پایان نامه در مورد مدیریت پروژه

• تعاریف مدیریت پروژه ازدیدگاههای مختلف:

۱- مدیریت پروژه: مدیریت پروژه شامل مهارتها،ابزارهاوفرایندهای مدیریتی است که مورد نیازبرای اجرای موفقیت آمیزپروژه می باشد.بطورکلی مدیریت پروژه شامل موارد زیر می باشد: ۱- مهارتها ۲- ابزارها ۳- فرایندها

۱- مهارتها: مجموعه ای ازمهارت وتجربه لازم برای کاهش میزان ریسک پروژه ودانش تخصصی می باشدتاازاین طریق احتمال موفقیت پروژه افزایش یابد.
۲- ابزارها: مجموعه ای ازانواع متعددی ازابزارها برای بهبود شانس وموفقیت پروژه می باشد که این ابزارها شامل الگوهای مستندسازی،ثبت ونرم افزارهای برنامه ریزی و طراحی وچک لیستهای ممیزی وفرمهای بررسی می باشد.
۳– فرایندها: مجموعه ای ازتکنیکهاوفرایندهای متعددمدیریتی برای کنترل زمان،کیفیت و هزینه،تغییرات وریسک می باشد.

تعریف مدیریت پروژه

تعریف مدیریت پروژه

۲- مدیریت پروژه: فرایندمجموعه فعالیتهای یکپارچه وبه هم مرتبط می باشدولذاکسب نتیجه هریک ازمحدوده های مدیریت پروژه،معمولا درسایرین نیزموثراست.تعامل بین محدوده ها دارای نتایج مثبت ومنفی برای هریک ازآنان است.به عنوان مثال تغییردرمحدوده کارغالبا درافزایش هزینه پروژه موثراست اما این تاثیرمی توانددرروحیه مجریان ویاحتی کیفیت محصول یاخدمت موردنظراثرمنفی داشته باشند،لذا دراین تعاملات می بایستی همیشه به اهداف پروژه توجه نمود. موفقیت درمدیریت پروژه،مستلزم مدیریت برتعامل بین محدوده ها برای نیل به اهداف پروژه به بهترین روش ممکن می باشد.

۳- مدیریت پروژه: مجموعه ای ازفعالیتهاطرح ریزی شده درجهت کسب نتیجه ای معین است که بایددرقالب یک مقیاس زمانی مشخص وبااستفاده ازبودجه ای معین انجام شودوهمچنین پروژه هابایدازکارهای روزمره سازمان متمایزکنیم وازطریق اعمال روشهای صحیح مدیریت پروژه به بهبود عملکردها بپردازید.

۴- مدیریت پروژه: موافق استانداردPMI،مدیریت پروژه شامل بکارگیری چهارعامل اساسی:۱- دانش ،۲- مهارتها، ۳- ابزارها، ۴- تکنیکهای لازم دراداره جریان اجرای فعالیتها،به منظوررفع نیازهای پروژه است.نقش ابزارمناسب درپیشبرد اهداف مدیریت پروژه انکارناپذیراست.درواقع پس ازطراحی سیستم مدیریت پروژه درسازمان بکارگیری ابزارمناسب دراین سیستم،یکی ازمهمترین عوامل محقق کننده اهداف مدیریت پروژه درسازمان است.

۵- مدیریت پروژه: برآوردن نیازهای تجارت وصنعت مدرن درجهان پرشتاب امروز،نیاز به تمرکزبراولویتها،استفاده ازروشهای بهترمدیریت وقالبهای نوینی برای ارتباطات دارد.قرن بیست ویکم بابودجه های کمتروزمان جدیدهستند.برای رقابت دراین محیط بایدکاربیشتری رابامنابع کمتربه نتیجه رساند.اصل رقابت وتلاش برای برتری،سبب ظهورپدیده های نودرهمه بخشهای تجارت وصنعت شده،نیازبه تغییرونوآوری رابرهمگان مشخص کرده است،رقابت سبب بهادادن بیشتربه ایده هاوطرحهای نوشده است.برای بقادربین رقیبان باید سریع تر،ارزانتروبهتربود.

این چنین نوگرایی سبب تعریف کارهایی جدیدمی شود،کارهایی که تابه حال انجام نشده است درهمان باراول باید به درستی انجام شوند،لذانیازاست تاشمابه ابزارهای جدیدمدیریتی برای رویارویی بااین قبیل کارها مجهزشوید.

پیروزی درپروژه بستگی به برقراری تعادل مناسبی بین سه عامل مهم زمان انجام کار،منابع مورداستفاده ونتایج کاردرراستای ارائه ی سطح مناسبی ازخدمت به مشتری دارد.

پروژه درخدمت رضایتمندی مشتری است،بنابراین سه عامل مهم موردنظراو باید درنظرگرفته شده، تعادل مناسبی بین آنها برقرارشود.اوعلاقه دارد پروژه اش درموعد مقرربه پایان رسد نتایج مشخصات درخواستی را رعایت کنند و دقیقا آنچه باشد که اومی خواسته ودرآخراینکه پروژه قیمت تمام شده ی مناسبی داشته باشد.

آنچه که قبلابرآن توافق شده،بودجه ی مناسبی برایش تخصیص داده شده است.سه موردفوق بیانگرسه عامل اساسی زمان،کیفیت وهزینه هستند که بین آنهاتعادلی برقراراست به عبارتی هرگاه درمقداریکی تغییری ایجادشود،بقیه نیزتغییر می کنند.

