پایان نامه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی

9بریده ای از پایان نامه : سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی

اهداف تحقیق هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی میزان سلامت روانی کلیه افرادی است که در اداره بهزیستی شهر نیشابور مشغول به فعالیت هستند.

 اهداف جزئی
۱٫ بررسی تفاوت دو جنس در سلامت روان.
۲٫ بررسی رابطه سن درسلامت روان.
۳٫ بررسی تفاوت اشتغال در سلامت روان.
۴٫ بررسی تفاوت سلامت روان با نوع فعالیت.
۵٫ بررسی رابطه سلامت روان با سنوات کاری.

سلامت روانی در کارمندان

سلامت روانی در کارمندان

اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر نگاهی به آمار و ارقام شیوع بیماریهای روانی در کشورهای مختلف و پژوهشهای بسیار اندکی که در ایران انجام گرفته بیندازیم، اهمیت این پژوهش آشکار تر می شود.
ساتر لویس (۱۹۹۳) در کنفرانس جهانی حقوق بشر تعداد بیماران روانی را در سرتاسر جهان بیش از نیم میلیارد نفر گزارش کرد که تقریبا نیمی از این بیماران از خدمات بهداشتی و درمان لازم محروم بوده اند.
سازمان بهداشت جهانی در سال (۱۹۹۳) شایعترین بیماری های روانی را در سرتاسر جهان به ترتیب ، افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی تنی معرفی نموده است (فخریان فولادی ۱۳۷۵) .

در ایران پژوهشهای در زمینه همه گیر شناسی بیماری های روانی انجام شده بطور مثال: در پژوهشی که توسط باش و همکاران در سال (۱۳۴۲) انجام گرفت شیوع این بیماری در افراد بالای ۵ سال ۹/۱۱ درصد گزارش شد. در پژوهشی که توسط بهادرخان در سال (۱۳۷۲) انجام گرفت. شیوع کلی بیماریها ۶/۱۶ درصد گزارش شد .

در پژوهشی که در مناطق شهری و روستایی کشور در سال (۱۳۷۸) انجام گرفت، شیوع کلی بیماری های روانی را ۲۱ درصد نشان داده که شیوع بیماری در زنان بیشتر از مردان است با دقت در نتایج تحقیقات گذشته که شیوع بیماریهای روانی در اجتماع را در سطح بالای نشان می دهند و با ذکر این نکته که افراد شاغل در ادارات و سازمانها، جمعیت کثیری از جوامع شهری را تشکیل می دهند. این ضرورت احساس می شود که پژوهشی در زمینه بررسی سلامت روان و ارتباط آن با اشتغال در سازمان و ادارات انجام پذیرد.

تا ضمن پاسخگویی به سوالات محقق بتوانیم به شناسایی عوامل خطر زایی که سلامت روان کارمندان را تهدید می کنند پرداخته، در جهت رفع موانع و مشکلات قدم برداشته آموزشهای لازم را انجام دهیم، و در کل اقدامات پیشگیرانه را در جهت کاهش میزان بروز بیماری های روانی در سطح اجتماع و متقابلاً در سطح ادارت و سازمانها برداشته و سطح سلامت روان را در این قشر از جامعه افزایش داده . در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اجتماع قدم برداریم.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند

این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات و مقدمه
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ۸

فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان ۳۱

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق ۳۸
۳-۲ جامعه آماری ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری ۴۳

فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق ۵۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق ۶۲
منابع تحقیق ۶۳
پیوست
پیوست ۶۶

فهرست جداول

جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی ۵۶

فهرست نمودارها

نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت ۵۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0