته های جدید پذیرش می کند ولی بر تعدادکلاسها و فضای آموزشی خود اضافه نمی کندکه همین گاهی باعث ترافیک در ارائه دروس از سوی اساتید گروه های مختلف خواهد شد .

گروه تربیت بدنی

عدم وجود استخردربابلسر: بعلت وجود حتی یک استخر در بابلسر گروه تربیت بدن مجبور است واحدهای شنای خود را در بابل تشکیل دهد .

گروه زبانهای خارجه

۱- کمبود فضا برای امتحانات میان ترم : با توجه به اینکه گروه زبانهای خارجه اغلب امتحانات خود را بصورت فراگیر انجام می دهد سالن یا فضایی که تعداد کثیری از دانشجویان را در خود جای دهد ندارد .

گروه جغرافیا

۱- محدود بودن فضای فیزیکی مناسب : به علت محدود بودن فضاهای آموزشی ، گروه جغرافیا قادر به گسترش گرایشهای دیگر رشته جغرافیا نیست .

۲- وجود لاین مشترک بین علوم سیاسی و جغرافیا: عدم وجود مکان فیزیکی کافی برای هیات علمی و مدرسین مدعو باعث شده که بعضی از اساتید بطور مشترک در یک اتاق به استراحت و کارهای شخصی خود بپردازند .

گروه معماری

۱- ساختمانهای لوکس و بی مصرف : باید از ساخت و ایجاد ساختمانهای لوکس و بی مصرف برای دانشگاه جلوگیری کرد چون پولمان به هدر می رود .

۲- احتیاج فضاهای آموزشی و کارگاهها به امکانات بیشتر : فضاهای آموزشی و کارگاهها به امکانات بیشتری برای تجهیز احتیاج دارد که این نیاز به منابع مالی وسیع است .

گروه حقوق

۱- کمبود فضای آموزشی : این گروه با توجه به ازدیاد هر ساله تعداد دانشجوکلاسهای کمی در اختیار دارد و این کمبود فضای آموزشی و کمبود امکانات لازم باعث شده است که گروه حقوق در دوره کارشناسی ارشد فقط ۲ گرایش ارائه بدهد در حالیکه این گروه در حدود هفت گرایش دارد .

گروه ادبیات فارسی

۱- فضای آموزشی محدود : گروه ادبیات فارسی با محدودیت کلاس برای برگزاری کلاسها مواجه است .

گروه علوم اجتماعی

۱- کمبود فضا برای اساتید : با توجه به اینکه در آینده به اعضای هیات علمی گروه اجتماعی تعدادی اضافه خواهند شد می توان پیش بینی کرد که بعداً (اکنون هم) با کمبود فضای آموزشی زیادی مواجه خواهد شد .

گروه صنایع دستی

عدم وجود یک گالری یا نگارخانه در بابلسر : در حالیکه این رشته نیاز فراوانی به یک گالری یا موزه هنرهای معاصر دارد . در بابلسر و در کل مازندران تعداد آن خیلی اندک است .

نتیجه گیری

با توجه به مشکلات و مساِیلی که از سوی مدیران گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر بیان شد بیشتر گروهها مشکلات تقربیاً جدی و حادی را تجربه می کنند و آنها خواستار بهبود هر چه سریعتر این مشکلات هستند، گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی وهنر در۴ بخش آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی و کالبدی و فضای فیزیکی دارای مشکلات عدیده ای هستند .

در بخش آموزشی بیشتر گروهها روی قدیمی بودن سر فصلهای مصوب مانور می دادند و سر فصلهای موجود را مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل دانسته و خواستار جانشین کردن سر فصلهای جدید بودند .

در قسمت پژوهشی بیشتر گروههای آموزشی از ازدیاد کار آموزشی اساتید و نبود کتب تخصصی ویژه گروه خود و کمبود امکانات و تجهیزات پژوهشی و خط اینتر نت شکوه وشکایت داشتند و آنها بر این عقیده بودند که دانشگاه به علت کمبود بودجه نمی تواند چنین امکاناتی را برای گروههای آموزشی فراهم کند .

به علت عدم استخدام اعضای هیئت علمی جدید این اساتید مجبور به تدریس زیاد در دانشگاه هستند که این خود وقت و زمان پژوهش اساتید را پر کرده و مانع از پژوهش می شود .

در قسمت اداری و مالی ، گروهها بر سر بودجه اندک و نبود منشی در گروه خود به پاسخگوئی پرداختند و بر لزوم افزایش بودجه و همچنین وجود منشی در گروه برای انجام کارهای اداری گروه تاکید کردند .

در قسمت کالبدی وفضاهای فیزیکی گروهها کمبود فضای آموزشی و کلاس را یکی از مشکلات خود قلمداد می کردند ۰ به علت افزایش دانشجو و عدم افزایش فضای آموزشی مطابق با افزایش دانشجو در ارائه دروس با مشکل کمبود کلاس مواجه هستند به طوری که بعضی وقتها مشکل ترافیک کلاس وجود دارد ۰

‹‹ پیشنهاد ‍‍‌››

 •  حداقل هزینه مورد نیاز براساس فرم استاندارد گروه
 •  مجموع حداقل هزینه های مورد نیاز کل گروهها
 •  نسبت حداقل هزینه گروه به کل حداقل هزینه ها
 •  کل بودجه موجود
 •  بودجه تخصیصی به هر گروه
 •  فرآیند تعیین حداقل هزینه مورد نیاز برای هر گروه (   m i)
 •  تعیین نسبت هزینه لازم برای یک گروه به کل گروهها (    g i)
 • تحصیص عادلانه بودجه بین هر یک از گروهها براساس g  I (bi)   از آنجا که غالباً مسائل و مشکلات گروها حول مسائل مادی بخصوص بودجه و هزینه می چرخد، به نظر می رسد که دست کم باید حداقل هزینه لازم برای هر گروه فراهم گردد. بنابراین اولین پیشنهاد این است که یک فرم استاندارد برای تعیین حداقل هزینه های لازم گروهها تنظیم شود. این فرم حتی می تواند در سراسر کشور برای گروههای مشابه به صورت یکسان به کار گرفته شود.
 • براساس این فرم می توان مثلاً در یک دانشکده حداقل هزینه هر گروه را به نسبت کل گروهها برآورد کرد ، بنابراین حداقل هزینه هر گروه به نسبت مجموع کل هزینه ها تعیین می گردد .
 • از آنجا که همواره کمبود بودجه ابزاری برای توجیه کارها شده ، می توان حداقل در توزیع بودجه موجود تناسب لازم را نگه داشت ، طوری که بودجه موجود براساس« نسبت حداقل لازم آن گروه به کل گروهها» توزیع گردد .

دوستان بعضی از اعداد متاسفانه در سایت خوب نشان داده نمی شود پیشنهاد می کنم مقاله را به صورت ورد در قسمت سمت چپ به صورت رایگان دانلود کنید

la;ghj lndvhk ‘v,i ihd hl,cad

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0