پایان نامه تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها

حکمروایی خوب در پایداری روستاها – رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

حکمروایی خوب در پایداری روستاها

حکمروایی خوب در پایداری روستاها

توسعه روستایی،فرایندی چندبعدی و متضمن بهبودمستمرزندگی وکیفیت آن در جامعه روستایی است، به این تعبیر، همراه با افزایش درآمد روستائیان،آموزش بهتر، کیفیت مناسب بهداشت و درمان وتغذیه،کاهش فقر، محیط زیست حفاظت شده وتساوی هرچه بیشتر فرصت ها برای تحقق عدالت اجتماعی – اقتصادی و مکانی در محیط روستایی،موضوع حکمروایی خوب روستایی نیز درسالهای اخیر مطمح نظر متخصصان و صاحبنظران توسعه روستایی بوده است( مهندسین مشاور ،دی. اچ. وی،۱۳۷۱ ).

قدر مسلم اینکه، تحقق چنین توسعه ی فراگیری بدون ساختاری مناسب میسر نیست وفقدان ساختار مناسب برای پیشبرد امور روستایی با نگرش چندبعدی وهماهنگ همواره یکی از چالش های اصلی دهه اخیر بوده است زیرا برای هریک از ابعاد توسعه روستایی عمدتا سازمان مستقل با رویکردی متمایز فعال بوده که غالبا در ارتباط وهماهنگی های بایسته نبوده اند،به همین جهت،ویژگی بارز توسعه روستایی کشور،از هم گسیختگی دیرینه ومزمن مدیریت توسعه است که علیرغم تلاش های گسترده به ویژه در دو دهه اخیر، دستآوردهای مطلوبی به بار نیاورده است.

دستآوردهای اجرایی انواع برنامه ها در مناطق روستایی در دهه های گذشته حاکی از این است که مشکلات و نیازمندی های این مناطق، هنوز برای بسیاری از سازمان ها و نهادهای درگیر موضوع ابهام آمیز است ، نامشخص بودن مکانیس مهای برنامه ریزی در مناطق روستایی در ماهیت جابجایی جمعیت در سطح شهر وروستا، نحوه اشتغال ، کمی درآمد و ناهنجاری های موجود در مناطق روستایی موثر بوده و همگی نشان از این دارد که نحوه مدیریت و برنامه ریزی در این مناطق بابسیاری از ابهامات و برآزمون وخطا متکی است .

اقدامات . سیاست گذاری ها واعمال برنامه ریزی ها و مدیریت های تجربی وحتی سلیقه ای موجبات نابسامانی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واکولوزیکی در برخی مناطق روستایی را فراهم کرده است، واقعیت این است که غالب بودن برنامه ریزی بخشی – دولتی عمدتا به عمران مکان در روستاه انجامیده و موجب وابستگی شدید این مناطق به تصمیمات واقدامات دولت شده واین باعث شده روست ائیان از کارکرد ونقش واقعی خود در امر توسعه باز مانند.

رهیافت از بالا و یکسویه هرچند دلسوزانه و با صحت فنی باشد عملا به کنار ماندن مردم از جریان توسعه وناتوانمند سازی اجتماعات می انجامد و هم چنین موجب افزایش توقعات مردم می شود وخسارت های جبران ناپذیری را در پی دارد.

توسعه پایدار با هدف  برطرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود شرایط کیفی زندگی،به عنوان قالب مناسبی برای تعیین نحوه بهره برداری از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن بین انسان، اجتماع و طبیعت،با تاکید بر رهیافت مشارکتی و حرکت از پائین ودوسویه، باعث افزایش توان اجتماعات روستایی در مسئولیت پذیری وپاسخگویی به نیازهایشان وشرکت مردم در جریان توسعهمی شود (بالان، ۱۳۷۸ ) وبدلیل حضور مردم در مدیریت محلی، گرایش به درون زایی، عدالت خواهی وسازگاری با محیط زیست مورد توجه قرار می گیرد.

برای تحقق بخشی به چنین فرایندی،امروزه رهیافت حکمروایی خوب روستایی ، در کانون توجهات توسعه پایدار روستایی قرار گرفته است، این رهیافت که از دهه ۱۹۹۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده( در جامعه ما حدود یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته است )،بویژه در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژه ای رخوردار است و به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار منطقه ای و محلی شناخته شده که دربطن خود دو مفهوم توانمند سازی ومشارکت را می پروراند و با بسط قابلیت های انسانی و تبدیل سرمایه های انسانی به سرمایه های اجتماعی، زمینه ی لازم برای فرایند توسعه مشارکت پذیر در محیط مردم سالار را فراهم می نماید.

