رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

مقاله رایگان در مورد رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر 

مقدمه :

وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود .

از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای ۵/۲ کیلو گرم تعیین شده است .

ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد .

سن نرمال برای مادران در زمان بارداری ۱۸ -۳۵ سال تعیین شده است  بنابراین سن مادر بالاتر یا پایین تر از این مقیاس هم برای مادر وهم برای کودک عامل خطر محسوب می شود.

سن کم مادر سو و افزایش سن مادر برای بارداری خطرناک می باشد وممکن است برای کودک ناهنجاری به دنبال داشته باشد.

ما در پی این هستیم که رابطه ای بین سن مادر و وزن کودک در زمان تولد بیابیم . ما به وجود چنین رابطه ای اعتقاد داریم و باید آن را به اثبات برسانیم .

پژوهش های دیگری  نیز مشابه با این موضوع تاکنون صورت گرفته است ولی دامنه مکانی وزمانی آن با مطالعه ما متفاوت بوده است .

  جمع آوری داده ها :

ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود در جهت نیل به ههدفی تعیین شده ، ما به مرکز بهداشت  شهر فیروزه مراجعه کردیم .

انتخاب این مرکز بهداشت به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است .

بنابراین جامعه مورد مطالعه ما تمام مادران  بارداری هستند که در این مرکز بهداشت پرونده داشته اند  ودر ۳ ماه اول سال ۸۵ کودک انها متولد شده است .

دامنه زمانی مطالعه حاضر ۳ ماه اول سال ۱۳۸۵  می باشد.

به علت عدم امکان بررسی همه ی پرونده ها ،ما تمام پرونده ها  راوارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از پرونده ها را مورد بررسی قرار دادیم .

تعداد اعضای جامعه ما ۱۸۵ پرونده بود که از بین انها ۲۹ پرونده وارد مطالعه ما شد .

نحوه ی انتخاب اعضای نمونه مطالعه به این صورت بود که ما در ابتدا از بین اعداد ۱ تا ۹ به صورت تصادفی عدد ۵ را انتخاب کردیم و پس از آن به صورت ۱۰ تا ۱۰ تا پرونده ها را جدا نمودیم و این پرونده هارا به عنوان نمونه های انتخاب شده وارد مطالعه نمودیم.

لازم به ذکر است که متغییر جنسیت از نظر ما دارای اهمیت چندانی نبوده بنابراین ما این متغیر را در مطالعه وارد نکرده ایم.

در ضمن  ما در جدول شماره ی۱ به  هر مادر و کودک  یک شماره اختصاص داده ایم .

جدول شماره ۱- فراوانی داده ها

 

شماره وزن نوزاد  ( kg ) سن مادر ( سال )
۱ ۲٫۸ ۳۷
۲ ۳٫۱ ۲۵
۳ ۲٫۹ ۲۲
۴ ۳٫۴ ۲۴
۵ ۲٫۲ ۲۷
۶ ۳٫۷ ۲۵
۷ ۳٫۶ ۲۴
۸ ۲٫۱ ۱۵
۹ ۱٫۹ ۲۱
۱۰ ۲٫۵ ۳۶
۱۱ ۲٫۶ ۴۰
۱۲ ۳٫۱ ۲۹
۱۳ ۲٫۲ ۱۷
۱۴ ۳٫۴ ۳۰
۱۵ ۱٫۸ ۳۱
۱۶ ۲٫۲ ۲۰
۱۷ ۳ ۲۱
۱۸ ۲٫۲ ۱۹
۱۹ ۲٫۶ ۱۶
۲۰ ۲ ۱۹
۲۱ ۲٫۶ ۱۸
۲۲ ۳٫۲ ۲۸
۲۳ ۳٫۸ ۲۵
۲۴ ۲٫۲ ۱۷
۲۵ ۳٫۴ ۱۸
۲۶ ۳٫۲ ۲۹
۲۷ ۲٫۹ ۳۷
۲۸ ۲٫۴ ۲۸
۲۹ ۳٫۶ ۳۵

 

 

R = max – min

R = 40 – ۱۵

R = 25

K = 5

C = r / k

C = 25 / 5

C = 5

جدول شماره ۲ – فراوانی سن مادران باردار

 