نسبت بین این سه عامل خطی نیست،گاهی ممکن است که برای کاهش نصف زمان اجراتاچهاربرابرهزینه ی استفاده ازمنابع رابالابرد.تصمیم گیران،حامیان وصاحبان پروژه پیش ازآغازفازبرنامه ریزی پروژه بایدپروژه ای،فارغ ازاندازه ی آن باسه ویژگی فوق ارتباط دارد ودرنهایت روشهای مدیریت پروژه تنها روی این سه ویژگی عمل می کنندوسعی درکنترل این سه مورددارند.

بدیهی است مهمترین مسئله درشروع هرپروژه،صرف نظرازنوع ووسعت کاری آن،داشتن یک استراتژی صحیح، کارآمد وعملی برای پیشبرد هرچه سریعتر،صحیح ترومقرون به صرفه ترپروژه بوده ومهمترین عامل برای نیل به این هدف دسترسی آسان وسریع به اطلاعات صحیح می باشد.

بی شک شمانیزبه عنوان یک مدیرکه مدیریت راتوانایی اتخاذتصمیم هایی سریع وصحیح می دانید به لزوم داشتن ابزاری کارآمدوقوی برای دسترسی به اطلاعات جامع وکاربردی پی برده اید.ابزاری که باراه کاری ساده،دسترسی آسان به کلیه اطلاعات محدوده کاری پروژه رادرهرزمان دلخواه امکان پذیرنماید.

این ابزارهامی بایستی دارای قابلیتهای ذیل باشد:
۱- دربرگرفتن کل محدوده ی کاری پروژه.
۲- دارابودن اطلاعات جامع وکامل پروژه.
۳- دسته بندی کلی وجزئی اطلاعات پروژه بنابه نیازومحدوده ی کاری شرکت.
۴- دارابودن قابلیت ارائه انواع گزارشهای کاری بنابه نیازکاری.
۵- آسان بودن کارکرد.

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

• فرایندهای پروژه :

برای اجرای هرپروژه، مجموعه ای ازفرایندهای مختلف صورت می گیرد. یک فرایند شامل «مجموعه فعالیتهای لازم الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص» است.این فرایندهاتوسط مجریان پروژه انجام می شود. اغلب این فرایندهابه دو دسته ذیل تفکیک می گردند:
فرایندهای مدیریت پروژه: که شامل تشریح وسازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد. این فرایندهادراغلب پروژه ها ودرزمانهای مختلف قابل اجرامی باشد.

فرایندهای تهیه محصول پروژه: که شامل تهیه،تولیدوارائه محصول پروژه می باشد.این فرایندها عمدتا درغالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند.ازابتدا به انتها پروژه تعامل مدلومی بین دودسته فرایند فوق برقرارمی باشد.به عنوان نمونه تعیین محدوده کارپروژه بدون درک کافی ازچگونگی تهیه،تولیدوارائه محصول آن نمی باشد.

 

فهرست :

• فصل اول: ۷

تاریخچه مد یریت پروژه ۸
تعاریف مدیریت پروژه ۹

• فصل دوم: ۱۴
دلایل استفاده ازمدیریت پروژه ۱۵
اقدامات مدیریتی ۱۵
وظایف مدیریت پروژه ۱۶
کاربردهای مدیریت پروژه ۱۷

• فصل سوم: ۱۹
فوایدومحدودیتهای پروژه ۲۰

• فصل چهارم: ۲۴
فرایندهای پروژه ۲۵
گروههای فرایند ۲۵
تعامل بین فرایندها ۲۷
فرایندهای عمده واصلی ۲۸
فرایندهای فرعی وکمکی ۲۹
فرایندهای اجرایی ۳۰
فرایندهای کنترلی ۳۱
فرایندهای اختتامی ۳۲

• فصل پنجم: ۳۳
نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) 36
شناخت اجزای مدلOPM3 37
نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38
دسته بندی – نظراجمالی ۳۸
دسته بندی PPP 42
دسته بندی SMCI 42
گامهایOPM3 بطور خلاصه ۴۲
ورود به روندبهبود ۴۳
خلاصه ونتیجه گیری ۴۳

• فصل ششم: ۴۶
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن ۴۷
ورودیهای برنامه ریزی محدوده ۴۷
ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز ۴۷
خروجیهای فرایندآغاز ۴۸
مدیریت محدوده پروژه ۴۹
ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات ۴۹
فرایندکنترل کلی تغییرات ۵۰
ورودیهای فرایندکنترل تغییرات ۵۰
ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه ۵۱
خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه ۵۱
فراینداجرای برنامه پروژه ۵۲
فرایندتهیه برنامه پروژه ۵۳
مدیریت فرایندهای پروژه ۵۳
ارتباط فرایندها ۵۳
تشریح مفاهیم ۵۵
واژه نامه انگلیسی – فارسی ۵۷
فهرست منابع ۵۸

 

«فهرست جداول»

شناخت ویژگیهای مهم پروژه ۱۳-۱۲
مراحل انجام پروژه ۲۱
ایجاد چشم اندازبرای پروژه ۲۲
چرخه حیات پروژه ۲۳

«فهرست نمودارها واشکال»
عنوان صفحه

فرایندهای پروژه ۲۶
دسته بندی IPECC 39
شاخصهای کلیدی عملکرد ۴۰
راهکارهای برتر ۴۰
وضعیت کلی سازمان درOPM3 41
نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH 41
نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی ۴۴
هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه ۴۵
هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود ۴۵

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0