(تقی زاده و صرافی، ۱۳۸۷ ) براساس دیدگاههای این رهیافت، تصمیم گیری ها ی مربوط به اجتماعات محلی با اجماع کل صاحبان منافع دخیل در اجتماعات صورت می گیرد، علاوه برآن، در این رهیافت، برای هموار سازی بستر تحقق گذار از حکومت گرایی به شهروند مداری، برروی آموزش های جدید برای ایجاد وتثبیت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، وفاق گرای ی، مشارکت، پاسخگویی،مسئولیت پذیری، شفافیت و کارآیی و اثربخشی تاکید می شود.

از سوی دیگر در این رهیافت، بر همیاری و تعامل سه نهاد “ دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی “ نیز تاکید می شود، براساس این دیدگاه، دولت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده بگیرند، باید در کنار مردم، بخش خصوصی و نهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند، با این تعبیر، حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز  توسعه جامعه را در سطوح ملی، منطقه ای و محلی ایفا می کند.

با ورود جامعه مدنی به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان مدیریت در تمام سطوح (ملی ، منطقه ای ، محلی ) از حالت آمرانه و اقتدار گرایانه به فرایندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل می شود، از اینرو، امروزه در بحث های مربوط به توسعه پایدار روستایی، از این رهیافت به عنوان نسخه شفابخش والگویی مناسب برای جلب مشارکت و همیاری تمام نی روهای عملکردی موثر در حیات جامعه روستایی و تمام سطوح جغرافیایی وجایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی ( رضوانی و دربان آستانه، ۱۳۸۹ ) یاد می شود که زمینه ساز توسعه پایدار و سازمان فضایی – کالبدی کارآمد در نواحی روستایی می شود.

در این راستا است حکمروایی خوب را رهیافتی میداند که در نتیجه آن ، (UNDP) که برنامه توسعه سازمان ملل متحد مردم توانا شده و توانمندی های آن ها گسترش یافته، دامنه انتخاب های آن ها زیاد شده ، فرصت مشارکت و دخالت در تصمیماتی که در زندگی آن ها موثر است ، فراهم گردیده و زمینه همکاری و عمل و اقدام در امور برای آن ها ایجاد می گردد. از طرف دیگر ، رهیافت حکمروایی خوب ، عدالت و…

 

فهرست مطالب:(تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها)

فصل اول: کلیات تحقیق . ۱

-۱-۱ مقدمه  ۲

-۲ بیان مسئل ه ۴ –۱

-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق : ۱۳ –۱

-۴ پیشینه تحقی ق  ۱۴ –۱

-۵ سئوال اصلی وفرعی تحقیق : ۲۵ –۱

-۶ اهداف تحقیق  .. ۲۶ –۱

-۱-۶ هدف کلی : .. ۲۶ –۱

-۲ اهداف جزئی : .. ۲۶ –۶-۱

-۷-۱ جنبه جدید بودن ونوآوری پایان نام ه .. ۲۶

-۸ موانع و محدودیت های تحقی ق ۲۷ –۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

– مقدم ه ۲۹ –۲

-۲-۲ معنا و مفهوم واژه حکمروایی ۲۹

-۱ از نظر دایره المعارف و فرهنگ لغ ت ۲۹ -۲-۲

-۲ از دیدگاه سازمانها و نهادها ۲۹ -۲-۲

-۳ از دیدگاه متخصصان و پژوهشگران : ۳۱ -۲-۲

-۳-۲ ابعاد حکمروای ی ۳۸

-۱ بعد فنی(توسعه اقتصادی) ۳۸ -۳-۲

-۲ بعد سیاس ی ۳۸ -۳-۲

-۳ بعد نهادی ۳۹ -۳-۲

-۴ بعد فرهنگ ی  ۴۰ -۳-۲

-۵ بعد محیط ی ۴۰ -۳-۲

-۴-۲ اصول حکمروایی خوب : ۴۱

-۵-۲ شاخصهای حکمروایی خو ب ۴۴

-۶-۲ چگونگی شکلگیری رهیافت حکمروایی خو ب ۴۵

-۱-۶-۲ رویکرد دولت بزرگ (از پایان جنگ جهانی دوم تا دهههای پایانی ۱۹۷۰

-۲-۶-۲ رویکر دولت کوچک (از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰

-۳-۶-۲ رویکرد حکمروایی خوب (از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا.. ۴۶