انحراف معیار واریانس فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی رده بندی
۱٫۴۲۵۲ ۲٫۰۳۱۲۵ ۸ ۲۷ ۰٫۲۷ ۱۷٫۵ ۸ ۱۵- ۲۰
۱٫۶۰۷۲ ۲٫۵۸ ۱۴ ۲۰٫۶ ۰٫۲۰۶ ۲۲٫۵ ۶ ۲۰ -۲۵
۲٫۱۸۶۶ ۴٫۷۸۱۲۵ ۲۲ ۲۷ ۰٫۲۷ ۲۷٫۵ ۸ ۲۵-۳۰
۲٫۰۶۱۵ ۴٫۲۵ ۲۴ ۶٫۸ ۰٫۰۶۸ ۳۲٫۵ ۲ ۳۰-۳۵
۱٫۷۴۶۴ ۳٫۰۵ ۲۹ ۱۷ ۰٫۱۷ ۳۷٫۵ ۵ ۳۵-۴۰
۱۰۰ ۱ ۲۹ جمع

 

براساس اعداد وارقام حاصل از محاسبات ما :

۲۷درصد از کودکان در رده وزنی ۲۰-۱۵  هستند .

۶/۲۰درصد از کودکان در رده وزنی ۲۵-۲۰ هستند.

۲۷درصد از کودکان در رده وزنی ۳۰- ۲۵ هستند.

۸ /۶درصد از کودکان در رده وزنی ۳۵-۳۰ هستند.

۱۷درصد از کودکان در رده وزنی ۴۰-۳۵ هستند.

 

– بیشترین فراوانی ها مربوط به دو گروه سنی ۲۰-۱۵ و ۳۰-۲۵  سال بوده است.

– بیشترین واریانس مربوط به گروه سنی ۳۰ -۲۵ سال و کمترین واریانس مربوط به گروه سنی ۲۰ -۱۵ سال می باشد.

– بیشترین انحراف معیار مربوط۳۰ -۲۵ و کمترین انحراف معیار مربوط به گروه      سنی ۲۰-۱۵ سال می باشد.

نمودار شماره 1- فراوانی سن مادران باردار

نمودار شماره ۱- فراوانی سن مادران باردار

 

 

نمودار مستطیلی نشان می دهد که:

بیشترین فراوانی مربوط است به دو گروه سنی ۱۵-۲۰ و ۳۰-۲۵ و کمترین فراوانی مربوط است به گروه سنی ۳۵-۳۰ سال .

 نمودار دایره ای فراوانی سن مادران باردار

نمودار دایره ای فراوانی سن مادران باردار

 

نمودار دایره ای نشان می دهد که:

 

یشترین فراوانی ( ۲۷ درصد ) مربوط است به گروه سنی ۳۰ -۲۵ سال و ۲۰-۱۵ و کمترین فراوانی (۶ درصد ) مربوط است به گروه سنی ۳۵ -۳۰ سال .

R = 3/8 – ۱/۸

R = 2

K = 4

C = r /k

C = 2 / 4

C = 0.5

جدول شماره ۳ – فراوانی وزن کودکان در بدو تولد

 

انحراف معیار واریانس فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی رده بندی
۰٫۱۵ ۰٫۰۲۲۵ ۹ ۳۱ ۰٫۳۱ ۲٫۰۵ ۹ ۲٫۳-۱٫۸
۰٫۷۸ ۰٫۰۳۲ ۱۴ ۱۷٫۲ ۰۱۷۲ ۲٫۵۵ ۵ ۲٫۸-۲٫۳
۰٫۱۴۱۴۲ ۰٫۰۲ ۲۲ ۲۷٫۵ ۰٫۲۷۵ ۳٫۰۵ ۸ ۳٫۳-۲٫۸
۰٫۱۵۹۲ ۰٫۰۲۵۳۵ ۲۹ ۲۴ ۰٫۲۴ ۳٫۵۵ ۷ ۳٫۸-۳٫۳
۱۰۰ ۲۹

 

جدول شماره ۳ نشان می دهد که :

۳۱ درصد از کودکان در رده وزنی ۲/۳- ۸/۱ هستند .

۲/۱۷درصد از کودکان در رده وزنی ۸/۲ – ۳/۲ هستند.

۵/۲۷ درصد از کودکان در رده وزنی ۳/۳ – ۸/۲ هستند.

