پایان نامه ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آبیاری

پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

مقدمه

کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است.

تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (۱۹) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیک

پایان نامه ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی

پایان نامه ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی

روش تراز انرژی(۵)

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد که بوسیله لایسیمتر زهکش دار  در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود.

اهمیت کشت سیب زمینی

سیب زمینی یکی از  مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(۱۱) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار کشاورزی (FAO) بر آورد کرده که برای تغذیه جمعیت جهان به ۶۰ در صد غذای بیشتری نیاز است(۱۲) و از آنجا که سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط ۲/۲ تن یکی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح کشاورزی ، که یکی از را هکار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد.

بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به اروپائیان است که عملکردی بالغ بر ۱۶ تن درهکتار را دارا می‌باشند.(جدول ۱-۱) بطوریکه در این جدول مشاهده می‌شود حدود ۴۳ درصد کل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی ۳

۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران ۴

۱-۴ منطقه مورد مطالعه ۵

۱-۴-۱ استان خراسان ۵

۱-۴-۲ استان سمنان ۷

فصل دوم

۲-۱ سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق ۱۰

۲-۲ عوامل موثر بر تبخیر و تعرق ۱۸

۲-۲-۱ عوامل هواشناسی ۱۸

۲-۲-۲ فاکتورهای گیاهی ۱۸

۲-۲-۳ شرایط محیطی و مدیریتی ۱۹

۲-۳ روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( FAO ) ۱۹

۲-۴ روش فائو – پنمن- مانتیس ۲۰

۲-۴-۱ تعیین گرمای نهان تبخیر ( l ) ۲۱

۲ -۴-۲ تعیین شیب منحنی فشار بخار (D) ۲۱

۲-۴-۳ تعیین ضریب رطوبتی (g ) ۲۲

۲-۴-۴ تعیین فشار بخار اشباع (ea ) 22

۲-۴-۵ تعیین فشار واقعی بخار (ed ) 22

۲-۴-۶ تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra ) ۲۳

۲-۴-۷ تعداد ساعات رو شنایی(N) ۲۴

۲-۴-۸ تابش خالص(Rn ) ۲۴

۲-۴-۹ شار گرما به داخل خاک(G) ۲۵

۲-۴-۱۰ سرعت باد در ارتفاع ۲ متری ۲۵

۲-۵ لایسیمتر ۲۵

۲-۶ تارخچه ساخت لایسیمتر ۲۶

۲-۷ انواع لایسیمتر: ۲۸

۲-۷-۱ لایسیمتر زهکشدار ۲۸

۲-۷-۲ لایسیمتر وزنی ۲۹

۲-۷-۲-۱ لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک ۳۰

۲-۱۱-۲-۲ میکرو لایسیمتر‌های وزنی ۳۲

۲-۸ طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی ۳۵

۲-۸-۱ لایسیمترهای با خاک دست نخورده ۳۵

۲-۸-۲ لایسیمتر‌های با خاک دست خورده ۳۶

۲-۸-۳ لایسیمترهای قیفی ابر مایر ۳۶

فصل سوم

۳-۱ محل انجام طرح ۳۸

۳-۲ معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر ۳۸

۳-۳ تهیه بستر و نحوه کشت ۳۹

۳-۴ محاسبهَ ضریب گیاهی ۴۰

۳-۵ انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق ۴۲

۳-۶ پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی ۴۳

فصل چهارم

۴-۱ بافت خاک ۴۵

۴-۲ اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه ۴۵

۴-۳ محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی ۴۵

۴-۴ محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری ۴۶

۴-۵ پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی ۴۶

۴-۶ بحث در مورد نتایج ۴۷

۴-۷ نتیجه گیری ۴۸

۴-۸ پیشنهادات ۴۸

منابع و ماخذ ۸۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0