-۷ الگوی مناسب دولت در حکمروایی خو ب ۴۸ –۲

-۸ تعریف و مفهوم حکمروایی روستای ی ۴۹ –۲

-۹-۲ اهداف حکمروایی خوب روستایی۵۳

-۱۰-۲ اصول حکمروایی روستایی۵۳

-۱ قانون محوری : ۵۴ –۱۰–۲

-۲ مسئولیت پذیری : ۵۵ –۱۰–۲

-۳ پاسخگویی : ۵۵ –۱۰–۲

-۴-۱۰ شفافی ت:  .. ۵۶ –۲

-۵-۱۰-۲ اجماع گرایی: .. ۵۶

-۶-۱۰-۲ مشارکت روستائیان : .. ۵۶

-۷-۱۰ عدالت و برابر ی: ۵۷ –۲

-۸-۱۰ کارآیی و اثربخش ی: ۵۷ –۲

-۹-۱۰ مشروعیت :  ۵۷ –۲

-۱۱ بررسی تجارب جهانی در خصوص رهیافت حکمروایی خو ب ۵۸ –۲

-۱۳-۲ رویکردهای حکمروایی روستایی.. ۶۴

-۱-۱۳ حکمروایی به عنوان ساختار : .. ۶۴ –۲

-۱-۱-۱۳-۲ حکمروایی سلسله مراتب ی: .. ۶۵

-۲-۱-۱۳-۲ حکمروایی به مثابه ی بازار : . ۶۶

-۳-۱-۱۳-۲ حکمروایی شبکه ای: . ۶۶

-۴-۱-۱۳-۲ حکمروایی جوامع محل ی ۷۱

-۲-۱۳-۲ حکمروایی به عنوان فرآیند سیستم ی ۷۲

-۱-۲-۱۳-۲ حکمروایی به عنوان هدایت و هماهنگی(رهبری ) ۷۵

-۱۴-۲ رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی ۷۷

-۱۵-۲ نظریه های جدید در رابطه با حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی : ۸۳

-۱-۱۵-۲ نظریه توانمند ساز ی ۸۳

-۲-۱۵-۲ نظریه توسعه مشارکتی : ۸۵

-۳-۱۵-۲ نظریه توسعه ظرفیتی ۸۹

-۱-۳ توسعه ظرفیتی و توسعه روستایی۹۱ –۱۵–۲

-۴-۱۵-۲ نظریه توسعه نهادی : ۹۲

-۱ نهادگرایی وجامعه مدن ی: ۹۴ –۴–۱۵–۲

-۲-۴-۱۵ نهادگرایی وسرمایه اجتماعی : ۹۵ –۲

-۵-۱۵-۲ نظریه مدیریت محیطی(مدیریت سرزمینی/قلمروی) و حکمروایی خوب روستای ی ۹۸

-۱۶ جمع بندی مباحث نظری وارائه چارچوب نظری و مفهومی تحقیق(مدل مفهومی ) ۱۰۲ –۲

 

فصل سوم: روش شناسی و منطقه مورد مطالعه .

-۱-۳ مقدمه ۱۱۰

-۲-۳ فرضیه های تحقی ق ۱۱۰

-۳-۳ متغیرها وتعریف عملیاتی فرضیات تحقی ق ۱۱۱

– تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه اول ( متغیرها و شاخص های تبیین کننده ) ۱۱۱ –۳

– تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه دوم (متغیرها وشاخص های تبیین کننده ) ۱۱۹ –۳–۳

-۳ تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه سوم وچهارم (متغیرها و شاخصهای تبیین کننده ) . ۱۳۰ –۳–۳

– جامعه آماری تحقی ق ۱۳۱ –۳–۳

– وضعیت جغرافیایی جامعه آمار ی ۱۳۱ –۳

-۱ ساختار اکولوژی طبیعی بهشهر ۱۳۲ –۵–۳–۳

-۲ ساختار اکولوژی انسانی بهشهر ۱۳۳ –۵–۳–۳

-۳ ساختار اقتصادی شهرستان بهشه ر ۱۳۳ –۵–۳–۳

-۴ ساختار اکولوژی طبیعی چالوس۱۳۴ –۵-۳–۳

-۵ ساختار اکولوژی انسانی چالو س ۱۳۵ –۵–۳–۳

-۶ ساختار اقتصادی شهرستان چالو س ۱۳۵ –۵–۳–۳

-۷ ساختار اکولوژی طبیعی شهرستان آم ل .. ۱۳۶ –۵–۳–۳

-۸ ساختار اکولوژی انسانی شهرستان آم ل ۱۳۷ –۵–۳–۳

-۹ ساختار اکولوژی اقتصادی شهرستان آم ل ۱۳۸ –۵–۳–۳

– جامعه نمونه تحقیق وروش نمونه گیر ی ۱۳۸ –۳

-۷ حجم جامعه نمونه : ۱۴۰ -۳۳

-۸ واحد وسطح تحلی ل ۱۴۰ -۳-۳

-۹ ویژگی های جغرافیایی روستاهای نمون ه ۱۴۱ -۳-۳

-۱-۹ ویژگی های طبیع ی ۱۴۱ -۳-۳

-۲-۹ ویژگی های انسان ی ۱۴۲ -۳-۳

-۳-۹ ویژگی های اقتصادی۱۴۴ -۳-۳

-۱۰ وضع موجود حکمروایی خوب در روستاهای نمون ه ۱۴۴ -۳-۳

-۱-۱۰ جمع بندی وضعیت روستاهای نمون ه .. ۱۴۶ -۳-۳

-۱۱ روش و ابزار های گرد آوری اطلاعات ۱۴۷ -۳-۳

-۱۲ فرایند طراحی پرسشنامه های تحقیق وبررسی روایی و پایایی آ ن ۱۴۷ -۳-۳

-۱۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ه ا ۱۴۹ -۳-۳

-۱۴ روش تحقیق۱۵۲ -۳-۳

-۱۵ جمع بندی وارائه مدل فرایندی تحقی ق ۱۵۲ -۳-۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