۲۴ درصد از کودکان در رده وزنی ۸/۳ – ۳/۳ هستند.

کمترین انحراف معیار مربوط به گروه ۳/۳-۸/۲ و کمترین بیشترین انحراف معیار مربوط به گروه ۳/۲- ۸/۱ .

نمودار دایره ای نشان می دهد که:
یشترین فراوانی ( ۲۷ درصد ) مربوط است به گروه سنی ۳۰ -۲۵ سال و ۲۰-۱۵ و کمترین فراوانی (۶ درصد ) مربوط است به گروه سنی ۳۵ -۳۰ سال .

R = 3/8 – ۱/۸
R = 2
K = 4
C = r /k
C = 2 / 4
C = 0.5

جدول شماره ۳ – فراوانی وزن کودکان در بدو تولد
انحراف معیار واریانس فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی رده بندی

۰٫۱۵ ۰٫۰۲۲۵ ۹ ۳۱ ۰٫۳۱ ۲٫۰۵ ۹ ۲٫۳-۱٫۸
۰٫۷۸ ۰٫۰۳۲ ۱۴ ۱۷٫۲ ۰۱۷۲ ۲٫۵۵ ۵ ۲٫۸-۲٫۳
۰٫۱۴۱۴۲ ۰٫۰۲ ۲۲ ۲۷٫۵ ۰٫۲۷۵ ۳٫۰۵ ۸ ۳٫۳-۲٫۸
۰٫۱۵۹۲ ۰٫۰۲۵۳۵ ۲۹ ۲۴ ۰٫۲۴ ۳٫۵۵ ۷ ۳٫۸-۳٫۳
۱۰۰ ۲۹

جدول شماره ۳ نشان می دهد که :

۳۱ درصد از کودکان در رده وزنی ۲/۳- ۸/۱ هستند .

۲/۱۷درصد از کودکان در رده وزنی ۸/۲ – ۳/۲ هستند.

۵/۲۷ درصد از کودکان در رده وزنی ۳/۳ – ۸/۲ هستند.

۲۴ درصد از کودکان در رده وزنی ۸/۳ – ۳/۳ هستند.

 

 

 

نمودار مستطیلی فراوانی وزن کودک

 

 

نمودار مستطیلی نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط است به به گروه

۲٫۳-۱٫۸ و کمترین فراوانی مربوط است به گروه سنی ۳/۳ – ۸/۲ .

 

نمودار دایره ای سن کودک

نمودار دایره ای سن کودک

 

 

میانگین وزن کودکان فراوانی وزن کودکانی که مادرشان در رده سنی …. هستند. رده سنی مادران

 

۲٫۴۱۲ ۸ ۲٫۱-۲٫۲-۲٫۲-۲٫۶-۲-۲٫۶-۲٫۲-۳٫۴ ۲۰-۱۵
۲٫۸۳ ۶ ۲٫۹-۳٫۴-۳٫۶-۱٫۹-۲٫۲-۳ ۲۵-۲۰
۳٫۰۸۷۵ ۸ ۳٫۱-۳٫۲-۳٫۸-۲٫۲-۳٫۷-۳٫۲-۲٫۴-۳٫۱ ۳۰-۲۵
۲٫۶ ۲ ۱٫۸-۳٫۴

 

 

۳۵-۳۰
۲٫۸۸ ۵ ۲٫۸-۲٫۵-۲٫۶-۲٫۹-۳٫۶

 

۴۰-۳۵

 

مابرای این که بتوانیم اثر سن مادر را روی وزن کودک در بدو تولد بررسی کنیم مادران را براساس سن رده بندی کردیم .

میانگین سن نوزادان این مادران را در رده ی مربوطه محاسبه کردیم.

مقایسه ی میانگین ها ی حاصل نشان می دهد که در رده سنی ۲۰- ۱۵ سال پائین ترین میانگین وزن کودک را داریم .

این میانگین با افزایش سن مادر افزایش می یابد ولی در رده ی سنی ۳۵- ۳۰ و ۴۰ -۳۵ سال مادران میانگین وزن کودکان رو به کاهش می گذارد.

 

یافته های پژوهش :

با توجه به نتایج حاصل می توان چنین استنباط کرد که بین مادران و کودکان در زمان تولد  رابطه وجود دارد.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + هجده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0