پایان نامه در مورد توریست – تاثیر توریست بر امنیت ملی

 

بخشهای بریده شده  از پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

هداف پژوهش : اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد می شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.

(توریست)

مقدمه

سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.

جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .

جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می برند.

این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.

توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.

در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی  کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.

 

مسأله پژوهش

گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.

کشور ما علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد.

در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.

اهمیت مسئله پژوهش

با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.

ا

پرسش های پژوهش

۱- اثرات جهانگردی چیست؟

۲- تبعات حضور توریست در کشور چیست؟

۳- جرائم علم توریست در کشور چیست؟

۴- جرائم که توسط توریست انجام می شود چیست؟

۵- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور چیست؟

۶- تأثیر صنعت توریست و توریست برامنیت کشور چیست؟

 

تعریف توریست

به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از ۲۴ ساعت نباشد  و بیشتر از ۲ ماه هم نباشد توریست گفته می شود.۱(نقل از جناب سروان نبوی فر)

کمیته ۲۲ ژانویه سال ۱۹۳۷ تعریف زیر را برای توریست توجیه نمود.

فردی که به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.

کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می کند:

۱- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می کنند.

۲- اشخاصی که برای شرکت  در جلسات و یا هیئت های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می کنند.

۳- افرادی که برای تجارت مسافرت می کنند.

۴- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می شوند وقتی که کمتر از ۲۴ ساعت در آن کشور می مانند.

افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند:

۱-  افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری           می شوند.

۲- سایر اشخاص که برای اقامت واردکشوری می شوند.

۳- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.

۴- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار می کنند.

۵- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از۲۴ ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی آیند.

کمیسیون آماری سال ۱۹۵۳ سازمان ملل متحد

بازدید کننده

افراد غیر مقیمی که می خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می شوند.

کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.

ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.

کنفرانس سال ۱۹۶۳

کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری  چنین تعریف می کنند.

کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل  دیدن کند. این تعریف شامل ۲ طبقه می باشد. جهانگردان، سیاحان

جهانگردیعنی بازدید کننده موقتی که باید حداقل۲۴ ساعت در کشور مورد نظر بازدید بماند.

و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:

۱- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.

۲- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.

سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از ۲۴ ساعت در کشوری می ماند و شامل مسافران دریایی نیز می باشد.

 

صنعت جهانگردی

جهانگردی به معنی عام

می توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی  که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.۲

جهانگردی به معنی فشرده

جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت هایی که درایام فراغت انجام می شود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.۳

تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.

چکیده

درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.

تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.

در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

 

فهرست مطالب :

 

فصل اول: کلیات

مقدمه         ۱

مسأله پژوهشی       ۳

اهمیت مسأله پژوهشی       ۳

اهداف پژوهش                              ۴

پرسش های تحقیق               ۴

تعاریف و اصطلاحات     ۷

فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :

بررسی پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق :

روش پژوهش      ۱۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد    ۱۶

بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور       ۲۱

بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور    ۴۸

بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست    ۵۴

بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن       ۵۶

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست  ۵۸

بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور     ۶۴

بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی     ۶۷

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه گیری   ۶۸

پیشنهادات    ۶۹

فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :

منابع و مآخذ      ۷۱

پیوست ها

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0