-۱-۴ مقدمه ۱۵۵

-۲-۴ یافته های توصیفی تحقی ق  ۱۵۵

-۱ وضعیت طبیعی روستاه ا ۱۵۵ -۲-۴

-۲ توزیع جغرافیایی سرپرستان خانوار بر حسب روست ا ۱۵۵ -۲-۴

-۳ توزیع سنی پاسخگویان ( سرپرستان خانوار ) .. ۱۵۶ -۲-۴

-۴ توزیع جنسی پاسخگویان (سرپرستان خانوار ) ۱۵۷ -۲-

-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ( سرپرستان خانوار ) ۱۵۷ -۲-۴

-۶ توزیع شغلی پاسخگویان ( سرپرستان خانوار ) ۱۵۸ -۲-۴

-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در تشکل های مردمی (سرپرستان خانوار ) ۱۵۸ -۲-۴

-۸ توصیف ویژگی های مسئولان روستاهای مورد مطالع ه ۱۵۹ -۲-۴

-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت ( مدیران ومسئولان) ۱۵۹ -۲-۴

-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب سن ( مدیران ومسئولان ) ۱۵۹ -۲-۴

-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت(مدیران ومسئولان ) .. ۱۶۰ -۲-۴

-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ( مدیران ومسئولان) .. ۱۶۰ -۲-۴

-۳-۴ یافته های تحلیلی تحقی ق .. ۱۶۱

-۱ آزمون فرضیه ه ا .. ۱۶۱ -۳-۴

-۱-۱-۳-۴ فرضیه اول: روستاهای نمونه به لحاظ شاخ ص های حکمروایی خوب دروضعیت مناسبی قرار ندارند . ..

-۲-۱-۳-۴ فرضیه دوم: روستاهای نمونه محدوده مورد مطالعه به لحاظ شاخ ص های پایداری در وضعیت مناسبی قرار ندارن د. ۱۷۱

-۳-۱-۳-۴ فرضیه سوم: بین حکمروایی خوب و پایداری روستاهای نمونه رابطه معناداریگ وجود دار د

-۴-۱-۳-۴ فرضیه چهارم: هرچه میزان سهم شاخص های حکمروایی خوب روستایی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر شود پایداری روستایی نیز افزایش می یابد۱۹۴

-۴-۴ جمع بند ی ۲۰۰
۱– جمع بندی تئوریک ی ۲۰۰ –۴–۴
-۲ جمع بندی تجربی (آزمون فرضیه ها) ۲۰۱ -۴-۴

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه مدل و پیشنهاده

-۱-۵ مقدمه ۲۰۵

-۲-۵ نتیجه گیری حاصل از مباحث نظری .. ۲۰۶

-۳-۵ نتیجه گیری از یافته های توصیفی تحقی ق ۲۰۸

-۴-۵ نتیجه گیری از یافته های تجربی تحقی ق ۲۱۰

-۵-۵ جمع بندی و ارایه الگوی پیشنهادی تحقی ق ۲۱۴

-۶-۵ پیشنهاده ا

-۱-۶-۵ پیشنهادات وسیاست های راهبردی حکمروایی خوب روستای

-۲-۶-۵ پیشنهادات و سیاست های راهبردی پایداری روستاه ا

-۳-۶-۵ پیشنهادات تحقیقاتی ( آینده پژوهی ) ۲۲۴

فهرست منابع و مأخذ :۲۲۵

الف) منابع فارس ی ۲۲۵

ب) منابع انگلیس ی .. ۲۳۶

پیوست ها: . ۲۴۲
پیوست الف) پرسشنامه متخصصان توسعه روستایی۲۴۳

پیوست ب) پرسشنامه خانوار روستایی برای سنجش حکمروایی روستایی خو ب ۲۴۸

پیوست ج) پرسشنامه روستا برای سنجش حکمروایی خوب روستای ی .. ۲۶۴

پیوست د) پرسشنامه خانوار روستایی برای سنجش پایداری۲۷۷

پیوست ه ) پرسشنامه روستا برای سنجش پایداری ۲۹۰

چکیده انگلیسی ۳۰۴

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0